Pam mae Llyn Baikal mor enwog?

Llyn Baikal

Lawer gwaith mewn bywyd dywedir bod realiti yn rhagori ar ffuglen. Ac yn natur mae yna achosion eithriadol o leoedd â harddwch anhygoel neu arbennig iawn oherwydd eu nodweddion, fflora a ffawna egsotig neu oherwydd bod y ffenomenau naturiol rhyfeddaf yn y byd i'w cael ynddynt.

Yn yr achos hwn rydw i'n mynd i siarad amdano Llyn Baikal. Y llyn hwn yw'r enwocaf yn y byd am lawer o resymau. I wyddonwyr mae o bwys mawr ac i dwristiaid hefyd. Ydych chi eisiau gwybod y rhesymau pam ei fod mor bwysig a pha mor anhygoel y gall fod?

Tarddiad a nodweddion Llyn Baikal

Mae gan y llyn hwn darddiad tectonig. Mae hyn yn golygu ei fod wedi'i achosi gan symudiadau'r platiau tectonig sy'n bodoli ar y Ddaear (i ddysgu mwy am blatiau tectonig darllenwch haenau mewnol y Ddaear). Fe'i lleolir yn rhanbarth deheuol Siberia, Rwsia, rhwng Irkutsk Oblast yn y gogledd-orllewin a Buryatia yn y de-ddwyrain, ger dinas Irkutsk. Fe'i gelwir yn "Llygad Glas Siberia" y "Perlog Asia".

Amcangyfrifir bod ffurfio Llyn Baikal yn dyddio'n ôl i tua 25-30 miliwn o flynyddoedd. Yn nhermau daearegol gallwn ddweud na ddaethom o hyd i'r llyn hynaf mewn hanes.

Cymaint yw pwysigrwydd y llyn hwn nes iddo gael ei enwi Safle Treftadaeth y Byd gan Unesco ym 1996. Mae'n un o'r llynnoedd lleiaf cymylog yn y byd (dyna lysenw'r Llygad Glas). Mae cymylogrwydd yn cael ei fesur gyda disgiau Secchi. Mae'r disgiau hyn yn caniatáu inni wybod faint o ymbelydredd ysgafn sy'n mynd i mewn trwy'r dŵr a thrwy hynny wybod y disgleirdeb. Wel, mae maint y golau sy'n cyrraedd dyfnder wedi'i fesur ac mae marciau golau wedi'u cofnodi hyd at 20 metr o ddyfnder.

Mae'r llyn hwn hefyd yn sefyll allan am fynd o gwmpas 20% o'r dŵr ffres, heb ei rewi ar y blaned (tua 23.600 km3 o ddŵr). Gall ddal cymaint o ddŵr gan ei fod yn ddwfn iawn ac oherwydd ei fod yn cael ei fwydo gan 336 o lednentydd. Dimensiynau Llyn Baikal yw: 31.494 km² o arwyneb, 636 km o hyd, 80 km o led a 1.680 m o ddyfnder.

Rhew Llyn Baikal

Llyn Baikal wedi'i rewi. Ffynhonnell: http://www.rusiamia.com/rusia/turismo/lago-baikal-rusia/

Nodwedd arall sy'n ei wneud mor arbennig yw mai hwn yw'r unig lyn lle nad yw rhewlifoedd cyfandirol wedi effeithio ar ei waddodion er ei fod yn llyn lledred uchel. Mae astudiaethau wedi'u cynnal ar waddodion y llyn ac amcangyfrifwyd pe bai'r holl waddod sydd wedi cronni yn y 25-30 miliwn o flynyddoedd hyn yn cael ei symud, byddai'r llyn yn cyrraedd dyfnderoedd o hyd at 9 km.

Mae'r llyn wedi'i amgylchynu'n llwyr gan fynyddoedd (a dyna'r rheswm bod ganddo gymaint o waddodion) sy'n cael eu gwarchod yn dechnegol fel parc cenedlaethol ar gyfer ei gadwraeth ac mae ganddo tua 22 o ynysoedd bach. Olkhon yw'r enw ar yr ynys fwyaf ac mae tua 72 km o hyd.

