Haf San Miguel

Ganol haf San Miguel

Bron bob blwyddyn, pan fydd diwedd mis Medi yn cyrraedd, mae'r tymereddau'n dechrau gostwng oherwydd i'r hydref gyrraedd. Fodd bynnag, yn ystod wythnos Medi 29, mae'r tymheredd yn codi eto. Gelwir hyn yn haf San Miguel. Mae'n wythnos lle mae'r tymereddau'n codi fel pe byddem yn dychwelyd i'r haf.

Yn yr erthygl hon byddwch yn gallu gwybod chwilfrydedd ac agweddau gwyddonol haf San Miguel. Ydych chi am ddarganfod ei holl gyfrinachau?

Pryd mae haf San Miguel?

Mwy o wres yn haf San Miguel

Pan fydd yr haf yn dechrau dod i ben, mae llawer o bobl yn ofni'r cwympiadau hyn mewn tymheredd. Yn ôl i'r gwaith, gaeaf arferol a garw. Fel arfer, mae'r thermomedr yn dechrau gostwng pan fydd mis Medi yn treiglo o gwmpas a'r tymor cwympo yn dechrau. Fodd bynnag, yn yr wythnos yn diweddu Medi 29Ar ddiwrnod San Miguel, mae'r tymereddau'n codi eto fel petai'r haf yn dychwelyd.

Yn ystod yr haf hwn cyrhaeddir tymereddau o 30 gradd yn Sbaen. Mae fel petai'r haf yn dychwelyd i ffarwelio tan y flwyddyn ganlynol. Mae enw'r haf bach hwn i fod i ddathlu diwrnod San Miguel, ar Fedi 29.

Mewn rhai lleoedd fe'i gelwir yn Veranillo del Membrillo neu Veranillo de los Arcángeles. Ac mae'n gyfnod bach o amser gyda thymheredd dymunol iawn sy'n gwneud mynediad yr oerfel yn fwy dymunol. Mae rhai dyddiau o'r amser hwn yn ymylu ar yr amodau amgylcheddol a gawsom yn yr haf. Fodd bynnag, ddyddiau'n ddiweddarach mae'r hydref yn dychwelyd gyda'i awelon oerach.

Fel rheol mae'n digwydd ddiwedd mis Medi a dechrau mis Hydref. Nid yw'r cyfnod hwn o dymheredd uwch yn rhoi sylw i unrhyw ffactor arbennig. Y newidiadau yn yr atmosffer sy'n achosi amrywiadau mewn tymheredd a'r tywydd gwrth-glyclonig sy'n ffafrio tywydd da.

Pam y'i gelwir yn Haf Quince?

Tymor casglu Quince

Rydym wedi sôn ei fod hefyd yn derbyn yr enw hwn ac mae hynny oherwydd ar y dyddiadau hyn yw pan ddewisir y cwins.

Bedyddiwyd y cyfnod hwn gan y ffermwyr a gyfeiriodd at amser cynhaeaf y cnwd hwn. Yn flaenorol, roedd quinces yn cael eu gwarchod gan dduwies cariad Aphrodite. Felly dywedir bod y cwinsyn yn ffrwyth cariad.

A oes haf o San Miguel bob blwyddyn?

Mae pobl yn mynd yn ôl i'r traeth o gwmpas yr amser hwn

Nid yw'r haf bach hwn yn ddim mwy na phennod atmosfferig yn flynyddol. Yn ystod y dyddiadau hyn mae'r tymereddau'n codi i aros am wythnos ac yna'n cwympo eto. Mae gan yr Unol Daleithiau ffenomen debyg o'r enw Haf Indiaidd (Haf Indiaidd). Mewn gwledydd Almaeneg eu hiaith fe'i gelwir yn Altweibersommer.

Mae rhywbeth tebyg iawn yn digwydd yn hemisffer y de tua Mehefin 24. Ar eu cyfer, mae'r gaeaf yn dechrau ar yr adeg hon. Fodd bynnag, tua diwrnod San Juan, mae'r tymereddau'n dychwelyd ychydig yn uwch yn debyg i'r rhai yma. Maen nhw'n galw'r cyfnod hwn yn haf San Juan.

