Beth yw siart hinsawdd a sut mae'n cael ei ddehongli?

Climograff

Os ydych chi'n aml yn gweld rhagolygon y tywydd efallai eich bod wedi clywed am y gair climagram. Mae'n offeryn a ddefnyddir yn helaeth mewn meteoroleg i gynrychioli'r ddau newidyn a ddefnyddir fwyaf: glawiad a thymheredd. Nid yw climogram yn ddim mwy na graff lle mae'r ddau newidyn hyn yn cael eu cynrychioli a bod eu gwerthoedd wedi'u sefydlu.

Ydych chi eisiau gwybod sut mae siartiau hinsawdd yn gweithio a dysgu sut i'w dehongli? Yn y swydd hon rydyn ni'n egluro popeth i chi yn llwyr 🙂

Nodweddion siart hinsawdd

Lefel y cras

Mewn terminoleg wyddonol mae'n fwy cywir galw'r math hwn o graff fel diagram ombrothermol. Mae hyn oherwydd bod "ombro" yn golygu glaw a thymheredd thermol. Fodd bynnag, ar gyfer cymdeithas yn gyffredinol fe'i gelwir yn ddringogram. Y newidynnau pwysicaf i ddisgrifio hinsawdd yw glawiad a thymheredd. Felly, mae'r diagramau hyn yn dod mor bwysig mewn meteoroleg.

Cesglir y data a adlewyrchir yn y diagram yn yr orsaf dywydd. Cynrychiolir y gwerthoedd cyfartalog bob mis i wybod y duedd a bod y data yn sylweddol. I gofnodi tueddiadau ac ymddygiad hinsawdd, y data rhaid iddynt fod wedi cofrestru am o leiaf 15 mlynedd. Fel arall nid data hinsawdd fyddai hynny, ond data meteorolegol.

Mae'r gwaddodion yn mynegi cyfanswm y glawogydd sy'n cael eu casglu yn y misoedd wedi'u rhannu â nifer y blynyddoedd. Yn y modd hwn gallwch chi wybod glawiad blynyddol cyfartalog lle. Gan nad yw bob amser yn bwrw glaw yn yr un ffordd neu yn yr un cyfnodau, gwneir cyfartaledd. Mae yna ddata nad ydyn nhw'n sefydlu cyffredinol. Mae hyn oherwydd blynyddoedd sy'n rhy sych neu, i'r gwrthwyneb, yn lawog iawn. Rhaid astudio'r blynyddoedd anarferol hyn ar wahân.

Os yw ymddangosiad blynyddoedd glawog iawn a blynyddoedd sychach eraill yn rhywbeth aml neu gylchol, caiff ei gynnwys yn hinsawdd ardal. Mae cynrychiolaeth tymereddau yn amrywio ychydig o ran dyodiad. Os mai dim ond un gromlin sydd ar gael, mae'r tymereddau cyfartalog ar gyfer pob mis yn cael eu trin. Mae hyn yn cael ei ychwanegu a'i rannu â nifer y blynyddoedd. Os oes tair cromlin, yr un uchaf yw cymedr y tymereddau uchaf, yr un canol yw cyfanswm y cymedr a'r un isaf yw cymedr yr isafswm.

Offer wedi'u defnyddio

Data climogram

Mae'r mwyafrif o siartiau hinsawdd yn defnyddio mynegai crasedd Gaussen. Mae'r mynegai hwn o'r farn bod lefel benodol o arid pan fydd cymedr y tymereddau'n fwy na dwywaith cymedr y gwaddodion.

Yn y modd hwn, mae gan y climogram y strwythur hwn:

Yn gyntaf, echel abscissa lle mae misoedd y flwyddyn wedi'u gosod. Yna mae gennych yr echel ordeinio ar y dde lle mae'r raddfa tymheredd wedi'i gosod. Yn olaf, echel arall o ordeiniad i'r chwith, lle mae'r raddfa wlybaniaeth wedi'i gosod ac sydd ddwywaith y tymheredd.

Yn y modd hwn, gellir arsylwi'n uniongyrchol os oes cras pan fydd cromlin y dyodiad yn is na'r tymereddau. Gwerthoedd climogram rhaid iddynt fod yn arwyddocaol i wybod gwerth y mesur. Hynny yw, mae'n rhaid i chi roi data arall fel yr orsaf dywydd, cyfanswm y glawogydd wedi'u mesur a'r tymheredd blynyddol ar gyfartaledd.

