Llosgfynyddoedd

mownt lafa tân

Y gair ei hun llosgfynydd, yn dod o'r Vulcano Rhufeinig, yna meddai Vulcanus. Roedd mewn gwirionedd yn gymeriad o fytholeg Hellenig a fabwysiadodd y Rhufeiniaid. Yna roedd Lava yn gysylltiedig â'r haearn poeth coch a neidiodd allan o'r gweithiau a wnaed gan Hephaestus, Duw tân a metelau ym mytholeg Gwlad Groeg. Yr hyn na allai'r henuriaid byth ei ddeall oedd pam eu bod yn bodoli, o ble mae'r lafa'n dod, a'r hyn a fyddai wedi eu gadael yn fwy aflonydd, ei fod nid yn unig yn bodoli ar ein planed.

Pam mae llosgfynyddoedd yn bodoli?

haenau mewnol o magma craidd daear y blaned

Haenau gwahanol o'r blaned Ddaear

Llosgfynyddoedd (yr un fath â daeargrynfeydd) â chysylltiad agos â strwythur mewnol ein planed. Mae gan y Ddaear graidd ganolog sydd mewn cyflwr solet yn ôl mesuriadau seismig o 1220km mewn radiws. Mae haen allanol y niwclews yn rhan lled-solid sy'n cyrraedd radiws o hyd at 3400km. Oddi yno daw'r fantell, lle ceir y lafa. Gellir gwahaniaethu dwy ran, y fantell isaf, sy'n mynd o 700km o ddyfnder i 2885km, a'r un uchaf, sy'n ymestyn o 700km i'r gramen, gyda thrwch cyfartalog o 50km.

Er efallai nad yw'n ymddangos felly o ran ymddangosiad, mae rhisgl mae ein planed yn cynnwys platiau mawr galwadau tectonig neu lithosfferig. Mae hyn yn golygu nad yw'r gramen yn hollol unffurf. Mae'r platiau'n arnofio ar y fantell basalt, o ble mae'r lafa yn dod, a gelwir y ffenomen hon, yn ddrifft cyfandirol.

platiau tectonig gwahanol

Y gwahanol blatiau sy'n bodoli, yn ogystal â chyfeiriad y pwysau maen nhw'n ei dderbyn (Ffynhonnell: Wikipedia)

Mae'r math hwn o ddrifft, yn cynnwys holltau, ac maent yn fwyaf amlwg ar lefel y môr. Mae mynyddoedd enfawr o losgfynyddoedd yn croesi gwaelod y cefnforoedd, nhw yw cribau canol y cefnfor. Mae'r mynyddoedd enfawr hyn yn eu tro yn cael eu ffurfio gan losgfynyddoedd enfawr siâp siâp agen. Ar hyd yr holltau hyn, filoedd lawer o gilometrau o hyd, mae deunydd yn dod i'r amlwg o'r fantell yn barhaus. Mae'r deunydd hwn, yn llithro mewn dau fand hydredol, ac yn cynhyrchu cramen daear newydd yn barhaus. Mae yna fannau lle mae'r bylchau rhwng platiau tectonig mewn rhannau o'r tir mawr, nid yn y cefnforoedd, a dyna lle mae gennym darddiad llosgfynyddoedd. Yn yr ardaloedd culaf o gramen y ddaear, lle mae platiau tectonig yn cwrdd.

Sut mae llosgfynyddoedd yn tarddu?

Mae'r gramen, yn ei dro, yn cael ei dinistrio'n rheolaidd yn yr ardaloedd o'r enw cipio. Fel yr ydym wedi nodi, nid yw'r platiau tectonig yn cael eu "gludo" yn llythrennol. Mae hyn yn golygu bod yna ardaloedd lle mae rhai platiau'n suddo o dan eraill ac yn uno â'r fantell. Mae pwysau enfawr ar yr ardaloedd undeb hyn o'r platiau, sy'n golygu bod ganddyn nhw ansefydlogrwydd seismig mawr, gan arwain at ddaeargrynfeydd a llosgfynyddoedd.

Nam San Andreas, California

Nam San Andreas, California, Unol Daleithiau

Y cribau tanfor yw'r ardaloedd mwyaf ansefydlog. Yn eithriadol, gall rhai o'r llosgfynyddoedd treisgar hyn sydd i'w cael ar waelod y cefnforoedd godi uwchlaw lefel y môr. Maent yn ffurfio ynysoedd o weithgaredd folcanig mawr, fel yn achos Gwlad yr Iâ er enghraifft. Yr ardaloedd mwyaf ansefydlog yw'r ardaloedd lle mae un plât yn reidio ar un arall, neu hyd yn oed pan fyddant yn rhwbio i'r ochr rhyngddynt, fel bai enwog San Andrés yn yr Unol Daleithiau. Gellir adnabod hyn ar yr olwg gyntaf, oherwydd yr anghysondebau dwfn y mae'n eu cyflwyno yn y ddaear. Oherwydd y gweithgaredd seismig gwych, mae gwyddonwyr yn rhagweld daeargryn mawr yn yr ardal honno, sydd â'r llysenw Big One.

