Haenau'r Ddaear

haenau o'r Ddaear

Nawr ein bod ni'n gwybod y haenau o'r awyrgylch, dyma'r tro yn haenau o'r Ddaear. Ers yr hen amser bu eisiau erioed egluro'r hyn sydd gennym isod Cramen y ddaear. O ble mae mwynau'n dod? Sawl math o greigiau sydd? Pa haenau sydd gan ein planed? Mae yna lawer o bethau anhysbys sydd wedi'u cynhyrchu trwy gydol hanes ac rydyn ni eisiau gwybod amdanyn nhw.

Y rhan o Ddaeareg sy'n astudio strwythur a gwahanol haenau'r Ddaear yw'r Geodynameg Fewnol. Mae ein planed yn cynnwys gwahanol fathau o elfennau sy'n gwneud bywyd ar y Ddaear yn bosibl. Y tair elfen hyn yw: Solidau, hylifau a nwyon. Mae'r elfennau hyn i'w cael yng ngwahanol haenau'r Ddaear.

Mae yna lawer o ffyrdd i ddosbarthu haenau'r Ddaear. Mewn un math o ddosbarthiad fe'u gelwir yn sfferau. Yn eu plith mae'r awyrgylch, hydrosffer a geosffer. Y geosffer sy'n casglu'r holl strwythur a'r gwahanol haenau mewnol sydd gan ein planed. Rhennir yr haenau yn ddwy: Yr allanol a'r mewnol. Yn ein hachos ni, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar haenau mewnol y Ddaear, hynny yw, wyneb y Ddaear fydd y dechrau.

Haenau'r ddaear

I ddechrau disgrifio haenau'r Ddaear, rhaid inni wneud dau wahaniaeth. Yn gyntaf, sefydlir maen prawf cyfansoddiad cemegol gwahanol haenau'r Ddaear. O ystyried y cyfansoddiad cemegol, rydym yn dod o hyd Cramen, mantell a chraidd y ddaear. Dyma'r alwad Model statig. Y maen prawf arall yw ystyried priodweddau ffisegol haenau dywededig neu a elwir hefyd yn fodel ymddygiad mecanyddol. Yn eu plith, rydyn ni'n dod o hyd y lithosffer, asthenosffer, mesosffer ac endosffer.

Ond sut ydyn ni'n gwybod lle mae haen yn dechrau neu'n gorffen? Mae gwyddonwyr wedi dod o hyd i wahanol ddulliau i ddarganfod y math o ddeunydd a'r gwahaniaethu haenau yn ôl parhad. Mae'r anghysondebau hyn yn ardaloedd o haenau mewnol y Ddaear lle mae'r math o ddeunydd y mae'r haen yn cael ei wneud o newidiadau yn sydyn, hynny yw, ei gyfansoddiad cemegol, neu'r cyflwr y darganfyddir yr elfennau ynddo (o solid i hylif).

Yn gyntaf, rydyn ni'n mynd i ddechrau dosbarthu haenau'r ddaear o'r model cemegol, hynny yw, haenau'r Ddaear fydd: Cramen, mantell a chraidd.

Disgrifiad o haenau'r ddaear

Haenau'r Ddaear o'r model cyfansoddiad cemegol

Cramen y ddaear

Cramen y Ddaear yw haen fwyaf arwynebol y Ddaear. Mae ganddo ddwysedd cyfartalog o 3 gr / cm3 ac yn cynnwys yn unig 1,6% o'r holl gyfaint tir. Rhennir cramen y ddaear yn ddwy ardal fawr, sydd wedi'u gwahaniaethu'n dda: Y gramen gyfandirol a'r gramen gefnforol.

Y gramen gyfandirol

Mae'r crameniad cyfandirol yn fwy trwchus ac mae ganddo strwythur mwy cymhleth. Dyma hefyd y rhisgl hynaf. Mae'n cynrychioli 40% o arwyneb y Ddaear. Mae'n cynnwys haen denau o greigiau gwaddodol, y mae clai, tywodfeini a chalchfeini yn sefyll allan yn eu plith. Mae ganddyn nhw hefyd greigiau igneaidd plwtonig llawn silica sy'n debyg i wenithfaen. Fel chwilfrydedd, yng nghreigiau'r gramen gyfandirol y cofnodwyd rhan fawr o'r digwyddiadau daearegol sydd wedi digwydd trwy gydol hanes y Ddaear. Gellir gwybod hyn gan fod creigiau wedi cael llawer o newidiadau corfforol a chemegol trwy gydol hanes. Er enghraifft, mae hyn yn amlwg yn y mynyddoedd lle gallwn ddod o hyd i greigiau o hynafiaeth fawr a all gyrraedd hyd at l3.500 miliwn o flynyddoedd.

