Haenau o'r awyrgylch

Atmosffer

Ffynhonnell: https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/las-capas-de-la-atmosfera-y-su-contaminacion/

Fel y gwelsom mewn swydd flaenorol, mae'r Planet Earth Mae ganddo lawer o haenau mewnol ac allanol ac mae'n cynnwys pedair is-system. Mae'r haenau o'r Ddaear roeddent yn is-system y geosffer. Ar y llaw arall, cawsom y biosffer, yr ardal honno o'r Ddaear lle mae bywyd yn datblygu. Y hydrosffer oedd y rhan o'r Ddaear lle mae dŵr yn bodoli. Dim ond is-system arall y blaned sydd gennym, yr awyrgylch. Beth yw haenau'r awyrgylch? Gawn ni ei weld.

Yr awyrgylch yw'r haen o nwyon sy'n amgylchynu'r Ddaear ac sydd â gwahanol swyddogaethau. Ymhlith y swyddogaethau hyn mae'r ffaith o gartrefu faint o ocsigen sy'n angenrheidiol i fyw. Swyddogaeth hanfodol arall sydd gan yr awyrgylch ar gyfer bodau byw yw ein hamddiffyn rhag pelydrau'r haul ac asiantau allanol rhag gofod fel gwibfeini llai neu asteroidau.

Cyfansoddiad yr awyrgylch

Mae'r awyrgylch yn cynnwys gwahanol nwyon mewn crynodiadau gwahanol. Mae'n cynnwys yn bennaf nitrogen (78%), Ond mae'r nitrogen hwn yn niwtral, hynny yw, rydyn ni'n ei anadlu ond nid ydym yn ei fetaboli na'i ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth. Yr hyn rydyn ni'n ei ddefnyddio i fyw yw ocsigen a ddarganfuwyd ar 21%. Mae angen ocsigen ar bob peth byw ar y blaned, ac eithrio organebau anaerobig. Yn olaf, mae gan yr awyrgylch crynodiad isel iawn (1%) o nwyon eraill fel anwedd dŵr, argon, a charbon deuocsid.

Fel y gwelsom yn yr erthygl ar gwasgedd atmosfferig, mae'r aer yn drwm, ac felly mae mwy o aer yn haenau isaf yr atmosffer oherwydd bod yr aer oddi uchod yn gwthio'r aer oddi tano ac yn ddwysach ar yr wyneb. Mae hynny oherwydd hynny 75% o gyfanswm màs yr awyrgylch mae rhwng wyneb y ddaear a'r 11 cilomedr cyntaf o uchder. Wrth i ni dyfu mewn uchder, mae'r awyrgylch yn mynd yn llai trwchus ac yn deneuach, fodd bynnag, nid oes llinellau sy'n nodi gwahanol haenau'r awyrgylch, ond yn hytrach mae'r cyfansoddiad a'r amodau'n newid. Llinell Karman, tua 100 km o uchder, yn cael ei ystyried yn ddiwedd awyrgylch y Ddaear a dechrau gofod allanol.

Beth yw haenau'r awyrgylch?

Fel yr ydym wedi gwneud sylwadau o'r blaen, wrth i ni esgyn, rydym yn dod ar draws y gwahanol haenau sydd gan yr awyrgylch. Pob un â'i gyfansoddiad, ei ddwysedd a'i swyddogaeth. Mae pum haen i'r awyrgylch: Y troposffer, stratosffer, mesosffer, thermosffer ac exosffer.

Haenau'r awyrgylch: Troposffer, stratosffer, mesosffer, thermosffer ac exosffer

Haenau'r awyrgylch. Ffynhonnell: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

Troposffer

Haen gyntaf yr awyrgylch yw'r troposffer a dyma'r agosaf at wyneb y ddaear ac felly, yn yr haen honno yr ydym yn byw. Mae'n ymestyn o lefel y môr i tua 10-15 km o uchder. Mae yn y troposffer lle mae bywyd yn datblygu ar y blaned. Y tu hwnt i'r troposffer mae'r amodau peidiwch â chaniatáu datblygiad bywyd. Mae'r tymheredd a'r gwasgedd atmosfferig yn gostwng yn y troposffer wrth i ni gynyddu'r uchder rydyn ni'n cael ein hunain ynddo.

