Pyramid Indonesia

Pyramid hynaf y byd

Ydych chi eisiau gwybod pa un yw'r pyramid gwir hynaf yn y byd? Yma rydyn ni'n dangos popeth sydd angen i chi ei wybod am ei ddarganfod

axolotl mecsicanaidd yn Sbaen

Axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen ac a yw'n cynrychioli perygl i'r ffawna brodorol.

enfys dwbl yn yr awyr

Enfys Dwbl

Rydyn ni'n esbonio'n fanwl beth yw enfys ddwbl a sut mae'n cael ei ffurfio. Ewch yma i ddysgu mwy am y ffenomenau hyn.

ffynnon las Sbaen

Ffynnon las Sbaen

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau am Ffynnon Las Sbaen, ei gwreiddiau a'i chwedlau. Ewch yma i ddysgu mwy.

Haf San Miguel

Mae haf San Miguel yn digwydd bron bob blwyddyn ar ddiwedd mis Medi yn Sbaen. Ydych chi eisiau gwybod ei nodweddion?

7 Rhyfeddod y Byd Modern

7 Rhyfeddod y Byd Modern

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am 7 rhyfeddod y byd modern a'u chwilfrydedd. Dysgwch fwy yma.

mathau o amcanestyniadau cartograffig sy'n bodoli

Mathau o amcanestyniadau mapiau

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r gwahanol fathau o amcanestyniadau cartograffig? Yma rydym yn dangos i chi ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

mathau o aneddiadau dynol

Mathau o aneddiadau

Ydych chi eisiau gwybod y mathau o aneddiadau sy'n bodoli? Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ei nodweddion.

Pa fodd y ffurfir afonydd y byd ?

Sut mae afonydd yn cael eu ffurfio

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae afonydd yn cael eu ffurfio a'r gwahanol ffyrdd o wneud hynny. Dysgwch gan bob un trwy ddarllen yr erthygl hon.

rhwystr sain

Rhwystr sain

Ydych chi eisiau gwybod popeth am y rhwystr sain? Torrwch y mythau amdani a dysgwch fwy yma.

belka a strelka

Belka a Strelka

Ydych chi eisiau gwybod hanes a campau'r cŵn Belka a Strelka? Dysgwch fwy am y cŵn gofod cyntaf.

rhosyn cwmpawd

rhosyn cwmpawd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw rhosyn y gwynt, ei nodweddion, ei ddefnydd a llawer mwy. Dysgwch fwy amdano yma.

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am holl gofiant a gorchestion Johann Wolfgang von Goethe. Dysgwch fwy am eu cyfraniadau yma.

amgylcheddau naturiol

Parciau naturiol yn Sbaen

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw nodweddion y prif barciau naturiol yn Sbaen a'u buddion. Dysgwch fwy yma.

Alpau Bafaraidd

Alpau Bafaria

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am Alpau Bafaria a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Dyfroedd y Môr Tawel

Gwledydd y Cefnfor Tawel

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am wledydd y Môr Tawel a'u nodweddion. Dysgwch fwy yma.

blaned Ddaear

Chwilfrydedd y byd

Ydych chi eisiau gwybod rhai o'r chwilfrydedd gorau yn y byd? Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod amdano.

Trên nwyddau

Trychineb Amgylcheddol Ohio

Mae trychineb amgylcheddol Ohio eisoes yn drychineb i drigolion a natur yr ardal. Darganfyddwch bopeth amdano.

dinas dan y môr

lle mae atlantis

Ydych chi eisiau gwybod ble mae Atlantis? Daw'r chwedl hon yn fyw mewn llawer o wareiddiadau yn ôl. Ewch i mewn a'i ddarganfod!

ynys fwyaf yn y byd

Yr ynys fwyaf yn y byd

Ydych chi eisiau gwybod pa un yw'r ynys fwyaf yn y byd? Yma rydym yn dweud wrthych am ei nodweddion, bioamrywiaeth a llawer mwy.

amgylcheddau naturiol gyda dŵr

Beth yw cenote

Ydych chi eisiau gwybod beth yw cenote? Yma rydym yn dweud wrthych yr holl nodweddion, tarddiad, fflora a ffawna. Dewch i mewn i ddysgu amdano!

niwl mawr Llundain

Mwg Llundain Fawr

Ydych chi eisiau gwybod holl fanylion a nodweddion y Mwrllwch Mawr yn Llundain yn 1952? Dewch i mewn yma a byddwn yn dweud popeth wrthych!