Gall sut olwg sydd ar y siartiau tywydd ar y diwedd yn dibynnu ar y gwerthoedd. Y mwyaf nodweddiadol yw'r un sy'n cynrychioli glawiad trwy fariau a thymheredd gan linell goch. Dyma'r symlaf. Fodd bynnag, mae yna rai sy'n fwy cymhleth. Mae'n ymwneud â chynrychioli glawiad a thymheredd gyda llinellau glas a choch, yn y drefn honno. Ychwanegir manylion fel cysgodi a lliwio hefyd. Mae wedi'i liwio'n felyn am yr amseroedd mwyaf cras. Rhoddir streipiau glas neu ddu mewn tymhorau glawog o lai na 1000mm. Ar y llaw arall, mewn glas dwys mae'r misoedd y mae'n bwrw glaw mwy na 1000mm wedi'u lliwio.

Gwybodaeth ychwanegol

Data dyodiad a thymheredd

Gallwn ychwanegu llawer mwy o wybodaeth at y siartiau hinsawdd os dymunwn. Er enghraifft, gall ychwanegu mwy o wybodaeth ein helpu i wybod yr amodau hinsoddol y mae'n rhaid i blanhigion eu dioddef. Daw hyn yn ddefnyddiol iawn wrth gyfrannu at amaethyddiaeth.

Gelwir y climogram mwyaf cyflawn Diagram Walter-Lieth. Fe'i nodweddir gan fod llinell yn cynrychioli tymereddau a glawiad. Mae ganddo hefyd far o dan y misoedd sy'n nodi pa mor aml mae rhew yn digwydd.

Y wybodaeth ychwanegol sydd gan y diagram hwn nad oes gan eraill yw:

 • nT = nifer y blynyddoedd yn arsylwi tymereddau.
 • nP = nifer o flynyddoedd yn arsylwi glawiad.
 • Ta = tymheredd uchaf absoliwt.
 • T '= cymedr yr uchafswm tymereddau absoliwt blynyddol.
 • Tc = cymedr tymereddau dyddiol uchaf y mis cynhesaf.
 • T = cymedr y tymereddau uchaf.
 • Osc = osciliad thermol. (Osc = Tc - tf)
 • t = cymedr y tymereddau lleiaf.
 • tf = cymedr isafswm tymereddau dyddiol y mis oeraf.
 • t '= cymedr yr isafswm tymereddau absoliwt blynyddol.
 • ta = isafswm tymheredd absoliwt.
 • tm = tymheredd cymedrig. (tm = T + t / 2 neu tm = T '+ t' / 2)
 • P = glawiad cymedrig blynyddol.
 • h = oriau cymedrig blynyddol o heulwen.
 • Hs = rhew diogel.
 • Hp = rhew tebygol.
 • d = diwrnodau heb rew.
 • Mae'r ardal ddu yn golygu bod gormod o ddŵr.
 • Mae'r ardal doredig yn golygu bod diffyg dŵr.

Yn y graff Thornthwaite mae nodweddion yr hinsawdd yn cael eu cynrychioli fel swyddogaeth cydbwysedd anwedd dŵr.

Sylw ar ddringogram

Dyodiad

Pan welwn siart hinsawdd ardal, mae'n syml gwneud sylwadau arno a'i ddehongli. Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni edrych arno yw'r gromlin dyodiad. Dyna lle rydyn ni'n nodi cyfanswm y glawiad a'i ddosbarthiad trwy gydol y flwyddyn a'r mis. Yn ogystal, gallwn ddarganfod beth fu'r lefelau uchaf ac isaf.

Nawr rydym yn troi at edrych ar y gromlin tymheredd. Dyma'r un sy'n dweud wrthym y tymheredd cymedrig, yr osciliad thermol blynyddol a'r dosbarthiad trwy gydol y flwyddyn. Gallwn ddadansoddi'r misoedd poethaf ac oeraf a chymharu tymereddau â thymheredd blynyddoedd eraill. Trwy arsylwi ar y duedd gallwn wybod hinsawdd ardal.