Mae ffenomenau meteorolegol fel rydyn ni'n eu hadnabod yn digwydd yn y troposffer, oherwydd oddi yno nid yw'r cymylau'n datblygu. Mae'r ffenomenau meteorolegol hyn yn cael eu ffurfio gan y gwres anwastad a achosir gan yr haul yng ngwahanol ranbarthau'r blaned. Mae'r sefyllfa hon yn achosi darfudiad ceryntau a gwyntoedd, mae newidiadau mewn pwysau a thymheredd yn arwain at seiclonau stormus. Mae awyrennau'n hedfan y tu mewn i'r troposffer ac fel rydyn ni wedi enwi uchod, y tu allan i'r troposffer nid oes cymylau yn ffurfio, felly does dim glawogydd na stormydd.

Ffenomenau troposffer a meteorolegol

Mae ffenomenau meteorolegol i'w cael yn y troposffer lle'r ydym yn byw. Ffynhonnell: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

Yn rhan uchaf y troposffer rydym yn dod o hyd i haen ffin o'r enw tropopos. Yn yr haen ffin hon, mae'r tymheredd yn cyrraedd isafswm gwerthoedd sefydlog iawn. Dyna pam mae llawer o wyddonwyr yn galw'r haen hon fel "Haen thermol" Oherwydd o'r fan hon, ni all yr anwedd dŵr yn y troposffer godi ymhellach, gan ei fod yn gaeth pan fydd yn newid o anwedd i rew. Oni bai am y tropopos, gallai ein planed golli'r dŵr sydd gennym wrth iddo anweddu a mudo i'r gofod allanol. Fe allech chi ddweud bod y tropopos yn rhwystr anweledig sy'n cadw ein hamodau'n sefydlog ac yn caniatáu i'r dŵr aros o fewn ein cyrraedd.

Stratosffer

Gan barhau â haenau'r awyrgylch, rydyn ni nawr yn dod o hyd i'r stratosffer. Fe'i darganfyddir o'r tropopos ac mae'n ymestyn o 10-15 km o uchder i 45-50 km. Mae'r tymheredd yn y stratosffer yn uwch yn y rhan uchaf nag yn y rhan isaf oherwydd wrth iddo gynyddu mewn uchder, mae'n amsugno mwy o belydrau solar ac mae'ch tymheredd yn cynyddu. Hynny yw, mae ymddygiad y tymheredd mewn uchder i'r gwrthwyneb i'r ymddygiad yn y troposffer. Mae'n cychwyn yn sefydlog ond yn isel ac wrth i'r uchder gynyddu, mae'r tymheredd yn cynyddu.

Mae amsugno pelydrau golau oherwydd yr haen osôn sydd rhwng 30 a 40 km o uchder. Nid yw'r haen osôn yn ddim mwy nag ardal lle mae crynodiad osôn stratosfferig yn llawer uwch nag yng ngweddill yr atmosffer. Osôn yw beth yn ein hamddiffyn rhag pelydrau niweidiol yr haulOnd os yw osôn yn digwydd ar wyneb y ddaear, mae'n llygrydd atmosfferig cryf sy'n achosi afiechydon croen, anadlol a cardiofasgwlaidd.

Haen osôn

Ffynhonnell: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

Yn y stratosffer prin bod unrhyw symud i gyfeiriad fertigol yr aer, ond gall y gwyntoedd i'r cyfeiriad llorweddol gyrraedd yn aml 200 km / awr. Y broblem gyda'r gwynt hwn yw bod unrhyw sylwedd sy'n cyrraedd y stratosffer yn cael ei wasgaru ledled y blaned. Enghraifft o hyn yw CFCs. Mae'r nwyon hyn sy'n cynnwys clorin a fflworin yn dinistrio'r haen osôn ac yn ymledu ledled y blaned oherwydd gwyntoedd cryfion o'r stratosffer.

Ar ddiwedd y stratosffer yn y stratopaws. Mae'n ardal o'r awyrgylch lle mae crynodiadau uchel o osôn yn dod i ben ac mae'r tymheredd yn dod yn sefydlog iawn (uwch na 0 gradd Celsius). Y stratopaws yw'r un sy'n ildio i'r mesosffer.

Mesosffer

Haen yr awyrgylch sy'n ymestyn o 50 km i fwy neu lai 80 km. Mae ymddygiad y tymheredd yn y mesosffer yn debyg i ymddygiad y troposffer, gan ei fod yn disgyn mewn uchder. Mae'r haen hon o'r awyrgylch, er ei fod yn oer, yn gallu atal meteorynnau wrth iddynt syrthio i'r awyrgylch lle maent yn llosgi, fel hyn maent yn gadael olion tân yn awyr y nos.

