Beth yw'r effaith foehn?

mae gan yr effaith foehn ganlyniad lleol, ond mae'n hysbys ledled y byd

Mae yna ffenomenau dirifedi mewn meteoroleg sy'n egluro llawer o'r pethau nad ydyn ni'n eu hadnabod heddiw. Un o'r pethau hynny nad ydym yn gwybod sut mae'n gweithio yw'r sefyllfaoedd hynny lle mae'r aer yn boethach na'r arfer pan fydd gwynt gorllewinol.

Mae hyn oherwydd yr effaith foehn. Mae'n ffenomen sy'n digwydd pan orfodir màs o aer poeth a llaith i esgyn mynydd. Pan fydd yr aer yn disgyn ohono, mae'n gwneud hynny gyda llai o leithder a gyda mwy o dymheredd. Ydych chi eisiau gwybod popeth am yr effaith foehn?

Sut mae'r effaith foehn yn digwydd?

mae'r màs aer poeth yn codi ac yn colli lleithder

Yn Sbaen, pan fydd gwynt y gorllewin yn chwythu o Gefnfor yr Iwerydd, mae'n rhaid i'r màs aer groesi sawl mynydd. Pan fydd yr awyr yn cwrdd â mynydd, mae'n tueddu i ddringo i basio'r rhwystr hwnnw. Wrth i'r aer gynyddu mewn uchder, mae'n colli tymheredd, gan fod y graddiant thermol amgylcheddol yn achosi wrth i'r uchder gynyddu, mae'r tymheredd yn gostwng. Ar ôl iddo gyrraedd copa'r mynydd, mae'n dechrau disgyn. Wrth i'r màs aer ddisgyn trwy'r mynydd, mae'n colli lleithder ac yn cynyddu ei dymheredd, yn y fath fodd, pan fydd yn cyrraedd yr wyneb, mae ei dymheredd yn uwch na'r un y dechreuodd ddringo'r mynydd ag ef.

Gelwir hyn yn effaith foehn ac mae'n digwydd yma yn Sbaen pan fydd gwynt y gorllewin yn chwythu, er ei fod yn nodweddiadol o bron pob ardal fynyddig. Pan fydd y màs aer poeth yn esgyn i'r mynydd, mae'n ehangu, gan fod y gwasgedd yn gostwng gydag uchder. Mae hyn yn achosi oeri ac o ganlyniad cyddwysiad parhaus o anwedd dŵr, sy'n arwain at ryddhau gwres cudd. Canlyniad hyn yw bod yr aer sy'n codi yn arwain at ffurfio cymylau a dyodiad. Mae cymylau parhaol marweidd-dra (ar y brig) yn nodweddiadol.

Fel rheol mae'r effaith foehn yn gysylltiedig â symudiadau cyclonig ac yn digwydd dim ond pan fydd y cylchrediad aer mor gryf fel ei fod yn gallu gorfodi'r aer i basio'n llwyr trwy'r mynydd mewn cyfnod byr o amser.

Yr effaith foehn ledled y byd

mae'r effaith foehn yn achosi i gymylau gronni yn y mynyddoedd

Fel y soniwyd o'r blaen, yr effaith foehn i'w gael bron ym mhob ardal fynyddig o'r byd, er bod ei effaith yn lleol. Mae'r effaith foehn hefyd i'w gael mewn cymoedd. Canlyniad yr effaith hon mewn cwm yw ei fod yn ystumio cysur thermol yn llwyr. Mae'r amodau tymheredd ar waelod y cymoedd fel arfer yn fympwyol iawn. Weithiau mae'r rhain yn dibynnu ar gyfeiriadedd, dyfnder, morffoleg (p'un a yw'n ddyffryn o darddiad afonol neu o darddiad rhewlifol), ac ati. Yn ychwanegol at y ffactorau cyflyru hyn, mae amodau meteorolegol sefydlog hefyd yn dylanwadu, gan eu bod yn gallu achosi gwrthdroadau tymheredd sy'n torri patrymau ymddygiad thermol arferol yr atmosffer.

Felly gallwn ddweud bod yr effaith foehn mae'n gallu trawsnewid faint o leithder sydd gan y cymoedd mewn ychydig oriau yn unig. Awn ymlaen i weld pa ganlyniadau y mae'r effaith foehn yn eu cael mewn gwahanol rannau o'r byd.

Effaith Foehn i'r gogledd o'r Alpau

mae'r effaith foehn yn codi tymereddau wrth i'r aer ddisgyn

Mae'r theori effaith foehn yn dweud wrthym, pan fydd gwynt cynnes, gwlyb yn chwythu ac yn cwrdd â mynyddoedd, er mwyn ei basio, mae'n rhaid ei orfodi i esgyn. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r anwedd dŵr a gludir gan yr aer yn oeri ac yn cyddwyso, gan gynhyrchu glawogydd i fyny'r gwynt o'r mynyddoedd. Mae hyn yn lleihau'r holl leithder yn yr awyr, felly'n gwynt, pan fydd yr aer yn disgyn mae'n dod yn does cynhesach gydag ychydig iawn o leithder.