Beth yw trawiad gwres

Beth yw trawiad gwres

Ydych chi eisiau gwybod beth yw trawiad gwres? Rhowch yma oherwydd rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod amdano.

sy'n denu mellt

Beth sy'n denu mellt

Ydych chi eisiau gwybod beth sy'n denu mellt? Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i amddiffyn eich hun yn gywir.

nodweddion llyn sgerbwd

Llyn Sgerbwd

Ydych chi eisiau gwybod cyfrinachau a dirgelion Llyn Sgerbwd? Yma rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl fel eich bod chi'n ei wybod.

crac tanddwr

llygad y ddaear

Ydych chi eisiau gwybod popeth am Lygad y Ddaear? Yn yr erthygl hon rydym yn ei esbonio'n fanwl. Peidiwch â'i golli!

enfys lleuad

enfys lleuad

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am yr holl nodweddion a chwilfrydedd am yr enfys lleuad. Dysgwch fwy am y ffenomen hon yma.

sut i weld lloerennau starlink o gartref

Sut i weld lloerennau Starlink

Ydych chi eisiau dysgu sut i weld lloerennau Starlink? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi beth ydyn nhw, beth yw eu nodweddion a thriciau i'w gweld.

trofannau'r ddaear

Trofannau'r Ddaear

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Drofannau'r Ddaear a'u nodweddion. Dysgwch bopeth amdano yma.

tisian

Alergedd i leithder

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw alergedd i leithder, beth yw ei nodweddion a sut i'w atal. Dysgwch fwy amdano yma.

newidiadau gwladwriaethol

cyflwr dwr

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gyflwr dŵr. Dysgwch fwy am yr ased mwyaf gwerthfawr o fodau byw.

llyn retba

Llyn pinc

Ydych chi eisiau gwybod chwilfrydedd a nodweddion Llyn Rosa? Yma rydym yn ei esbonio'n fanwl fel y gallwch ddysgu mwy.

halogiad ymbelydredd

Llyn Karachai

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw cyfrinachau a nodweddion Llyn Karachai, y llyn mwyaf llygredig yn y byd.

nodweddion nilomedr

Beth yw nilomedr?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw nilomedr, beth yw ei darddiad a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

sut i wybod ai meteoryn yw'r hyn rydych chi wedi'i ddarganfod

Sut i wybod a yw'n feteoryn

Ydych chi eisiau dysgu sut i wybod a yw'r hyn rydych chi wedi'i ddarganfod yn feteoryn ai peidio? Yma rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod.

llosgi coedwig

Beth yw tân coedwig

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw tân coedwig, beth yw ei nodweddion, ei darddiad a'i ganlyniadau. Dysgwch fwy yma.

llifogydd cyffredinol

dilyw byd-eang

Ydych chi eisiau gwybod a oedd y llifogydd cyffredinol yn bodoli mewn gwirionedd? Yma rydym yn dweud popeth wrthych yn fanwl. Dysgwch fwy amdano.

tonnau sgwâr

tonnau sgwâr

Rydyn ni'n esbonio'n fanwl beth yw tonnau sgwâr, sut maen nhw'n cael eu ffurfio a pha beryglon sydd ganddyn nhw. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw anwedd

beth yw anwedd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw anwedd, ei nodweddion a llawer mwy. Dysgwch fwy amdano yma.

bywgraffiad o Marie Curie a bywyd

Bywgraffiad o Marie Curie

Rydyn ni'n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am fywgraffiad Marie Curie a'i gampau. Dysgwch fwy amdano yma.

Rhyfel Cartref Sbaen

Pryd oedd aurora borealis yn Sbaen?

Rydyn ni'n dweud y stori gyfan wrthych chi ynglŷn â phryd roedd goleuadau gogleddol yn Sbaen a pha ôl-effeithiau oedd ganddo. Dysgwch fwy amdano yma.

