Ffenomen La Niña

mae'r ferch yn cynhyrchu glaw trwm

Mae ffenomen El Niño i'w glywed bron ym mhobman yn y byd o ystyried ei effaith ar hinsawdd y byd. Fodd bynnag, nid yw'r hyn ydyw a sut mae'n gweithio yn hysbys iawn. I'r gwrthwyneb, mae yna hefyd ffenomen gyferbyn ag El Niño o'r enw La Niña.

Mae La Niña hefyd yn cynhyrchu newidiadau pwysig yn hinsawdd y blaned ac mae ei ôl-effeithiau yn eithaf pwysig. Felly, rydyn ni'n mynd i siarad yn fanwl am y ffenomen hon. Ydych chi eisiau gwybod popeth am ffenomen La Niña?

Ffenomen El Niño

Ffenomen El Niño

Er mwyn adnabod ffenomen La Niña yn dda, mae'n rhaid i ni ddeall yn dda sut mae El Niño yn gweithio. Yn gyntaf, pam maen nhw'n ei alw'n ffenomen a pham El Niño? Ffenomen yn y gwyddorau naturiol nid yw'n rhywbeth anghyffredin, ond yn hytrach unrhyw amlygiad corfforol y gellir ei arsylwi ar ôl arsylwi uniongyrchol neu fesur anuniongyrchol. Felly, El Niño a'r glaw maent yn ffenomenau meteorolegol.

Rhoddwyd enw El Niño gan bysgotwyr tref Paita yng ngogledd Periw mewn cyfeiriad at y plentyn Iesu, gan i'r ffenomen hon wneud ei ymddangosiad yn nhymor y Nadolig.

Beth yw ffenomen El Niño? Wel, ymddygiad arferol y gwyntoedd masnach yn y Môr Tawel yw eu bod nhw'n chwythu o'r dwyrain i'r gorllewin. Mae'r gwyntoedd hyn yn gwthio'r dŵr oddi ar arfordiroedd De America ac yn eu cludo i Oceania ac Asia. Mae'r holl ddŵr poeth pentyrru hwnnw'n cynhyrchu glaw a hinsawdd drofannol yn yr ardaloedd hyn. Yr hyn sy'n digwydd yn Ne America yw bod yr holl ddŵr cynnes sydd wedi symud yn cael ei ddisodli gan ddŵr oer sy'n dod allan o'r dyfnderoedd tuag at yr wyneb. Gelwir y llif hwn o ddŵr oer Cerrynt Humboldt.

Mae'r sefyllfa hon o ddŵr poeth yn y gorllewin a dŵr oer yn y dwyrain yn creu gwahaniaeth tymheredd ledled y Cefnfor Tawel, gan roi inni hinsawdd drofannol yn Oceania a rhan o Asia. Yn y cyfamser, mae'r gwynt sy'n uchel yn yr atmosffer yn symud i'r cyfeiriad arall, sy'n arwain at system cylchrediad aer sy'n gwthio'r dyfroedd cynnes i'r gorllewin yn gyson. Dyma'r sefyllfa arferol yn y Cefnfor Tawel a'r hinsawdd.

Ond mae ffenomen El Niño, sy'n digwydd yn rheolaidd mewn cylchoedd o dair i bum mlynedd, yn newid yr holl ddeinameg hon. Mae'r ffenomen hon yn dechrau trwy achosi cwymp yn y gwyntoedd masnach, gan beri i'r holl ddŵr cynnes sy'n cael ei storio yn Oceania symud tuag at Dde America. Pan fydd y dŵr hwn yn cyrraedd y glannau, mae'r dyfroedd hyn yn anweddu ac yn cynhyrchu glaw trwm anarferol, tra bod yr hinsawdd yr ochr arall i'r Môr Tawel yn troi'n sych, achosi sychder difrifol.

Ffenomen La Niña

mae ffenomen y ferch yn groes i ffenomen y bachgen

Rydych chi eisoes yn gwybod gweithrediad arferol ceryntau cefnfor a gwyntoedd masnach y Cefnfor Tawel. Wel nawr bydd yn haws ichi ddeall beth yw ffenomen La Niña.