Climograff Môr y Canoldir

Hinsawdd Môr y Canoldir

Mae gan ein hinsawdd Môr y Canoldir werthoedd glawiad cyfartalog a thymheredd blynyddol. Cynrychiolir y gwerthoedd hyn yn y graff hinsawdd i gael syniad o'r data bob blwyddyn. Fe'i nodweddir yn bennaf gan fod ganddo werthoedd glawiad isel yn gyffredinol trwy gydol y flwyddyn. Gellir gweld cynnydd mewn glawiad yn ystod misoedd y gaeaf a'r gwanwyn, gyda dau uchaf ym mis Tachwedd a mis Mawrth.

O ran y tymereddau, maent yn eithaf ysgafn. Yn y gaeaf peidiwch â gostwng o dan 10 ° C. ac yn yr haf maent oddeutu 30 ° C.

Graff hinsawdd cyhydeddol

Graff hinsawdd cyhydeddol

Ar y llaw arall, os ydym yn dadansoddi hinsawdd parth cyhydeddol, rydym yn dod o hyd i wahanol ddata. Mae gwerthoedd dyodiad yn uchel trwy gydol y flwyddyn, ynghyd â'r tymheredd. Gallwch arsylwi ar y glawiad uchaf o fwy na 300mm a chynhelir y tymheredd sefydlog trwy gydol y flwyddyn tua 25 ° C.

Hinsawdd drofannol

Hinsawdd drofannol

Yn yr achos hwn rydym yn dod o hyd i hinsawdd o lawiad toreithiog, gyda'r uchafsymiau a gyrhaeddir ym mis Mehefin a Gorffennaf. Mae'r copaon glaw hyn oherwydd glawogydd nodweddiadol yr hinsawdd hon: y monsŵn. Yn ystod yr haf mae monsŵn yn digwydd sy'n gadael lefelau uchel o wlybaniaeth.

O ran y tymheredd, mae'n aros yn sefydlog trwy gydol y flwyddyn ar oddeutu 25 ° C.

Climograff Cyfandirol

Climograff Cyfandirol

Gallwn ddadansoddi achos sy'n wahanol i'r rhai blaenorol. Yn y math hwn o hinsawdd mae'r tymereddau'n is nag yn y rhai blaenorol. Yn y gaeaf maent yn is na sero ac yn yr haf nid ydynt yn cyrraedd 30 ° C. Ar y llaw arall, mae glawiad mewn trefn arferol.

Graff hinsawdd cefnforol

Graff hinsawdd cefnforol

Yma rydym yn dod o hyd i werthoedd glawiad eithaf isel a thymheredd amrywiol. Yn ystod yr haf maent yn gynhesach. Fodd bynnag, maent yn gostwng yn sydyn yn ystod misoedd y gaeaf. Yn gyffredinol mae'n hinsawdd eithaf sych.

Dringagram pegynol

Hinsawdd begynol

Mae'r math hwn o hinsawdd yn hollol wahanol i'r gweddill. Ychydig o lefelau o wlybaniaeth sydd ar gael ac mae'r rhan fwyaf ohono ar ffurf eira a rhew. Mae'r tymheredd yn isel iawn trwy gydol y flwyddyn, cymaint felly maent yn aros am dymor hir o dan sero gradd.

Yn yr hinsawdd hon, mae glawiad yn darparu llawer iawn o wybodaeth am "hanes" y lle. Pan fydd eira yn cwympo, mae'n cronni, gan ffurfio haenau o rew. Trwy filoedd o flynyddoedd o gronni, gellir cael creiddiau iâ sy'n dangos hanes y lle i ni yn yr holl flynyddoedd hyn. Mae'r croniadau mawr o eira yn ganlyniad i'r ffaith nad yw'r tymereddau'n caniatáu iddo doddi.

Sut i wneud siart hinsawdd

Yn y fideo hwn gallwch ddysgu gam wrth gam sut i wneud eich siart hinsawdd eich hun o ardal:

Gobeithio, gyda'r holl wybodaeth hon, y gallwch ddadansoddi hinsoddau unrhyw ran o'r byd yn dda. Mae'n rhaid i chi stopio i gymharu lefelau dyodiad a thymheredd i wybod, mewn ffordd gyffredinol, hinsawdd ardal. Ar ôl i ni wybod y gwerthoedd hyn, gallwn ymchwilio i eraill fel gwyntoedd a gwasgedd atmosfferig.

A chi, a ydych erioed wedi gweld siart hinsawdd?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.