Er bod yna lawer o ddywediadau meteorolegol, gall gwyddoniaeth egluro myrdd o'r dywediadau a'r credoau poblogaidd hyn. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, nid oes unrhyw reswm gwyddonol i gyfiawnhau'r haf hwn. Ond mae'n bosib esbonio rhai achosion pam ei fod yn digwydd.

Yn ystod diwedd mis Medi, mae'r haf swyddogol wedi dod i ben. Erbyn yr amser hwn, mae effeithiau cyntaf y gaeaf eisoes yn dechrau cael eu teimlo yn yr awyrgylch. Mae'n foment dyngedfennol rhwng trawsnewid y tymhorau lle mae diwrnodau cŵl fel arfer yn frith o rai cynnes. Felly, yr awyrgylch cyfnewidiol fel arfer yn achosi rhai dyddiau o dywydd da ar ôl y cwympiadau cyntaf mewn tymheredd yn yr hydref.

Nid yw'n rhaid cael haf o San Miguel bob blwyddyn. Mae'n duedd sy'n parhau flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond does dim rhaid iddo ddigwydd.

Odds a hafau eraill

Cyrraedd yr hydref

Mae yna flynyddoedd lawer y bu haf o San Miguel, ond eraill lle na. Mae tuedd debyg arall ar ddyddiadau yn agos at Dachwedd 11, y diwrnod y mae San Martín yn cael ei ddathlu. Y dyddiau hyn rydyn ni'n dioddef un "ergyd" olaf o'r haf gyda chynnydd mewn tymereddau. Yn yr achos hwn, nid yw'r codiad mor serth ag yn yr haf, ond mae'n ein hatgoffa mwy o wanwyn. Fe allech chi ddweud mai’r haf sy’n ein rhybuddio y bydd yn dychwelyd atom yn fuan a bod gennym amynedd.

Bod yr hafau digwydd neu beidio yn fater o debygolrwydd. Mae'r dyddiau cynnes ac oer bob yn ail yn rhywbeth cyffredin iawn y tymhorau pontio hyn fel y gwanwyn a'r hydref. Fe'u gelwir felly oherwydd eu bod yn cyd-fynd â dyddiadau dathlu'r saint.

Os edrychwn yn ôl ar flynyddoedd, gallwn weld y bu blynyddoedd lle na chawsom haf yn San Miguel. Mae gennym lifogydd yn Murcia yn 1664 a 1919 (gyda sgôr o farw); yn 1764 ym Malaga, ym 1791 yn Valencia ac ym 1858 yn Cartagena. Ar Fedi 29 a 30, 1997, digwyddodd llifogydd trasig yn Alicante

Yn fwy diweddar yw'r llifogydd a effeithiodd rhwng Medi 27 a 29, 2012 ar Lorca, Puerto Lumbreras, Malaga, Almería neu Alicante, a hawliodd sawl bywyd hyd yn oed. Felly, nid ydym gyda gwyddoniaeth benodol bod yn rhaid i'r bennod gynhesach hon ddigwydd bob blwyddyn.

Dywediadau am haf San Miguel

Mae'r tymheredd cwympo yn gostwng

Fel y gwyddom, y dywediad poblogaidd mae'n gyfoethog iawn ym mhopeth sy'n ymwneud â'r tywydd a'r cnydau. Yn yr achos hwn, dyma'r dywediadau mwyaf adnabyddus o'r dyddiadau hynny:

 • I San Miguel, gwres mawr, bydd o werth mawr.
 • Erbyn haf San Miguel mae ffrwythau fel mêl
 • Ym mis Medi, ar ddiwedd y mis, bydd y gwres yn dychwelyd eto.
 • Ar gyfer San Miguel, yn gyntaf y cnau Ffrengig, y castan yn ddiweddarach.
 • Anaml iawn y mae haf San Miguel ar goll
 • Mae'r holl ffrwythau'n dda gyda gwres i San Miguel.

Ble mae haf San Miguel yn cael ei gynnal yn 2023 a pha mor hir y bydd yn para?

Tymheredd haf San Miguel

Yn ôl rhagolygon Aemet, ddydd Llun fe fydd y tymheredd yn cynyddu a bydd y tywydd ar y penrhyn yn gymylog neu’n heulog ar y cyfan, gyda glaw ysgafn posib yn y gogledd-orllewin.