Tywydd drwg

beth yw cynnwrf

Rydyn ni'n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw cynnwrf, ei nodweddion a'i awgrymiadau i beidio â bod ofn.

rhannau o afon

beth yw aber

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw aber, ei nodweddion, ei fathau, fflora a ffawna fel y gallwch chi ddysgu mwy am yr ecosystemau hyn.

sut i ddewis ysbienddrych

Sut i ddewis ysbienddrych

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r awgrymiadau a'r triciau gorau i ddysgu sut i ddewis ysbienddrych. Gwybod yr holl agweddau pwysig.

eira hanesyddol ym madrid bob amser

Cwymp eira hanesyddol ym Madrid

Dysgwch fwy am y cwympiadau eira hanesyddol ym Madrid, sut y digwyddon nhw a pha ganlyniadau a gawsant. Dysgwch fwy amdano yma.

pam mae eira'n wyn

pam mae eira'n wyn

Eglurwn yn fanwl pam fod eira yn wyn a beth yw'r rhesymau drosto. Dysgwch fwy yma.

Meridian Greenwich

beth yw meridians

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw'r meridians, beth yw eu defnyddiau a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

mynydd Washington

Mount washington

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Mount Washington, ei nodweddion a'i darddiad. Dysgwch fwy amdano yma.

y nodweddion hinsoddol Rhufeinig gorau posibl

Hinsawdd Rufeinig optimwm

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl am nodweddion a tharddiad yr hinsawdd Rufeinig orau. Dysgwch fwy am hinsawdd y gorffennol yma.

eira mawr

Nevada Fwyaf

Yn yr erthygl hon teithiwn i 1888 i adrodd am bopeth a ddigwyddodd yn Nevadona mawr Asturias. Dysgwch fwy amdano yma.

glaw o lyffantod

glaw o lyffantod

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych yr holl gyfrinachau am law llyffantod a pham ei fod yn digwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

trefol le verrier

Urbain LeVerrier

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl beth yw campau a darganfyddiadau Urbain Le Verrier. Dysgwch fwy am y mathemategydd yma.

basilisg o roko

Basilisg Roko

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am basilisg Roko a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

dwysedd eira

dwysedd eira

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl am bwysigrwydd dwysedd eira a sut mae'n effeithio ar y boblogaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

potel klein

potel klein

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am botel Klein a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

pwll storm

pwll storm

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw pwll storm a'i nodweddion.

golau ashy

golau ashy

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y golau lludw, sut i'w weld a'i ddal mewn lluniau. Dysgwch fwy amdano yma.

fflora a ffawna y Rio de la Plata

Río de la Plata

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Río de la Plata a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Triongl Bermuda

Triongl Bermuda

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau am driongl Bermuda a'i ddirgelion. Ewch i mewn yma i ddarganfod popeth!

nofio'r culfor

Culfor Gibraltar

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Gibraltar a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

bol asyn caneri

Bol asyn o'r Ynysoedd Dedwydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fol asyn yr Ynysoedd Dedwydd a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion afon seine

Afon Seine

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Seine a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llif afon ebro

Afon Ebro

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sy'n gysylltiedig ag Afon Ebro a'i nodweddion. Dewch i adnabod yr afon bwysicaf yn Sbaen yn fanwl.

afon hiraf yn ewrop

Afon Volga

Dysgwch yn fanwl bopeth am Afon Volga a'i nodweddion. Rydym yn ei esbonio'n fanwl yn yr erthygl hon.

jutland

Jutland

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw'r nodweddion a'r lleoedd gorau yn Jutland. Ewch i mewn yma i'w wybod yn fanwl.

llywio yn y culfor malacca

Culfor Malacca

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am Culfor Malacca, ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

Ynysoedd Fiji

Ynysoedd Ffiji

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Ynysoedd Fiji a'u nodweddion. Dewch i adnabod swyn yr ynysoedd hyn yn fanwl.

micronesia

Micronesia

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Micronesia a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

melltith cloc seryddol Prague

Cloc seryddol Prague

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth mae cloc seryddol Prague yn gweithio a beth yw ei hanes. Dysgwch fwy yma.