Fodd bynnag, mae'r ddamcaniaeth hon yn ddiwerth pan geisiwn esbonio'r effaith foehn yn yr Alpau. Pan fydd yn digwydd yn yr ystodau alpaidd, mae cynnydd yn y tymheredd, ond nid yw gwlybaniaeth i'r de ohono. Sut all hyn ddigwydd? Yr esboniad am y ffenomen hon yw'r ffaith nad yw'r gwyntoedd cynnes sy'n cyrraedd y cymoedd i'r gogledd o'r Alpau yn dod o'r llethrau deheuol mewn gwirionedd, ond o uchderau uwch. Yn yr achosion hyn, yn ystod ei esgyniad, mae'r màs aer oer yn cyrraedd cyflwr o sefydlogrwydd statig sy'n ei atal rhag cyrraedd brig y rhwystr. Dim ond trwy'r ceunentydd dwfn y mae peth o'r aer oer sydd wedi'i rwystro yn gwneud ei ffordd i'r gogledd ar ffurf effaith foehn.

Oherwydd y lleithder isel yng ngogledd yr Alpau, mae'r effaith foehn hon yn ffurfio awyr ysblennydd, gan gyflymu'r broses ddadmer â thymheredd uchel hefyd. Gall yr effaith foehn fod yn gyfrifol am wahaniaethau tymheredd o hyd at 25 gradd ar ddiwrnod gaeaf.

Effaith foehn Gogledd America

Pan fydd aer poeth yn codi, mae'n achosi ffurfiant cwmwl a dyodiad ar uchder

Pan fydd yr effaith foehn yn digwydd yng ngorllewin Gogledd America fe'i gelwir Chinook. Mae'r effaith hon i'w chael yn bennaf ar wastadeddau chwith neu ddwyreiniol y Mynyddoedd Creigiog yn yr Unol Daleithiau a Chanada. Pan fydd yn digwydd yn yr olaf, mae'r gwynt fel arfer yn chwythu i gyfeiriad y gorllewin er y gellir ei addasu gan y dopograffeg. Yn aml mae'r Chinook yn dechrau chwythu ar yr wyneb pan fydd ffrynt Arctig yn cilio i'r dwyrain, a màs môr wedi'i addasu yn dod i mewn o'r Môr Tawel, gan gynhyrchu cynnydd dramatig yn y tymheredd. Fel unrhyw foehn arall, mae Chinook yn gwyntio maent yn gynnes ac yn sych, fel arfer yn gryf ac yn gusty.

Effaith y Chinook yw lliniaru oerfel y gaeaf, ond y cryfaf yw toddi 30 centimetr o eira mewn ychydig oriau yn unig.

Effaith Foehn yn yr Andes

Yn yr Andes (yr Ariannin) i'r gwynt sy'n deillio o'r effaith foehn fe'i gelwir yn Zonda Wind. Mae'r Gwynt Zonda hwn hefyd yn sych ac yn llychlyd. Mae'n dod o Begwn y De ac ar ôl pasio'r Cefnfor Tawel, mae'n cynhesu ar ôl esgyn cribau mynyddoedd sy'n fwy na 6km o uchder uwch lefel y môr. Wrth basio trwy'r ardaloedd hyn, Mae'r Gwynt Zonda yn gallu mynd y tu hwnt i gyflymder o 80 km / awr.

Yn y bôn, cynhyrchir gwynt Zonda gan symudiad gogledd-ddwyreiniol y Ffryntiau Polar, ac yna caiff ei gynhesu gan y disgyniad daearyddol tuag at y cymoedd. Dyma'r un mecanwaith ar gyfer cwympo eira ar uchderau uchel, a elwir y gwynt gwyn, gyda chyflymder o hyd at 200 km / awr. Mae'r gwynt hwn yn bwysig i'r rhanbarth cras hwn, ac mae'n gysylltiedig â chronni eira ar y rhewlifoedd. Daw'r effaith i ben pan ddaw masau aer oer i'r gogledd-orllewin a dim ond rhwng Mai a Thachwedd y maent yn digwydd.

Effaith Foehn yn Sbaen

Yn Sbaen mae rhai prif wyntoedd yn hysbys. Mae'r ábrego, er enghraifft, yn wynt sy'n dod o'r de-orllewin. Mae'n wynt ysgafn a chymharol llaith. Mae'n adnabyddus yn y Llwyfandir ac yn Andalusia, gan mai ef yw cludwr glaw, cur pen, annwyd a chyflyrau iselder. Gwynt stormydd yr hydref a'r gwanwyn sy'n sail i amaethyddiaeth â glaw, gan mai nhw yw ei brif adnodd dŵr. Mae'n dod o Fôr yr Iwerydd, o'r ardal rhwng yr Ynysoedd Dedwydd a'r Asores.