Rhannau o losgfynydd

Rhannau o losgfynydd

Gwahaniaethu rhannau llosgfynydd

 • Siambr magmatig: Mae'n cyfateb i barth mewnol cramen y ddaear, lle mae'r magma i'w gael. Dyma lle mae magma yn cronni dan bwysau cyn codi i'r wyneb. Mae fel arfer rhwng 1 a 10 cilomedr o ddyfnder.
 • Lle tân: Y cwndid y daw'r magma sy'n codi yn y ffrwydradau, y lafa, allan. Ar ôl y ffrwydrad, caiff ei blygio â chreigiau oer, hynny yw, gyda solidiad y magma sydd wedi bod yno.
 • Côn folcanig: Y ffurfiad côn cwtog sy'n codi o amgylch y crater. Fe'i ffurfir trwy gronni deunyddiau a gynhyrchir ac a allyrrir gan y ffrwydradau.
 • Côn folcanig eilaidd: Ffurfio simnai ategol fach y daw'r magma allan ohoni.
 • Crater: Dyma'r twll y mae'r magma yn dod allan tuag at wyneb y ddaear. Yn dibynnu ar y llosgfynydd, bydd ei ddimensiynau a'i siapiau yn wahanol iawn. Gellir ei siapio fel twndis neu gôn gwrthdro, a mesur o ychydig fetrau i gilometrau.
 • Domes: Cronni lafa gludiog iawn sy'n deillio o magma a all, wrth oeri dros y geg ffrwydrol ei hun, ei blygio.
 • Geyser: Maent fel llosgfynyddoedd bach, ond wedi'u gwneud o anwedd dŵr berwedig. Yn nodweddiadol iawn mewn ardaloedd fel Gwlad yr Iâ.
 • Sguniau: Fumaroles oer sy'n gollwng carbon deuocsid.
 • Fumaroles: Allyrru nwyon o lafa mewn craterau.
 • Mentro: Mae'n cyfateb i'r pwynt gwan yng nghramen y ddaear lle mae magma wedi gallu codi o'r siambr i gyrraedd yr wyneb.
 • Solfataras: Allyriadau anwedd dŵr ynghyd â hydrogen sylffid.
 • Mathau Llosgfynydd

Mae'r tymheredd, y math o ddeunydd, y gludedd a'r elfennau sy'n hydoddi yn y magma gyda'i gilydd yn creu'r math o ffrwydrad, y llosgfynydd. Ynghyd â faint o gynhyrchion cyfnewidiol sy'n cyd-fynd ag ef, gallwn wahaniaethu'r mathau canlynol:

Llosgfynydd Strombolian

Llosgfynydd yn ffrwydro

Llosgfynydd Paricutín, Mecsico

Mae'n tarddu pan fydd eiliad o'r deunyddiau ffrwydro. Maent yn ffurfio côn haenog haenog o lafa hylif a deunyddiau solet. Mae lafa yn hylif, mae'n allyrru nwyon toreithiog a threisgar, gyda thafluniadau o fomiau, lapilli a slags. Oherwydd bod y nwyon yn cael eu rhyddhau'n hawdd, nid yw'n cynhyrchu lludw na chwistrell. Pryd mae lafa yn gorlifo o amgylch ymylon y crater, yn disgyn y llethrau a'r ceunentydd, heb feddiannu llawer o estyniad, sy'n digwydd mewn llosgfynyddoedd o fath Hawaii.

Llosgfynydd Hawaii

Llosgfynydd Hawaii

Kilauea, y llosgfynydd enwocaf o fath Hawaii

Fel y Strombolian, mae lafa yn eithaf hylif. Nid oes ganddo ollyngiadau nwyol ffrwydrol. Yn yr achos hwn, pan fydd y lafa yn gorlifo ymylon y crater, maent yn hawdd disgyn llethrau'r llosgfynydd meddiannu ardaloedd mawr a theithio pellteroedd mawr. Mae gan losgfynyddoedd o'r math hwn lethrau ysgafn, a phan fydd rhai gweddillion lafa yn cael eu chwythu i ffwrdd gan y gwynt maent yn ffurfio edafedd crisialog.