Ynys Olkhon

Ynys Olkhon

Pwysigrwydd Llyn Baikal

Mae gan y llyn hwn, fel y soniais o'r blaen, bwysigrwydd mawr wedi'i ganolbwyntio o ddau safbwynt: fel lle i ymweld a gwneud twristiaeth neu fel gwyddonwyr lle gallwch ddarganfod y nodweddion unigryw sy'n ei wneud mor arbennig.

Y nodwedd gyntaf sy'n ei gwneud mor bwysig i'r gymuned wyddonol yw bod llyn sengl fel hwn yn gartref i 20% o gronfeydd dŵr croyw y blaned gyfan. Os digwydd hynny ei 336 o lednentydd rhoi'r gorau i ddarparu dŵr a'i fwydo, byddai'r llyn yn ei gymryd tua 400 mlynedd i wagio trwy'r broses anweddu. Un o'r cyfrifiadau mwyaf chwilfrydig a wnaed gan wyddonwyr yw pe bai'r boblogaeth gyfan yn cael ei chyflenwi gan y llyn hwn yn unig, gallent fyw am 40 mlynedd ac ni fyddent yn cael problemau â phrinder dŵr.

Mae eglurder y dŵr a grybwyllir uchod hefyd yn ei wneud yn arbennig. Mae'r ychydig gymylogrwydd sydd ganddo oherwydd y ffaith bod micro-organebau yn byw yn ei ddyfroedd hynny puro mewn dŵr a pherfformio glanhau da. Gwnaed rhai astudiaethau i weld a ellir defnyddio'r micro-organebau hyn i lanhau gollyngiadau olew mewn dyfroedd eraill oherwydd eu cyfradd puro uchel.

Defnyddir y dŵr clir crisial ar gyfer rhai triniaethau meddygol, yn enwedig ar gyfer rhai dietau sy'n wael mewn halwynau mwynol. Yn yr hen amser, roedd Asiaid yn ystyried Llyn Baikal yn lle sanctaidd. Hyd yn oed heddiw gallwch weld ar ochrau'r llyn olion adeiladau yr oedd y llwythau hynafol yn arfer eu defnyddio y defodau y cawsant eu buddsoddi ynddynt ag egni'r llyn.

Nodwedd arall sy'n ei gwneud mor arbennig i'r gymuned wyddonol yw'r tywydd eithafol y mae i'w gael ynddo. Yn y gaeaf gall tymheredd y llyn gyrraedd minws 45 gradd. Fodd bynnag, mae Llyn Baikal yn hafan i fflora a ffawna. Mae 1.600 o genera o anifeiliaid ac 800 o blanhigion yn cydfodoli sy'n cael eu catalogio hyd yn hyn. Ynddo mae nifer o rywogaethau endemig fel y sêl a sturgeon Baikal, y pysgod golomjanka a'r cranc epishura (anifail bach y mae ei rôl yn sylfaenol yn y gadwyn fwyd, gan ei fod yn hidlo dŵr trwy ei gorff). Mae rôl yr epishura mor bwysig gan ei fod yn rhywogaeth sydd â digonedd mawr. Mae hyd at 3 miliwn o'r crancod hyn fesul metr sgwâr o arwyneb. Maent yn fach iawn, dim ond tua 2 filimetr o hyd, ond mae eu gallu i hidlo dŵr yn anhygoel. Diolch i raddau helaeth iddyn nhw yw pam mae'r llyn mor glir. Ym 1976, fe wnaeth ffatri a oedd yn gyfrifol am wneud seliwlos ollwng ei wastraff yn uniongyrchol i Lyn Baikal a mewn perygl o oroesiad y crancod hyn a rhywogaethau endemig eraill.

Cranc Llyn Baikal

Cranc Llyn Baikal

Mae'r llyn hwn yn tyfu bob blwyddyn tua dwy centimetr. Mae hyn yn achosi daeargrynfeydd niferus oherwydd symudiad parhaus platiau tectonig. Gall y llyn hwn ddal mwy o ddŵr bob blwyddyn.

Chwilfrydedd Llyn Baikal

Ar waelod y llyn yno pyramid dur gwrthstaen gydag arfbais Rwsia. Mae hyn oherwydd y genhadaeth alldaith gyntaf a lwyddodd i gyrraedd gwaelod y llyn ar Orffennaf 29, 2008.

