Y lithosffer

Y lithosffer

Fel y gwelsom yn yr erthygl ar haenau mewnol y Ddaear, mae yna bedwar is-system ddaearol: Yr awyrgylch, y biosffer, yr hydrosffer, a'r geosffer. Yn y geosffer rydym yn dod o hyd i'r gwahanol haenau y mae ein planed wedi'u cyfansoddi ohonynt. Mae'r bod dynol wedi ceisio dyfnhau trwy stilwyr i allu astudio'r hyn sydd o dan ein traed. Fodd bynnag, dim ond ychydig gilometrau y gwnaethom lwyddo i fynd i mewn. O afal, nid ydym ond wedi rhwygo ei groen tenau.

Er mwyn astudio gweddill y tu mewn i'r Ddaear mae'n rhaid i ni ddefnyddio dulliau anuniongyrchol. Yn y modd hwn, bu'n bosibl dod i ddau fodel sy'n egluro ffurfiad haenau'r Ddaear yn ôl cyfansoddiad y deunyddiau a'r ddeinameg sy'n dilyn. Ar y naill law, mae gennym y model statig lle mae haenau'r Ddaear yn cynnwys: Cramen, mantell a chraidd. Ar y llaw arall, mae gennym y model deinamig y mae ei haenau o'r Ddaear yn: Lithosffer, asthenosffer, mesosffer ac endosffer.

Model statig

Wrth adolygu'r model statig ychydig, rydym yn canfod bod cramen y ddaear wedi'i rannu cramen gyfandirol a chramen gefnforol. Mae'r gramen gyfandirol yn porthi deunyddiau o gyfansoddiad ac oedran amrywiol, ac mae'r gramen gefnforol ychydig yn fwy homogenaidd ac iau.

Mae gennym hefyd y fantell ddaearol sy'n llawer mwy unffurf y maent yn bodoli ynddi ceryntau darfudiad. Ac yn olaf craidd y Ddaear, yn cynnwys haearn a nicel ac wedi'i nodweddu gan ei ddwysedd a'i dymheredd uchel.

Model deinamig

Rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar y model deinamig. Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, yn ôl y model deinamig, haenau'r Ddaear yw lithosffer, asthenosffer, mesosffer ac endosffer. Heddiw, byddwn yn siarad yn fanylach am y lithosffer.

model deinamig a statig o haenau mewnol y ddaear

Ffynhonnell: https://tectonicadeplacasprimeroc.wikispaces.com/02.+MODEL+EST%C3%81TICO+DEL+INTERIOR+DEL+INTERIOR+DE+LA+TIERRA

Lithosffer

Mae'r lithosffer yn cael ei ffurfio gan yr hyn y byddai yn y model statig cramen y Ddaear a mantell allanol y Ddaear. Mae ei strwythur yn eithaf anhyblyg ac mae ganddo drwch o tua 100 km. Mae'n hysbys am ei anhyblygedd ar ddyfnderoedd o'r fath gan fod cyflymder tonnau seismig yn cynyddu'n gyson fel swyddogaeth o ddyfnder.

Yn y lithosffer, mae tymheredd a gwasgedd yn cyrraedd gwerthoedd sy'n caniatáu i'r creigiau doddi ar rai pwyntiau.

Yn ôl y math o gramen sydd yn y lithosffer, rydyn ni'n ei wahaniaethu'n ddau fath:

 • Lithosffer cyfandirol: Dyma'r lithosffer sy'n cael ei ffurfio gan y gramen gyfandirol a rhan allanol mantell y ddaear. Ynddi mae'r cyfandiroedd, systemau mynydd, ac ati. Dim ond tua 120 km yw'r trwch ac mae mewn oes ddaearegol hŷn gan fod creigiau hynny yn fwy na 3.800 oed.
 • Lithosffer cefnforol: Fe'i ffurfir gan y gramen gefnforol a mantell allanol y ddaear. Maent yn ffurfio llawr y cefnfor ac yn deneuach na'r lithosffer cyfandirol. Ei drwch yw 65 km. Mae'n cynnwys basalts yn bennaf ac ynddo mae'r cribau cefnforol. Mae'r rhain yn fynyddoedd ar waelod y cefnfor lle mae'r trwch yn ddim ond 7 km.
Lithosffer cyfandirol a chefnfor

Ffynhonnell: http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/04lalitosferaes.htm

Mae'r lithosffer yn gorwedd ar yr asthenosffer sy'n cynnwys gweddill mantell allanol y Ddaear. Rhennir y lithosffer yn wahanol blatiau lithosfferig neu tectonig sy'n symud yn barhaus.

Damcaniaeth drifft cyfandirol

Hyd at ddechrau'r 1910fed ganrif, roedd ffenomenau daearol fel llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd a phlygiadau yn ffeithiau nad oedd esboniad iddynt. Nid oedd unrhyw ffordd i egluro siâp y cyfandiroedd, ffurfio mynyddoedd a mynyddoedd, ac ati. O XNUMX diolch i ddaearegwr yr Almaen Alfred Wegener, a gynigiodd Theori drifft cyfandirol, roedd yn bosibl rhoi esboniad a gallu cysylltu'r holl gysyniadau a syniadau hyn.