Erthygl gysylltiedig:
Popeth sydd angen i chi ei wybod am losgfynydd Kilauea

Llosgfynydd Vulcanian

Llosgfynydd math Vulcan

Llosgfynydd Vulcanian

Enw sy'n dod o losgfynydd Vulcanus, gyda chonau serth a serth iawn, fe'i nodweddir gan allyriadau mawr nwyon. Nid yw'r lafa a ryddhawyd yn hylif iawn ac mae'n cydgrynhoi'n gyflym. Yn y math hwn o ffrwydrad, mae'r ffrwydradau'n gryf iawn ac yn malurio'r lafa. Mae'n cynhyrchu llawer o ludw, sydd wrth gael ei daflu i'r awyr gyda deunyddiau darniog eraill. Mae'r magma sy'n cael ei ryddhau i'r tu allan, y lafa, yn solidoli'n gyflym, ond mae'r nwyon sy'n cael eu rhyddhau yn torri ac yn cracio ei wyneb. Mae hynny'n ei gwneud hi'n arw ac anwastad iawn.

Llosgfynydd Peleano

ymladd pelen llosgfynydd mont pelé

Mont Pelée, ynys Martinique, Ffrainc

Yn y math hwn o losgfynydd, mae lafa o'i ffrwydradau yn arbennig o gludiog ac mae'n cydgrynhoi'n gyflym. Mae'n dod i amgáu'r crater yn llwyr, gan ffurfio math o python neu nodwydd. Mae hyn yn achosi a pwysedd nwy uchel methu dianc, gan arwain at a ffrwydrad enfawr codi'r python neu rwygo i fyny copa'r llechwedd.

Mae enghraifft o losgfynydd Peleano i'w gael yn y ffrwydrad enfawr a ddigwyddodd Mai 8, 1902 ar Mount Pelée. Fe wnaeth grym rhyfeddol y nwyon a gronnwyd ar dymheredd uchel, wedi'u cymysgu â lludw, ddinistrio waliau'r llosgfynydd pan ildiodd i'r fath wthio. Effeithiodd ar ddinas St Pierre, ar ynys Martinique yn Ffrainc, gyda chydbwysedd angheuol o 29.933 o ddioddefwyr oherwydd y cwmwl tanbaid a darddodd.

Llosgfynydd Phreatomagmatig

Ynys Surtsey Gwlad yr Iâ

Ynys Surtsey, Gwlad yr Iâ. Yn deillio o ffrwydrad ffreatig. Llun gan Erling Ólafsson

Mae llosgfynyddoedd ffreatomagmatig i'w cael mewn dŵr bas, o'r enw dyfroedd bas gan y Sefydliad Hydrograffig Rhyngwladol. Maent yn cyflwyno llyn y tu mewn i'w crater ac weithiau'n ffurfio atollfeydd, ynysoedd cwrel cefnforol. Ychwanegir egni'r llosgfynydd ei hun wrth ehangu'r anwedd dŵr a oedd wedi cynhesu'n gyflym, gan wneud ffrwydradau hynod dreisgar. Nid ydynt fel arfer yn cyflwyno allyriadau lafa nac allwthiadau creigiau.

Llosgfynydd Pliniano

Llosgfynydd Teide Ynysoedd Dedwydd

Teide, Ynysoedd Dedwydd, Sbaen

Yn y math hwn o losgfynydd, sy'n wahanol i'r ffrwydrad folcanig nodweddiadol, mae gwasgedd y nwyon yn gryf iawn, cynhyrchu ffrwydradau treisgar. Mae hefyd yn ffurfio cymylau tanbaid sydd, wrth oeri, yn cynhyrchu dyodiad lludw. Gallant gladdu dinasoedd.

Yn ogystal, fe'i nodweddir hefyd gan newid ffrwydradau pyroclastig gyda ffrwydradau llif lafa. Mae hyn yn arwain at orgyffwrdd mewn haenau, sy'n cynhyrchu bod gan y llosgfynyddoedd hyn ddimensiynau mawr iawn. Enghraifft dda o hyn, mae gennym ni ef yn Teide.

Nawr ein bod wedi gweld beth yw llosgfynydd, dylid nodi nad ar ein planed yn unig y maent yn bodoli. Mae'r ffenomen hon yn un o'r rhai sydd gan ein planed Ddaear hefyd yn gyffredin â phlanedau eraill yng nghysawd yr haul a'r bydysawd cyfan. Mae'r holl magma sydd o fewn yr un diwrnod hwnnw dan bwysau yn ffrwydro allan. Lle bynnag yr edrychwn, gallwn weld tebygrwydd, gyda'n planed, a hyd yn oed gyda ni'n hunain. Ac mae'n "bod gan bob un ohonom losgfynydd y tu mewn: rydyn ni'n cadw cymaint o bethau fel ein bod ni, un diwrnod, yn mynd â nhw i gyd allan ar unwaith", Benjamin Griss.

Ydych chi'n gwybod beth yw'r llosgfynyddoedd gweithredol Beth sydd i fyny?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.