Nodweddion Llyn Michigan

Llyn Michigan

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Lyn Michigan a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

ynysoedd heddychlon

Ynysoedd Pitcairn

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Ynysoedd Pitcairn a'u nodweddion. Dysgu mwy yma.

ynysoedd leeward

Ynysoedd Leeward

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Ynysoedd Leeward. Dysgu mwy amdano yma.

llifogydd afon ebro

Llifogydd Afon Ebro

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r llifogydd mwyaf niweidiol yn afon Ebro yn hanes. Dysgu mwy amdano yma.

tornadoes yn kentucky

Tornadoes yn Kentucky

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth fu'r difrod a achoswyd gan gorwyntoedd yn Kentucky a sut maen nhw'n cael eu ffurfio.

duw glaw tlaloc

Duw glaw

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fytholeg Duw'r glaw a'i hanes.

coedwig o dir tân

Tierra del Fuego

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Tierra del Fuego a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

corn africa

Corn Affrica

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Gorn Affrica a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

nodweddion y gwydr storm

Gwydr Storm

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Storm Glass a sut y gall ragweld stormydd. Dysgu mwy yma.

pentwr môr

Stac môr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw pentwr môr a sut mae'n cael ei ffurfio. Dysgwch fwy am y ffurfiannau daearegol hyn yma.

dinasoedd poblog

Y ddinas fwyaf yn y byd

Rydyn ni'n dangos i chi pa un yw'r ddinas fwyaf yn y byd a rhestr o'r rhai mwyaf poblog. Dysgwch fwy amdano yma.

moroedd o asia ar y map

Moroedd o asia

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am foroedd Asia a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

golau troed

golau troed

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y lamp a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Beth yw gwlad fwyaf y byd

Beth yw gwlad fwyaf y byd

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych pa un yw'r wlad fwyaf yn y byd a pha rai yw'r gwledydd sy'n dilyn o ran maint.

afon genal

Afon Genal

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr Afon Genal, ei ffynhonnell a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

haf

Verrano

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw veroño a beth yw ei nodweddion.

Seren Belen

Seren Belen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am seren Bethlehem a'i darddiad posib. Dysgwch fwy amdano yma.

gwanwyn

Beth yw gwanwyn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw gwanwyn, ei nodweddion a'r pwysigrwydd sydd ganddyn nhw.

eirlithriadau i lawr y mynydd

Eirlithriad eira

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr eirlithriad eira a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

gangiau afon

Afon Ganges

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Ganges a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

meridian geenwich

Greenwich Meridian

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Meridian Greenwich a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy amdano yma.

rhewlif perito moreno

Rhewlif Perito Moreno

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Rewlif Perito Moreno, un o ryfeddodau'r byd. Dysgwch bopeth amdano yma.

llednentydd yr afon volga

Yr afon hiraf yn Ewrop

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr afon hiraf yn Ewrop a'i nodweddion, dysgwch fwy amdani yma.

calendr canoloesol

Calendr canoloesol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y calendr canoloesol a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr hanes yma.

beio pascal

Blaise Pascal

Rydym yn esbonio'n fanwl holl hanes, cofiant a champau Blaise Pascal. Dysgu mwy am fywyd manwl y mathemategydd hwn.

hyd sianel

Camlas Suez

Dysgwch am bwysigrwydd, nodweddion a hanes Camlas Suez. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl yma.

pwysigrwydd y gamlas panama

Camlas Panama

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am bwysigrwydd Camlas Panama a'i hanes. Dysgu mwy am y gwaith peirianneg hwn.

Culfor bering

Culfor bering

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Culfor Bering a'i chwilfrydedd. Dysgwch fwy amdano yma.

cynyddodd swm yr eira

Ychydig o oes yr iâ

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr oes iâ fach a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

hinsawdd a meteoroleg

Sut i fod yn feteorolegydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i ddysgu sut i fod yn feteorolegydd. Gwybod beth ddylech chi ei astudio a faint o arian y byddwch chi'n ei ennill.

hafaliadau maxwell

Hafaliadau Maxwell

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hafaliadau Maxwell, eu nodweddion a'u pwysigrwydd.

cloc seryddol

Cloc seryddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cloc seryddol a'i nodweddion. Dysgwch fwy am yr offeryn hwn yma.

Calendr Zaragoza

Calendr Zaragoza

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am galendr Zaragozano a'i hanes. Dysgwch fwy amdano yma.

claudius ptolemy

Claudius Ptolemy

Rydym yn esbonio'n fanwl fywgraffiad cyfan Claudio Ptolemy. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn a'i gyfraniadau gwych.

ffurfiant môr y gogledd

Môr y Gogledd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, bioamrywiaeth, ffurfiant a bygythiadau Môr y Gogledd. Dysgu mwy am y môr yma.