Un arall o'r effeithiau negyddol a ddaw yn sgil y talfyriad yw ei fod, oherwydd ei leithder isel, yn lledaenu tanau. Mae'r math hwn o wynt wedi'i gyflyru gan yr effaith foehn. Ar arfordir Cantabria, mae'r Ábrego yn derbyn enwau fel Viento Sur, Castellano (o Castilla, felly o'r de), Campurriano (o ranbarth Cantabriaidd Campoo) neu “Aire de Arriba” (o La Montaña; o'r dalaith). Os yw'n chwythu'n rhy boeth, maen nhw'n cyfeirio ato fel "cysgodol", tra mai "abrilada" fyddai'r cyfnod o sawl diwrnod o dan y drefn wynt honno.

Yng ngorllewin Asturias, gelwir yr Ábrego hefyd yn aer castan, oherwydd pan fydd yn chwythu'n dreisgar yn ystod yr hydref mae'n achosi i'r ffrwythau hyn gwympo.

Effaith foehn ac amaethyddiaeth

Mae'r effaith foehn yn cynhyrchu effeithiau ar amaethyddiaeth

Rydym wedi gweld bod yr effaith foehn yn gallu achosi gwahaniaeth tymheredd o hyd at 25 gradd yn y gaeaf. Er bod yr effaith hon yn lleol yn bennaf, mae ei mynychder yn amaethyddiaeth ardal yn eithaf uchel. Mewn mannau lle mae effaith foehn mwy amlwg, oherwydd y ffaith bod yr aer yn gostwng mewn lleithder a'r tymheredd yn cynyddu, gorfodir amaethyddiaeth yn yr ardal hon i drin y glaw, gan y byddai dyfrhau yn cynyddu costau cynhyrchu ac yn disbyddu adnoddau dŵr.

Os edrychwn ar amaethyddiaeth yr Ariannin yn fwy cyffredinol, fe welwn fod rhan fawr yn cael ei datblygu fel amaethyddiaeth â glaw, lle mae cynhyrchion â gofynion hydrolegol isel yn cael eu datblygu. Mae hau gwenith, ffa soia a da byw yn enghreifftiau o amaethyddiaeth fwyaf nodweddiadol yr Ariannin.

Yn Chile, ar y llaw arall, rydym yn gweld tuedd tuag at amaethyddiaeth ddyfrhau yn llawer uwch. Mae hyn oherwydd y gwahaniaethau yn nifer yr achosion foehn yn y gwahanol ardaloedd.

Gallwch chi eisoes wybod un arall o ffenomenau meteoroleg a'i weithrediad mewn ffordd fanylach ynghyd â'i ganlyniadau. Ffenomen sydd, er ei bod yn cael effaith leol, yn hysbys ledled y byd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jose Criado Garcia meddai

  Germán, deuddydd:
  Fy enw i yw Pepe Criado ac am fwy na 15 mlynedd, cefais fy alltudio gan Iberia yn yr UD fel Pennaeth Gweithrediadau Rhanbarthol, ar gyfer America i gyd (De, Canol, Gogledd a Charibî).
  Yno, roeddwn i'n gallu gwneud cwrs tair blynedd yn NOAA, a allai fod yn cyfateb i rywbeth fel "Meteoroleg Gynorthwyol sy'n Gymwys i Hedfan" (fwy neu lai).
  Nawr, ar ôl anabledd a achoswyd gan ganser er 2001 (rwyf eisoes yn 68 oed), dychwelais i Malaga, lle'r wyf yn dod, yn byw yn Torremolinos ar hyn o bryd.
  Ar gyfer cymdeithas ddiwylliannol fflamenco leol ddi-elw sy'n cyhoeddi cylchgrawn yn flynyddol. Rwy'n ysgrifennu erthygl am yr awelon a'r gwyntoedd cyffredinol ym Malaga, yn enwedig y terral a, gan fod yr effaith foehn yn gynhenid ​​yn y gwynt Malaga hwn, ar wahân i gynnwys y graffeg yr wyf wedi ei ystyried yn angenrheidiol, hoffwn wybod a allech gyhoeddi llun ohono y rhai sydd gennych chi, lle gwerthfawrogir yr effaith Foehn uchod yn glir iawn a byddwn yn meiddio dweud bron â gorliwio.
  Yn amlwg byddwn yn rhoi’r awdur a’r anodiadau a nodwyd gennych ac mae’n amlwg, pan fyddai gennyf ef yn barod a chyn ei gyhoeddi, y byddwn yn anfon yr erthygl gyfan atoch trwy e-bost a phan fydd wedi’i golygu, cwpl o gopïau drwy’r post.
  Nid wyf yn gwybod a fydd yn ymddangos yn briodol.
  Diolch a chwtsh,
  PP Wedi'i godi

 2.   Mary meddai

  Bore da,
  Nid yw'r llun a roddodd ar "effaith Foehn yn yr Alpau" yn dod o'r ardal honno, mae'n perthyn i ynys Dedwydd La Palma.