Yn gyffredinol, Bydd y pwysau meteorolegol yn y penrhyn a'r Ynysoedd Balearaidd yn fwy y diwrnod hwnnw, a bydd y tywydd gan mwyaf yn gymylog neu heulog, heb wlybaniaeth. Dim ond yn Galicia y bydd mynediad i ffrynt llai gweithgar yr Iwerydd yn achosi awyr gymylog, gyda'r posibilrwydd o lawiau ysgafn yn y gogledd-orllewin, ac yn fwy tebygol mewn ardaloedd mewndirol yn y prynhawn.

Yn yr un modd, disgwylir cymylau isel ysbeidiol yn y bore dros Fôr y Canoldir, gyda'r posibilrwydd o rai cloddiau niwl ynysig, yn enwedig yn y tu mewn i'r de-ddwyrain a Chatalonia. Yn yr Ynysoedd Dedwydd, mae disgwyl tywydd cymylog yn y gogledd a thywydd cymylog yn y de.

O'i ran ef, yn achos tymheredd isaf, bydd cynnydd yn y tymheredd a gostyngiad mewn tymheredd y tu mewn i'r penrhyn, yn enwedig yng ngogledd-orllewin Galicia , yn ne Andalusia , Menorca a dwyreiniol yr Ynysoedd Dedwydd . Bydd y tymheredd uchaf yn cynyddu dros y tu mewn i'r penrhyn a chanol yr Ynysoedd Dedwydd, a bydd yn gostwng dros y Môr Cantabria, heb newidiadau mawr yng ngweddill yr ardaloedd.

Fe fydd y tymheredd yn codi yn y gogledd ddydd Mercher. Y blaen sy'n nesáu at Galicia, er na fydd yn gadael llawer o wlybaniaeth, Bydd yn achosi gwyntoedd deheuol a fydd yn sbarduno thermomedrau yn yr ardaloedd hyn. Mae'r cynnydd mewn tymheredd yn fwy amlwg yn rhan ddwyreiniol Môr Cantabria, lle gallai'r tymheredd gyrraedd 30 gradd Celsius yn Bilbao.

Mythau a gwirioneddau'r Veranillo de San Miguel

san miguel haf 2023

Mewn diwylliant poblogaidd mae yna lawer o fythau a gwallau sy'n cael eu priodoli i'r math hwn o ffenomen. Gawn ni weld beth yw rhai ohonyn nhw:

 • Myth 1: Mae bob amser yn digwydd ar yr un dyddiad. Ffaith: Er ei fod yn cael ei gysylltu'n gyffredin â'r cyfnod o amgylch Medi 29, sef Dydd Gŵyl Mihangel, nid oes gan veranillo ddyddiad penodol a gall amrywio o ran ei ddigwyddiad. Mae'n dibynnu ar y tywydd lleol a gall ddigwydd ar wahanol adegau yn y cwymp.
 • Myth 2: Mae'n haf bach. Ffaith: Er gwaethaf ei enw, nid yw haf San Miguel yn dychwelyd yn llwyr i'r haf. Dim ond cyfnod byr o dywydd cynnes, sych ydyw sy'n cyferbynnu ag amodau cwympo arferol.
 • Myth 3: Mae'n para naw diwrnod yn union. Realiti: Nid oes unrhyw gyfnod penodol ar gyfer haf San Miguel. Gall bara o ychydig ddyddiau i ychydig wythnosau, yn dibynnu ar y lleoliad a'r tywydd.
 • Myth 4: Fe'i hachosir gan Sant Mihangel yr Archangel. Ffaith: Daw’r enw “San Miguel summer” o’r dyddiad y mae’n digwydd yn aml, ond nid oes ganddo achos crefyddol ac nid yw ychwaith yn ganlyniad ymyrraeth ddwyfol.
 • Myth 5: Yn ystod haf San Miguel, mae rhew yn amhosibl. Ffaith: Er bod yr haf fel arfer yn dod â thymheredd cynhesach ac amodau mwy sefydlog, nid yw'n gwarantu na fydd rhew. Gall rhew ddigwydd ar rai nosweithiau, yn enwedig mewn drychiadau uwch neu ardaloedd ymhellach o'r arfordir.

Gyda'r wybodaeth hon byddwch yn gallu dysgu mwy am yr haf bach hwn yr ydym yn ei ddathlu gyda llawenydd cyn i'r cwympiadau sydd ar ddod yn nhymheredd yr hydref a dyfodiad y gaeaf oer.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.