Dewiswyd yr enw La Niña oherwydd ei fod yn y gwrthwyneb i'r Plentyn, er nad yw'n gwneud llawer o synnwyr, gan mai ef yw'r Plentyn Iesu. Pan fydd y ffenomen hon yn digwydd, Mae gwyntoedd masnach yn chwythu gyda grym sy'n fwy na'r arfer, sy'n achosi i lawer mwy o ddŵr poeth gael ei storio ar arfordiroedd Oceania ac Asia. Pan fydd hyn yn digwydd, mae glawogydd eithafol yn digwydd yn y lleoedd hyn, ond mae sychder difrifol yn Ne America.

Mae'r ddau ffenomen hyn yn cynhyrchu prinder pysgod a thrychinebau naturiol.

Canlyniadau ffenomen La Niña

mae'r ferch yn achosi sychder mewn peru

Mae ffenomen La Niña fel arfer yn para am fisoedd a'r canlyniadau a ddaw yn ei sgil yw'r canlynol:

 • Mae pwysau lefel y môr yn gostwng yn rhanbarth Oceania, a chynnydd yn yr un peth yn y Môr Tawel trofannol ac isdrofannol ar hyd arfordiroedd De America a Chanol America; sy'n achosi'r cynnydd yn y gwahaniaeth pwysau sy'n bodoli rhwng dau ben y Môr Tawel cyhydeddol.
 • Mae'r gwyntoedd gwern yn dwysáu, gan achosi i'r dyfroedd dyfnach cymharol oerach ar hyd y Môr Tawel cyhydeddol aros ar yr wyneb.
 • Mae'r gwyntoedd masnach anarferol o gryf yn cael mwy o effaith llusgo ar wyneb y cefnfor, gan gynyddu'r gwahaniaeth yn lefel y môr rhwng dau ben y Môr Tawel cyhydeddol. Gyda hynny mae lefel y môr yn gostwng ar arfordiroedd Colombia, Ecwador, Periw a gogledd Chile a chynnydd yn Oceania.
 • O ganlyniad i ymddangosiad dyfroedd cymharol oer ar hyd y Cyhydedd, mae tymheredd wyneb y môr yn gostwng yn is na'r gwerth hinsoddegol cymedrig. Dyma yw'r dystiolaeth fwyaf uniongyrchol o bresenoldeb ffenomen La Niña. Fodd bynnag, mae'r anomaleddau thermol negyddol uchaf yn llai na'r rhai a gofnodwyd yn ystod El Niño.
 • Yn ystod digwyddiadau La Niña, mae dyfroedd poeth yn y Môr Tawel cyhydeddol wedi'u crynhoi yn y rhanbarth nesaf at Oceania ac mae dros y rhanbarth hwn lle mae'n datblygu ceryntau oer i'r ferch.
 • Mae glawiad yn cynyddu yn Ne-ddwyrain Asia, rhannau o Affrica, Brasil ac Awstralia, lle byddai llifogydd yn dod yn gyffredin.
 • Mae amlder stormydd a chorwyntoedd trofannol yn yr Unol Daleithiau yn cynyddu.
 • Cwymp eira a allai fod yn hanesyddol mewn rhai rhannau o'r UD.
 • Sychder mawr yng ngorllewin America, yng Ngwlff Mecsico, ac yng ngogledd-ddwyrain Affrica. Gallai'r tymheredd yn y lleoedd hyn fod ychydig yn is na'r arfer.
 • Yn achos Sbaen ac Ewrop yn gyffredinol, gallai glawiad gynyddu'n sylweddol.

Cyfnodau ffenomen La Niña

ceryntau oer i'r ferch

Nid yw'r ffenomen hon yn digwydd fel hyn o un eiliad i'r nesaf, ond er mwyn amlygu ei hun yn llwyr, mae'n mynd trwy wahanol gyfnodau.

Mae'r cam cyntaf yn cynnwys mae ffenomen El Niño yn dechrau gwanhau. Fel rheol, mae'r ddau ffenomen hyn yn gylchol, felly ar ôl y naill mae'r llall yn dechrau. Pan fydd y gwyntoedd masnach sydd wedi dod i ben yn dechrau chwythu eto a bod y cerrynt aer yn sefydlogi fel arfer, efallai y bydd La Niña yn dechrau dilyn os yw cyflymder y gwyntoedd masnach yn dechrau bod yn anarferol o uchel.

Gwyddys bod La Niña yn dechrau digwydd pan fydd y gwyntoedd masnach yn chwythu'n gryfach ac mae symudiad cynharach o'r parth cydgyfeirio rhynglanwol i'r gogledd o'i safle arferol. Yn ogystal, mae'r parth darfudiad yn y Môr Tawel yn cynyddu.