Cynigiwyd y theori ym 1912 a'i derbyn ym 1915. Rhagdybiodd Wegener fod y cyfandiroedd yn symud yn seiliedig ar amrywiol brofion.

 • Profion daearegol. Roeddent yn seiliedig ar y gydberthynas rhwng strwythurau daearegol ar ddwy ochr Cefnfor yr Iwerydd. Hynny yw, sut mae'n ymddangos bod y cyfandiroedd yn cyd-fynd ers iddyn nhw fod gyda'i gilydd unwaith. Pangea oedd enw'r cyfandir byd-eang a oedd unwaith yn unedig ac a oedd yn gartref i'r holl rywogaethau o fflora a ffawna ar y blaned.
Tystiolaeth ddaearegol drifft cyfandirol

Mae'r cyfandiroedd yn cyd-fynd â'i gilydd. Ffynhonnell: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contente2.htm

 • Tystiolaeth Paleontolegol. Dadansoddodd y profion hyn bresenoldeb fflora a ffawna ffosil tebyg iawn mewn ardaloedd cyfandirol sydd ar hyn o bryd yn cael eu gwahanu gan y cefnforoedd.
Tystiolaeth Paleontolegol o ddrifft cyfandirol

Ffynhonnell :: http://www.geologia.unam.mx:8080/igl/index.php/difusion-y-divulgacion/temas-selectos/568-la-teoria-de-la-tectonica-de-placas-y -y-cyfandir-drifft

 • Profion Paleoclimatig. Astudiodd y profion hyn leoliad creigiau a oedd yn cyflwyno amodau hinsoddol yn wahanol i'r man lle maent yn byw ar hyn o bryd.

Ar y dechrau, gwrthodwyd y dull hwn o ddrifft cyfandirol gan y gymuned wyddonol gan nad oedd ganddi fecanwaith ar gyfer egluro symudiad y cyfandiroedd. Pa rym symudodd y cyfandiroedd? Ceisiodd Wegener egluro hyn trwy ddweud bod y cyfandiroedd yn symud yn ôl gwahaniaeth mewn dwysedd a bod y cyfandiroedd, gan eu bod yn llai trwchus, yn llithro fel carped ar lawr ystafell. Gwrthodwyd hyn gan yr enfawr grym ffrithiannol mae hynny'n bodoli.

Damcaniaeth tectoneg platiau

Cynigiwyd Theori Tectoneg Plât ynghyd â'r holl ddata ym 1968 gan y gymuned wyddonol. Ynddi, y lithosffer yw haen anhyblyg uchaf y Ddaear (crameniad a mantell allanol) ac mae wedi'i rannu'n ddarnau o'r enw platiau sy'n symud. Mae placiau'n newid o ran maint a siâp a gallant ddiflannu hyd yn oed. Mae'r cyfandiroedd ar y platiau hyn ac maen nhw'n cael eu symud heibio ceryntau darfudiad mantell y Ddaear. Ffiniau plât yw lle mae symudiadau seismig a phrosesau daearegol yn digwydd. Mae terfyn isaf y plât yn thermol. Gwrthdrawiadau’r platiau yw’r hyn sy’n cynhyrchu’r plygiadau, y diffygion a’r daeargrynfeydd. Er mwyn egluro symudiad y platiau, cynigiwyd gwahanol symudiadau. Wrth i'r platiau symud, gall fod tri math o straen yn y terfynau rhyngddynt, sy'n tarddu tri math gwahanol o ymylon.