Daeth y llyn hwn yn enwog iawn hefyd ddim gormod o flynyddoedd yn ôl diolch i ffenomen a ddigwyddodd ar ei wyneb ac a welwyd am y tro cyntaf gan ofodwyr y Yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Roedd y ffenomen hon yn cynnwys marc mawr ar wyneb y llyn (a gafodd ei rewi ar y pryd) yn debyg iawn i'r un ar ôl gwydraid o ddŵr ar fwrdd. Roedd y marc tua 4,5 cilomedr mewn diamedr. Dywedodd pobl sy'n ymroddedig i bynciau paranormal y gallai fod yn ganlyniad olion glaniadau UFO (gan ddilyn yr un rhesymeg o gylchoedd cnwd).

Cylch Llyn Baikal

Cylch Llyn Baikal

Ar y llaw arall, rhoddodd y gymuned wyddonol esboniad ychydig yn fwy cydlynol o'r ffenomen hon. Roedd yn gylch tywyllach a achoswyd gan darfudiad y dŵr. Cododd y dŵr cynhesach a llai trwchus i'r wyneb a phan ddaeth ar draws oerfel yr amgylchedd rhewodd gan ffurfio haen denau o rew. Dywedodd y mwyaf ofergoelus pe byddech chi'n llywio o amgylch ymylon y cylch hwnnw, y byddai'n digwydd i chi yr un fath â ffenomen y triongl Bermuda, byddech chi'n cael eich ymgolli gan geryntau cythryblus iawn sy'n dod o ddyfnderoedd y llyn.

Twristiaeth yn Llyn Baikal

Er mwyn gallu ymweld a mwynhau Llyn Baikal gallwch fynd ar deithiau ar y trên Traws-Siberia. Y trên hwn yn ei amgylchynu'n llwyr, gan groesi tua 200 o bontydd a thua 33 twnnel. Yn y siopau o amgylch y llyn maen nhw'n gwerthu pysgod omul mwg a gallwch chi fwynhau wrth arsylwi ar y dirwedd hardd.

Rhan dde-ddwyreiniol y llyn, heb amheuaeth, yw'r mwyaf twristaidd ers i'r rhan ogledd-ddwyreiniol gael ei gadael yn ymarferol.

Llyn Baikal a newid yn yr hinsawdd

Mae llawer o astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod effeithiau newid yn yr hinsawdd a chynhesu byd-eang gallant wneud y llyn hwn yn llawer llai diddorol. Cyhoeddwyd un o'r astudiaethau hyn yn y cyfnodolyn BioScience. Awdur yr ymchwiliad hwn oedd Marianne V. Moore a nododd fod hinsawdd y llyn wedi dod yn llawer mwynach gydag ystod o dymereddau ddim mor eithafol ag o'r blaen. Yn y gaeaf mae'r llyn yn parhau i fod wedi rhewi llawer llai o amser nag o'r blaen. Gall y ffaith hon achosi niwed i'r ecosystem ac i'r ffawna mwyaf agored i niwed fel yr sêl nerpa. Y sêl endemig hon yw'r unig sêl dŵr croyw yn y byd a dim ond ar rew Llyn Baikal y gall baru a rhoi genedigaeth. Gan fod yr iâ hwn yn bodoli am lai o amser, mae'r gallu genedigaeth a'r cyfle yn llawer is, felly mae poblogaeth y morloi yn lleihau. At hyn ychwanegir y bod dynol. Wrth gwrs, y bod dynol hela'r morloi hyn yn llechwraidd ac yn aruthrol mae hynny'n un o'r seiliau mwyaf cadarn i economi'r rhanbarth.

Sêl Nerpa

Mae angen rhew ar y sêl nerpa er mwyn ei hatgynhyrchu. Ffynhonnell: http://www.rdrusia.com/rusia-el-lago-baikal/

Yn olaf, un o chwilfrydedd y llyn hwn yw ei fod yr unig le lle gallwch chi gael niwtrinos. Mae'r rhain yn ronynnau sydd prin i'w cael ar y Ddaear ac sy'n darparu cyfoeth o wybodaeth inni am fywyd planedau a galaethau eraill a'r hyn sy'n digwydd yn y gofod allanol.

Fel y gallwch weld, mae'r llyn hwn, o'r dechrau i'r diwedd, yn rhyfeddod i wyddonwyr a thwristiaid. Felly gallwch chi bacio'ch bagiau a threfnu'ch taith nesaf 😉


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.