Mae gwyddonwyr yn nodi bod La Niña yn datblygu pan fydd yn digwydd:

 • Gwanhau'r cerrynt yn erbyn y cyhydeddNid yw ef, gan achosi bod y dyfroedd cynnes sy'n dod o arfordiroedd Asia, yn effeithio fawr ddim ar ddyfroedd Môr Tawel America.
 • Ehangu'r brigiadau morol, sy'n digwydd o ganlyniad i ddwysau'r gwyntoedd masnach. Mae'r brigiadau'n digwydd pan fydd llawer iawn o ddŵr wyneb yn cael ei ddisodli gan ddŵr oer ar ddyfnder ac mae'r holl faetholion a oedd o dan yr haenau mwyaf arwynebol yn codi. Gyda gormodedd o faetholion, mae'r organebau a'r pysgod sy'n byw yno yn amlhau ac mae'n gadarnhaol iawn ar gyfer pysgota.
 • Cryfhau'r cerrynt cyhydeddol deheuol, yn enwedig ger y cyhydedd, gan lusgo dyfroedd oer sy'n gostwng tymereddau'r Môr Tawel trofannol dwyreiniol a chanolog.
 • Agosrwydd mwy at y thermocline (rhanbarth lle mae tymheredd yn gostwng yn gyflym) i wyneb y môr yn y Môr Tawel trofannol, sy'n ffafrio sefydlogrwydd rhywogaethau morol sy'n dod o hyd i'w bwyd am gyfnodau hir.

Mae'r cam olaf yn digwydd pan fydd y gwyntoedd masnach yn dechrau colli cryfder ac yn chwythu gyda'r grym y mae fel arfer yn ei wneud.

Pa gylchoedd sydd gan ffenomen La Niña?

canlyniadau'r plentyn

Pan fydd La Niña yn digwydd, fel arfer yn para rhwng 9 mis a 3 blynedd, yn dibynnu ar ei ddwyster. Fel rheol, y byrraf yw ei hyd, y mwyaf dwys yw'r effeithiau y mae'n eu cynhyrchu. Dangosir yr effeithiau mwyaf difrifol a niweidiol yn ystod y 6 mis cyntaf.

Mae fel arfer yn cychwyn o ganol y flwyddyn, yn cyrraedd ei ddwyster uchaf ar y diwedd, ac yn diflannu yng nghanol y flwyddyn ganlynol. Mae'n digwydd yn llai aml nag y mae El Niño yn ei wneud. Mae fel arfer yn digwydd rhwng cyfnodau o 3 i 7 mlynedd.

A allwn atal y ffenomenau hyn?

Yr ateb yw na. Pe byddem am reoli presenoldeb neu ddwyster y ddau ffenomen, dylem allu rheoli tymereddau'r Cefnfor Tawel. Oherwydd faint o ddŵr sydd yn y cefnfor hwn, dylem ddefnyddio'r holl egni a gynhyrchir ynddo y ffrwydrad o 400.000 o fomiau hydrogen megaton 20 pob un i allu cynhesu'r dŵr. Unwaith y gallem wneud hynny, gallem gynhesu dŵr y Môr Tawel yn ôl ewyllys, er y byddai'n rhaid inni ei ail-oeri.

Felly, hyd nes y deuir o hyd i ffordd o reoli'r ffenomenau hyn, ni allwn ond atal, bod yn effro iawn i bresenoldeb y ffenomenau hyn er mwyn gallu creu polisïau ar gyfer gweithredu a lleihau effeithiau ac, yn anad dim, darparu cymorth i'r dioddefwyr.

Nid yw'n hysbys yn wyddonol eto pam mae'r ffenomenau hyn yn digwydd, ond mae'n hysbys eu bod yn digwydd yn amlach oherwydd newid yn yr hinsawdd. Mae'r cynnydd mewn tymereddau byd-eang yn ansefydlogi presenoldeb y ffenomenau hyn a chylchrediad masau dŵr.

Gyda'r wybodaeth hon rwy'n siŵr bob tro y byddwch chi'n clywed enw'r ddau ffenomen, rydych chi'n siŵr o wybod beth ydyw.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Axel meddai

  mae'n ddiddorol

 2.   Samantha meddai

  Y gwir yw, mae hyn yn anghyflawn, mae ganddo effeithiau, ond nid achosion, fe adawodd fi yn anfodlon â'r canlyniad.