Stephen Hawking

Stephen Hawking

Rydyn ni'n dweud wrthych chi fywgraffiad cyfan meddwl mwyaf disglair yr XNUMXain ganrif, Stephen Hawking. Dysgwch fwy amdano yma.

ffawna môr cwrel

Môr cwrel

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Coral a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

arfordir y gagendor o alaska

Gwlff alaska

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff Alaska a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

môr java

Môr Java

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Java a'i nodweddion. Dysgwch am ei ddirgelion yma.

rhithiau optegol

Effaith Fata Morgana

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw effaith fata Morgana a sut mae'n digwydd. Dysgu mwy am yr effaith rhithiol yma.

llygredd dŵr

Gwlff Persia

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff Persia, ei nodweddion a'i bwysigrwydd economaidd.

geodesi

Pwynt geodesig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw pwynt geodetig, ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

basnau hydrograffig Sbaen

Basnau hydrograffig Sbaen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fasnau hydrograffig Sbaen a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am ein hafonydd.

môr croatia

Môr adriatig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Adriatig a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

Môr Baltig

Môr Baltig

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, fflora, ffawna ac economi Môr y Baltig. Dysgwch fwy amdano yma.

ynysoedd y môr alboran

Môr Alboran

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl resymau pam mae Môr Alboran mor adnabyddus a phwysig. Dysgwch amdano yma.

ynysoedd cefnfor India

Cefnfor India

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Gefnfor India a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

y Môr Tawel

Môr Tawel

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y Cefnfor Tawel a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

Afon Rin

Afon Rin

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am afon enwog y Rhein. Dysgwch fwy am yr afon Ewropeaidd hon yma.

rhan naturiol o Afon Segura

Afon Segura

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, hinsawdd, fflora a ffawna afon Segura, un o'r rhai mwyaf arwyddluniol yn Sbaen.

machlud

Sunsets

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi pa rai yw'r machlud haul gorau yn y byd a sut i'w mwynhau.

nodweddion anthropocentrism

Anthropocentrism

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am athrawiaeth anthropocentriaeth a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

cwympo

Hydref

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am brif nodweddion yr hydref. Dysgu mwy am y tymor hwn o'r flwyddyn.

argae uchel

Argae Aswan

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw nodweddion a tharddiad Argae Aswan. Dysgwch fwy amdano yma.

heulwen hyfryd

Sunrises

Yn yr erthygl hon rydym yn gwneud rhestr o'r machlud gorau a lle gallwch eu gweld. Dysgu mwy am hud y tirweddau hyn.

Golygfeydd Cape of Good Hope

Cape of Good Hope

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos popeth sy'n rhaid i chi ei weld yn Cape Good Hope. Dysgu mwy am y lle hardd hwn.

Cronfeydd dŵr Madrid

Corsydd Madrid

Rydyn ni'n dangos i chi pa rai yw prif gronfeydd dŵr Madrid ac sydd wedi'u gwarchod yn y catalog. Dysgwch bopeth amdano yma.

Darganfyddwr DNA

Rosalind Franklin

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych fywgraffiad cyfan Rosalind Franklin a'r cyfraniadau a wnaeth i fyd gwyddoniaeth.

ymyrraeth

Diffreithiant ysgafn

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am weithrediad diffreithiant golau. Dysgu mwy am y ffenomen hon.

coedwig gonwydd

Conwydd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, cynefin a phrif rywogaethau'r grŵp conwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

Anifeiliaid Amazon

Ffawna Amazon

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Amazon a'i nodweddion. Dysgu mwy am ba effeithiau sy'n effeithio ar anifeiliaid.

Tonnau Nazaré

Dysgwch yn fanwl sut mae tonnau Nazaré yn cael eu ffurfio a beth yw eu nodweddion. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl yma.

Môr Cortez

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, ffurfiant a bioamrywiaeth Môr Cortez. Gwybod popeth am y môr nefol hwn.

Cronfeydd Dwr Sbaen

Cronfeydd Dwr Sbaen

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion y cronfeydd dŵr yn Sbaen a sut mae'n delio â sychder. Dysgwch fwy yma.

Sundial

Sundial

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion a hanes y deial haul. Dysgu sut i wneud un a sut mae'n gweithio.

Hipparchus o Nicaea

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych fywgraffiad adnabyddus Hipparchus o Nicea a'i brif gyfraniadau i fyd gwyddoniaeth.