Rhannau o gramen y ddaear

Y gramen gefnforol

Ar y llaw arall, mae gennym y gramen gefnforol. Mae ganddo drwch is a strwythur symlach. Mae'n cynnwys dwy haen: haen denau iawn o waddodion a haen arall gyda basgedi (creigiau igneaidd folcanig ydyn nhw). Mae'r gramen hon yn iau oherwydd dangoswyd bod y basalts yn cael eu ffurfio a'u dinistrio'n barhaus, felly mae creigiau'r gramen gefnforol yn hŷn na nid ydynt yn fwy na 200 miliwn o flynyddoedd.

Ar ddiwedd cramen y ddaear mae diffyg parhad Mohorovicig (Yr Wyddgrug). Yr amharodrwydd hwn yw'r hyn sy'n gwahanu cramen y ddaear o'r fantell. Mae tua 50 km o ddyfnder.

Strwythur y gramen gyfandirol ac eigionol

Mae'r gramen gefnforol yn deneuach na'r cyfandir

Mantell y Ddaear

Mae mantell y Ddaear yn un o rannau'r Ddaear sy'n ymestyn o waelod y gramen i'r craidd allanol. Mae'n dechrau ychydig ar ôl diffyg parhad Moho ac mae yr haen fwyaf ar y Ddaear. Mae hyn yn y 82% o holl gyfaint y ddaear a 69% o'i holl fàs. Yn y fantell gall un wahaniaethu, yn ei dro, dwy haen wedi'u gwahanu gan Parhad eilaidd Repetti. Mae'r diffyg parhad hwn oddeutu 800 km o ddyfnder a dyna sy'n gwahanu'r fantell uchaf o'r un isaf.

Yn y fantell uchaf rydym yn dod o hyd i'r "Haen D". Mae'r haen hon wedi'i lleoli fwy neu lai 200 km o ddyfnder ac fe'i nodweddir gan Mae 5% neu 10% ohono wedi'i doddi'n rhannol. Mae hyn yn achosi i wres godi o graidd y ddaear ar hyd y fantell. Wrth i'r gwres godi, mae'r creigiau yn y fantell yn cynhesu ac weithiau gallant godi i'r wyneb a ffurfio llosgfynyddoedd. Gelwir y rhain "Mannau poeth"

Strwythur mantell allanol a mewnol y Ddaear

Gall y profion hyn wybod cyfansoddiad y fantell:

 • Gwibfeini o ddau fath: Mae'r cyntaf yn cael eu ffurfio gan peridotitau a heyrn.
 • Creigiau sy'n bodoli ar wyneb y ddaear o'r fantell sy'n cael eu symud i'r tu allan oherwydd symudiadau tectonig.
 • Simneiau folcanig: Tyllau crwn ydyn nhw o ddyfnder mawr y cododd y magma drwyddynt ac mae wedi eu datgelu. Gall fod yn 200 km o hyd.
 • Profion sy'n byrhau'r tonnau seismig pan fyddant yn pasio trwy'r fantell sy'n dangos bod newid graddol. Mae newid cyfnod yn cynnwys addasiadau yn strwythur mwynau.

Ar ddiwedd mantell y ddaear rydyn ni'n dod o hyd iddi Parhad Gutenberg. Mae'r diffyg parhad hwn yn gwahanu'r fantell oddi wrth graidd y ddaear ac mae tua 2.900 km o ddyfnder.

Craidd y Ddaear

Craidd y Ddaear yw ardal fwyaf mewnol y Ddaear. Mae'n ymestyn o ddiffyg parhad Gutenberg i ganol y Ddaear. Mae'n sffêr sydd â radiws o 3.486 km, felly mae ganddo gyfaint o 16% o gyfanswm y Ddaear. Ei fàs yw 31% o gyfanswm y ddaear oherwydd ei fod yn cynnwys deunyddiau trwchus iawn.

Yn y craidd cynhyrchir maes magnetig y Ddaear oherwydd ceryntau darfudiad y craidd allanol sy'n cael ei doddi o amgylch y craidd mewnol, sy'n solid. Mae ganddo dymheredd uchel iawn sydd o gwmpas Canraddradd 5000-6000 gradd a phwysau sy'n cyfateb i awyrgylch un i dair miliwn.