Mae Mesosffer yn stopio gwibfeini

Ffynhonnell: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

Y mesosffer yw haen deneuach yr awyrgylch, ers hynny dim ond yn cynnwys 0,1% o gyfanswm y màs aer ac ynddo gellir cyrraedd tymereddau hyd at -80 gradd. Mae adweithiau cemegol pwysig i'w cael yn yr haen hon ac oherwydd dwysedd isel yr aer, mae amryw gynnwrfau yn cael eu ffurfio sy'n helpu llongau gofod pan fyddant yn dychwelyd i'r Ddaear, gan eu bod yn dechrau sylwi ar strwythur y gwyntoedd cefndir ac nid yn unig y brêc aerodynamig. o'r llong.

Ar ddiwedd y mesosffer yn y mesopos. Dyma'r haen ffin sy'n gwahanu'r mesosffer a'r thermosffer. Mae wedi'i leoli tua 85-90 km o uchder ac ynddo mae'r tymheredd yn sefydlog ac yn isel iawn. Mae adweithiau cemiluminescence ac aeroluminescence yn digwydd yn yr haen hon.

Thermosffer

Dyma haen ehangaf yr awyrgylch. Mae'n ymestyn o 80-90 km hyd at 640 km. Ar y pwynt hwn, prin bod unrhyw aer ar ôl ac mae'r gronynnau sy'n bodoli yn yr haen hon yn cael eu ïoneiddio gan ymbelydredd uwchfioled. Gelwir yr haen hon hefyd ionosffer oherwydd gwrthdrawiadau'r ïonau sy'n digwydd ynddo. Mae gan yr ionosffer ddylanwad mawr ar lluosogi tonnau radio. Mae rhan o'r egni sy'n cael ei belydru gan drosglwyddydd tuag at yr ionosffer yn cael ei amsugno gan yr aer ïoneiddiedig ac mae rhan arall yn cael ei phlygu, neu ei gwyro, yn ôl tuag at wyneb y Ddaear.

Ionosffer a thonnau radio

Mae'r tymheredd yn y thermosffer yn uchel iawn, gan gyrraedd hyd at filoedd o raddau Celsius. Mae'r holl ronynnau a geir yn y thermosffer yn llawn egni o belydrau'r haul. Rydym hefyd yn canfod nad yw'r nwyon wedi'u gwasgaru'n gyfartal fel sy'n wir gyda haenau blaenorol yr atmosffer.

Yn y thermosffer rydyn ni'n ei ddarganfod y magnetosffer. Y rhanbarth hwnnw o'r awyrgylch lle mae maes disgyrchiant y Ddaear yn ein hamddiffyn rhag y gwynt solar.

Exosphere

Haen olaf yr awyrgylch yw'r exosphere. Dyma'r haen sydd bellaf o wyneb y ddaear ac oherwydd ei huchder, dyma'r mwyaf amhenodol ac felly nid yw ynddo'i hun yn cael ei ystyried yn haen o'r awyrgylch. Fwy neu lai mae'n ymestyn rhwng 600-800 km o uchder hyd at 9.000-10.000 km. Yr haen hon o'r awyrgylch yw'r hyn yn gwahanu'r blaned Ddaear o'r gofod allanol ac ynddo mae'r atomau'n dianc. Mae'n cynnwys hydrogen yn bennaf.

Exosphere a stardust

Mae llawer iawn o stardust yn bodoli yn yr exosphere

Fel y gallwch weld, mae gwahanol ffenomenau yn digwydd yn haenau'r awyrgylchs ac mae ganddynt wahanol swyddogaethau. O law, gwyntoedd a phwysau, trwy'r haen osôn a phelydrau uwchfioled, mae gan bob haen o'r atmosffer ei swyddogaeth sy'n gwneud bywyd ar y blaned fel rydyn ni'n ei hadnabod.

Hanes yr awyrgylch

La awyrgylch ein bod ni'n gwybod heddiw nid yw wedi bod fel hyn erioed. Mae miliynau o flynyddoedd wedi mynd heibio ers ffurfio'r blaned Ddaear tan heddiw, ac mae hyn wedi achosi newidiadau yng nghyfansoddiad yr awyrgylch.