 • Ymylon dargyfeiriol neu derfynau adeiladu: Maent yn feysydd lle mae straen tynnol sy'n tueddu i wahanu'r platiau. Arwynebedd y cefnfor yw arwynebedd y terfynau adeiladu. Mae llawr y cefnfor yn ehangu rhwng 5 ac 20 cm y flwyddyn ac mae llif gwres mewnol. Mae gweithgaredd seismig yn digwydd ar ddyfnder o tua 70 km.
 • Ymylon cydgyfeiriol neu ffiniau dinistriol: Maent yn digwydd rhwng platiau sy'n wynebu ei gilydd gan rymoedd cywasgu. Mae'r plât teneuach a dwysach yn dipio o dan y llall ac yn mynd i mewn i'r fantell. Fe'u gelwir yn barthau cipio. O ganlyniad i hyn, mae orogens a bwâu ynys yn cael eu ffurfio. Mae sawl math o ymylon cydgyfeiriol yn dibynnu ar weithgaredd y platiau:
  • Gwrthdrawiad rhwng lithosffer cefnforol a chyfandirol: Y plât cefnforol yw'r un sy'n tynnu o dan yr un cyfandirol. Pan fydd hyn yn digwydd, mae ffos gefnforol yn cael ei ffurfio, gweithgaredd seismig gwych, gweithgaredd thermol gwych a ffurfio cadwyni orogenig newydd.
  • Gwrthdrawiad rhwng lithosffer cefnforol a chefnforol: Pan fydd y sefyllfa hon yn digwydd, cynhyrchir ffos gefnforol a gweithgaredd folcanig tanddwr.
  • Gwrthdrawiad rhwng lithosffer cyfandirol a chyfandirol: Mae hyn yn achosi cau'r cefnfor a'u gwahanodd a ffurfio mynyddoedd orogenig gwych. Yn y modd hwn ffurfiwyd yr Himalaya.
 • Pwysau ymylon niwtral neu gneifio: Maent yn feysydd lle mae'r berthynas rhwng dau blat yn digwydd oherwydd straen cneifio oherwydd dadleoliad ochrol rhyngddynt. Felly nid yw lithosffer yn cael ei greu na'i ddinistrio. Mae diffygion trawsnewidiol yn gysylltiedig â phwysau cneifio lle mae platiau'n symud i gyfeiriadau gwahanol ac yn cynhyrchu cyfres fawr o ddaeargrynfeydd.
Ymylon adeiladol neu ddargyfeiriol, dinistriol neu gydgyfeiriol tectoneg platiau

Ffynhonnell: http://www.slideshare.net/aimorales/lmites-12537872?smtNoRedir=1

Mae grym gyrru yn cael ei achosi gan y gwres sy'n cael ei storio y tu mewn i'r Ddaear, mae egni thermol y gwres hwnnw wedi'i storio yn cael ei drawsnewid yn egni mecanyddol gan geryntau darfudiad yn y fantell. Mae gan y fantell y gallu i lifo ar gyflymder araf (1 cm y flwyddyn). Dyna pam mai prin y gwerthfawrogir symudiad y cyfandiroedd ar raddfa ddynol.

Platiau lithosfferig ar y Ddaear

Plât Ewrasiaidd

Rhanbarth i'r dwyrain o Grib yr Iwerydd. Mae'n gorchuddio gwely'r môr i'r dwyrain o Grib yr Iwerydd, Ewrop a'r rhan fwyaf o Asia hyd at archipelago Japan. Yn ei barth cefnforol mae ganddo gysylltiad dargyfeiriol â phlât Gogledd America, tra i'r de mae'n gwrthdaro â'r plât Affricanaidd (o ganlyniad, ffurfiwyd yr Alpau), ac i'r dwyrain, â phlatiau'r Môr Tawel a Philippine. Mae'r ardal hon, oherwydd ei gweithgaredd gwych, yn rhan o gylch tân y Môr Tawel.

Cnau coco a Phlatiau Caribïaidd

Mae'r ddau blat cefnforol bach hyn wedi'u lleoli rhwng Gogledd America a De America.

Plât heddychlon

Mae'n blât cefnforol enfawr sy'n cysylltu ag wyth arall. Mae ffiniau dinistriol wedi'u lleoli ar ei ymylon sy'n ffurfio cylch tân y Môr Tawel.

Plât Indica

Yn cynnwys India, Seland Newydd, Awstralia a'r rhan gefnfor gyfatebol. Cynhyrchodd ei wrthdrawiad â'r plât Ewrasiaidd godiad yr Himalaya.

Plât Antarctig

Plât mawr sy'n ffurfio ffiniau dargyfeiriol y mae'n cysylltu â nhw.

Plât De America

Plât mawr gyda therfyn cydgyfeiriol yn ei barth gorllewinol, yn weithredol yn seismig ac yn folcanig iawn.

Plât Nazca

Eigionig. Tarddodd ei wrthdrawiad â phlât De America yr Andes.

Plât trwydded Philippine

Mae'n gefnforol ac yn un o'r lleiaf. Mae wedi'i amgylchynu gan ffiniau cydgyfeiriol, sy'n gysylltiedig â thonnau cipio, gyda ffosydd cefnfor a bwâu ynysoedd.

Plât Gogledd America

Yn ei barth gorllewinol mae'n cysylltu â phlât y Môr Tawel. Mae'n gysylltiedig â nam enwog San Andrés (California), nam sy'n trawsnewid sydd hefyd yn cael ei ystyried yn rhan o'r gwregys tân.

Plât Affricanaidd

Plât cymysg. Yn ei derfyn gorllewinol mae ehangu'r cefnfor yn digwydd. Yn y gogledd ffurfiodd Fôr y Canoldir a'r Alpau trwy wrthdaro â'r plât Ewrasiaidd. Ynddo mae rhwyg yn agor yn raddol a fydd yn rhannu Affrica yn ddwy ran.

Plât Arabeg

Plât bach ar y terfyn gorllewinol y mae'r cefnfor mwyaf diweddar, y Môr Coch, yn agor.

Platiau lithosfferig

Ffynhonnell: https://biogeo-entretodos.wikispaces.com/Tect%C3%B3nica+de+placas


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.