Amrediad tymheredd haenau'r Ddaear

Amrediad tymheredd ar ddyfnder

Rhennir craidd y Ddaear yn graidd mewnol ac allanol a rhoddir y gwahaniaeth gan diffyg parhad Wiechert eilaidd. Mae'r craidd allanol yn amrywio o 2.900 km o ddyfnder i 5.100 km ac mae mewn cyflwr tawdd. Ar y llaw arall, mae'r craidd mewnol yn ymestyn o y 5.100 km o ddyfnder i ganol y Ddaear ar oddeutu 6.000 km ac mae'n gadarn.

Mae craidd y ddaear yn cynnwys haearn yn bennaf, gyda nicel 5-10% a chyfran is o sylffwr, silicon ac ocsigen. Y profion sy'n helpu i wybod gwybodaeth am gyfansoddiad y niwclews yw:

 • Deunyddiau trwchus iawn, er enghraifft. Oherwydd eu dwysedd uchel maent yn aros yng nghraidd mewnol y Ddaear.
 • Gwibfeini haearn.
 • Prinder haearn y tu allan i gramen y ddaear, sy'n dweud wrthym fod yn rhaid crynhoi haearn y tu mewn.
 • Gyda'r haearn y tu mewn i'r niwclews, mae maes magnetig y Ddaear yn cael ei ffurfio.

Daeth y dosbarthiad hwn o fodel sy'n ystyried cyfansoddiad cemegol gwahanol rannau'r Ddaear a'r elfennau sy'n ffurfio haenau'r Ddaear. Nawr byddwn yn gwybod rhaniad haenau'r Ddaear modelu safbwynt o'i ymddygiad mecanyddolhynny yw, o'i briodweddau ffisegol y deunyddiau sy'n ei gyfansoddi.

Rhannau o'r ddaear yn ôl y model mecanyddol

Yn y model hwn, rhennir haenau'r Ddaear yn: Lithosffer, asthenosffer, mesosffer ac endosffer.

Lithosffer

Mae'n haen anhyblyg sydd â tua 100 km o drwch yn cynnwys o'r gramen a haen fwyaf y fantell uchaf. Yr haen anhyblyg hon i'r haen lithosfferig sy'n amgylchynu'r Ddaear.

Asthenosffer

Mae'n haen blastig sy'n cyfateb i'r rhan fwyaf o'r fantell uchaf. Ynddo mae'n bodoli ceryntau darfudiad ac y mae yn symud yn gyson. Mae ganddo bwysigrwydd mawr mewn tectoneg. Mae'r symudiad hwn yn cael ei achosi gan darfudiad, hynny yw, newidiadau yn nwysedd y deunyddiau.

Mesosffer

Mae wedi ei leoli ar ddyfnder o 660 km a 2.900 km. Mae'n rhan o'r fantell isaf ac yn rhan o graidd allanol y Ddaear. Rhoddir ei ddiwedd gan ddiffyg parhad eilaidd Wiechert.

Endosffer

Mae'n cynnwys craidd mewnol y Ddaear a ddisgrifir uchod.

Modelau strwythur a haenau'r Ddaear

Fel y gallwch weld, mae gwyddonwyr wedi bod yn astudio tu mewn i'r Ddaear trwy amrywiol brofion a thystiolaeth i allu dysgu mwy a mwy am y blaned rydyn ni'n byw arni. Er mwyn cymharu cyn lleied rydyn ni'n ei wybod am du mewn ein planed, does ond rhaid i ni ddelweddu'r Ddaear fel petai'n afal. Wel, gyda phopeth yr ydym wedi'i ddatblygu'n dechnolegol, bu'r arolwg dyfnaf a gyflawnwyd tua 12 km o ddyfnder. O gymharu'r blaned ag afal, mae fel ein bod ni newydd blicio croen olaf yr afal cyfan, lle byddai hadau'r ganolfan yn gyfwerth â'r niwclews daearol.

Erthygl gysylltiedig:
Strwythur y Ddaear

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   alison tatiana parra jaimes meddai

  Mae'n hynod o cŵl, mae'n destun haenau mewnol y galon

 2.   Fernando meddai

  Nid yw haen D¨ («haen ddwbl gysefin ddwbl») yn 200 km DEPTH, ond mae ganddo oddeutu. 200 km o THICKNESS. Mae yna wybodaeth sy'n gweithio, ond mae'n gyffredinol iawn, ac mewn sawl achos bydd diffyg manyleb yn drysu'r darllenydd.

  PEIDIWCH Â CHYSYLLTU Â'R ERTHYGL HON AM UNRHYW SWYDD NEU SWYDD.