Cododd awyrgylch y Ddaear gyntaf i fodoli o'r glaw mwyaf a hiraf mewn hanes a ffurfiodd y cefnforoedd. Roedd cyfansoddiad yr awyrgylch cyn bywyd fel y gwyddom iddo godi yn cynnwys methan yn bennaf. Yn ôl wedyn, mae'n gwneud hynny mwy na 2.300 biliwn o flynyddoedd, organebau oedd yr organebau a oroesodd yr amodau hyn methanogenau ac anocsig, hynny yw, nid oedd angen ocsigen arnynt i fyw. Heddiw mae methanogenau yn byw yn y gwaddodion mewn llynnoedd neu stumogau gwartheg lle nad oes ocsigen. Roedd y blaned Ddaear yn dal i fod yn ifanc iawn ac roedd yr haul yn tywynnu llai, fodd bynnag, roedd crynodiad y methan yn yr atmosffer tua 600 gwaith yn fwy nag sydd heddiw gyda llygredd. Trosodd hynny yn effaith tŷ gwydr yn ddigon cryf i allu cynyddu tymereddau byd-eang, gan fod methan yn cadw llawer o wres.

Methanogenau

Roedd methanogenau yn rheoli'r Ddaear pan oedd cyfansoddiad yr awyrgylch yn anocsig. Ffynhonnell: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

Yn ddiweddarach, gyda thoreth o cyanobacteria ac algâu, llanwodd y blaned ag ocsigen a newid cyfansoddiad yr awyrgylch nes iddi ddod yn beth sydd gennym heddiw, ychydig ar ôl tro. Diolch i dectoneg platiau, cyfrannodd ad-drefnu'r cyfandiroedd at ddosbarthiad carbonad i bob rhan o'r Ddaear. A dyna pam roedd yr awyrgylch yn trawsnewid o awyrgylch sy'n lleihau i un ocsideiddiol. Roedd y crynodiad ocsigen yn dangos copaon uchel ac isel nes iddo aros fwy neu lai ar grynodiad cyson o 15%.

Awyrgylch cyntefig yn cynnwys methan

Awyrgylch cyntefig yn cynnwys methan. Ffynhonnell: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

19 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Peter meddai

  Helo, os yw'r thermosffer yn cyrraedd miloedd o raddau C. Sut mae'n bosibl y gallai llong ofod fod wedi pasio trwyddo?
  Beth yw'r tymheredd ar ôl y thermosffer?
  Diolch ymlaen llaw am eich ateb

 2.   MURGAS VENCE LEONEL meddai

  Pedro .. ni lwyddodd neb erioed i fynd allan!
  mae popeth yn stori y celwydd mawr ... gwyliwch fideos o'r iss neu'r holl ffug.
  neu'n well eto, edrychwch ar y delweddau CGI o'r ddaear, ni chafwyd llun go iawn erioed ac nid oes unrhyw un erioed wedi gweld lloeren yn cylchdroi .. gadewch imi ddweud wrthych bro .. rydym wedi cael ein twyllo

 3.   Apodemus meddai

  «Yn y thermosffer rydym yn dod o hyd i'r magnetosffer. Y rhanbarth hwnnw o'r awyrgylch lle mae maes disgyrchiant y Ddaear yn ein hamddiffyn rhag y gwynt solar. "
  Mae'n debyg y dylent roi maes magnetig yn hytrach na maes disgyrchiant yn y frawddeg hon.
  diolch

 4.   Nah meddai

  Mae'r wybodaeth yn dda iawn ac wedi'i hegluro'n dda iawn ... diolch yn fawr iawn ... defnyddiol iawn i'r rhai ohonom sy'n astudio ☺

 5.   Nah meddai

  Rwyf am longyfarch yr unigolyn / unigolion sy'n caniatáu inni hysbysu ein hunain mewn ffordd mor glir a syml. Rwy'n argymell y dudalen hon yn fawr, mae'n ddefnyddiol iawn i'r rhai ohonom sy'n astudio yn y coleg. DIOLCH YN FAWR

 6.   Lleuad Olwyn Luciana meddai

  Wel mae'r dudalen yn dda ond mae yna bethau sy'n gelwyddau ond mae wedi'i esbonio'n dda iawn diolch am yr esboniad ????

 7.   Lleuad Olwyn Luciana meddai

  Wel mae'r dudalen yn dda ond mae yna bethau sy'n gelwyddau ond mae wedi'i esbonio'n dda iawn diolch am yr esboniad ????

 8.   Lucy meddai

  Gan ymateb i Pedro, gall y llongau wrthsefyll y tymereddau hyn diolch i darianau thermol
  yn nodweddiadol yn cynnwys deunyddiau ffenolig.

 9.   Kirito meddai

  dywedwch gwestiwn wrthyf

 10.   Daniela BB? meddai

  Mae'r wybodaeth hon yn dda iawn ℹ gall helpu pob un ohonom sy'n astudio Roeddwn i'n meddwl bod yna 4 haen ac mae yna 5???

 11.   rebeca melendez meddai

  Rwy'n astudio'r ysgol uwchradd agored ac roedd y wybodaeth wedi fy helpu llawer ac mae'n cael ei egluro'n dda iawn, diolch

 12.   Naomi meddai

  Da iawn, diolch.

 13.   HECTOR MORENO meddai

  Cymaint o dwyll, mae popeth yn gelwydd, ffrindiau, ni all system addysgol gyfan o wallgofrwydd hyd yn oed fynd allan i'r gofod, gorchudd cyfan, ymchwilio i'r Ddaear Fflat a deffro.

  1.    roberto cristion meddai

   edrych yn hector moreno Rwy'n credu mewn gwyddoniaeth ond agorwch eich cwestiynau y tu hwnt i'ch dychymyg a gofynnwch i'ch hun pam y cafodd y blaned ei chreu mae gan y system addysg derfynau ond pe na bai gennym ni byddem eisoes yn darganfod a yw'r ddaear yn wastad ai peidio a gwirionedd y byd hwn Ond gan nad oes gennym dechnoleg o'r fath ar hyn o bryd, ni allwch ateb, rydych chi'n dweud na allem ni gychwyn ar y ddaear oherwydd eich bod chi'n dweud nad yw'n orchudd, y gwir yw, oherwydd fel arall, ni fyddem wedi cael gwybod unrhyw beth, roedd rhywun yn meddwl tybed a dweud hynny Os yw'r ddaear yn wastad ac oddi yno dechreuodd y theori, os ydym yn byw mewn daear wastad neu gron ac yn rhoi ateb syml inni, mae'n grwn oherwydd fel arall pe bai'n wastad byddai pawb yn cael eu denu gan rym y ddaear a byddai'r cydbwysedd yn colli ddaear oherwydd mewn rhai lleoedd byddai'n ddiwrnod nos gwres oer pur a byddai'r math hwnnw o gydbwysedd yn ddrwg oherwydd nid ydym yn byw fel yna yn lle pe bai'r ddaear yn cylchdroi ac yn grwn i'r byd i gyd oerfel y gwres a nebwedi fy nenu i un pwynt magnetedd a dim ond 13 oed ydw i, rydw i wedi bod yn effro ers tua 4 blynedd a allai ateb eich cwestiwn orau neu beidio â dod i ben: 3: v

 14.   John meddai

  Nid wyf yn credu bod mil o raddau yn cael ei chyrraedd yn y thermosffer, gan nad yw'r lleuad sy'n troi o amgylch y ddaear yn cyrraedd oddeutu + -160 gradd yn rhesymegol, ac mewn mercwri sy'n llawer agosach at yr haul, rwy'n credu fy mod yn pendilio o gwmpas. ar 600 gradd ar y mwyaf 1000, felly nid yw'n rhesymegol…. mae'n typo dwi'n meddwl.

 15.   Edwing Rodriguez meddai

  Helo, diolch yn fawr iawn am y wybodaeth, rwyf wrth fy modd â'r dudalen, mae bob amser yn fy helpu gyda thasgau ysgol ac mae'r wybodaeth yn ddefnyddiol.
  Diolch?.

 16.   Lysander milei meddai

  Ymateb i Juan. Mae'r tymheredd yn dibynnu a yw'r haul yn tywynnu ai peidio. Sôn am dymheredd sengl yw'r camgymeriad rydych chi'n ei wneud. Mae'n amrywio llawer os yw ymbelydredd solar yn cyrraedd ai peidio. Er enghraifft, bydd y lleuad yn glanio yng ngolau'r haul, fel arall mae'r oerfel yn rhewi.
  Cofion

 17.   Judith Herrera meddai

  Roeddwn i wrth fy modd, mae'r wybodaeth yn dda ac i'r pwynt, diolch yn fawr iawn 🙂

 18.   alexander alvarez meddai

  Helo pawb… !!!
  Rwy'n newydd i'r wefan hon, diolch yn fawr.
  Roeddwn i'n darllen erthygl am y gwahanol alluoedd ar y ddaear a gwelais fod yr adroddiad yn gyflawn iawn yn ogystal â difrifol. Nid wyf yn gobeithio parhau i ddysgu mwy ... o Uruguay !!!
  Atte Alejandro * IRON * ALVAREZ. .. !!!