Gwareiddiad Gwlad Groeg

Môr y Canoldir

Yn yr erthygl hon gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am Fôr y Canoldir. Dysgwch fwy amdano yma.

Gwyliau blwyddyn newydd Lunar

Blwyddyn newydd Lunar

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau a chwilfrydedd blwyddyn newydd y lleuad. Dysgu mwy am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a'i nodweddion.

pwysigrwydd cartograffeg hanesyddol

Cartograffeg hanesyddol

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych beth yw nodweddion cartograffeg hanesyddol a'r pwysigrwydd y mae wedi'i gael yn natblygiad daearyddiaeth.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych gofiant cyfan Benjamin Franklin, ei gampau a'i uchelgeisiau. Dysgu popeth am un o'r bobl fwyaf adnabyddus.

Môr Aral

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Aral a beth ddigwyddodd i'w wneud yn sych. Dysgu mwy amdano.

Pileri Hercules

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych am darddiad a mytholeg colofnau Hercules. Dysgu mwy am hanes Hercules.

Parthau amser

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw'r gwahanol barthau amser ar y Ddaear a sut maen nhw'n cael eu cyfrif. Dysgu mwy am y newid amser yma.

taffonomi

Taphonomi

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw taffonomi a phwysigrwydd ei fod wrth astudio ffosiliau. Dysgwch fwy amdano yma.

Map Cydlynu

Rydyn ni'n dangos i chi beth yw map cyfesurynnol, pa elfennau sydd ganddo a sut mae'n cael ei ddehongli. Dysgu mwy am ddaearyddiaeth sylfaenol yma.

Plancton

Plancton

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw plancton, beth mae'n cynnwys, ei nodweddion a'i bwysigrwydd. Dysgu mwy am y gadwyn fwyd.

quicksand

quicksand

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am quicksand a sut i ddod allan ohono. Dysgu mwy am y ffenomen aml hon mewn ffilmiau.

Chwyrlïen tân

Tornado tân

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw tarddiad corwynt tân a pha ddifrod y mae'n ei achosi. Dysgwch am y digwyddiadau eithafol yma.

Yn golygu

Afon Amazon

Rydym yn esbonio beth yw nodweddion, ffurfiant a daeareg Afon Amazon. Dysgu mwy am yr afon fwyaf yn y byd.

Dimensiynau Loch Ness

Llyn Ness

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau a nodweddion Loch Ness. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am y llyn sy'n gartref i chwedl.

Afon Niger

Afon Niger

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, ffurfiant, fflora, ffawna a bygythiadau Afon Niger. Dysgwch fwy am yr afon Affricanaidd yma.

Môr Sargasso

Môr Sargasso

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth am Fôr Sargasso. Dysgu mwy am y môr chwilfrydig hwn sydd wedi'i leoli yng Nghefnfor yr Iwerydd.

ecsbloetio hydrocarbon

Môr Barents

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi nodweddion Môr Barents a'i bwysigrwydd economaidd a bioamrywiaeth. Dysgwch amdano yma.

Môr Marmara

Môr Marmara

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Marmara. Yr holl nodweddion, ynysoedd a lleoedd i dwristiaid. Gwybod popeth yma.

Bywgraffiad o Hypatia

Bywgraffiad o Hypatia

Yn yr erthygl hon gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth am fywyd, gweithredoedd a marwolaeth Hypatia. Dysgu mwy am y mathemategydd a'r athronydd hwn.

Lliw y môr du

Môr Du

Yn yr erthygl hon byddwn yn darganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Du. Dysgwch am y môr hwn a'r nodweddion arbennig sydd ganddo.

Pythagoras

Pythagoras

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi gofiant a champau Pythagoras, mathemategydd ac athronydd pwysig iawn. Dewch i mewn i ddysgu amdano.

Isaac Newton

Isaac Newton

Rhoddodd y ffisegydd Isaac Newton gyfraniadau niferus i wyddoniaeth, gan chwyldroi popeth a ddarganfuwyd. Ewch i mewn yma i ddysgu am ei gofiant.

Mathemategydd Al-Khwarizmi

Al-Khwarizmi

Roedd Al-Khwarizmi yn wyddonydd amlddiwylliannol a oedd yn fedrus mewn mathemateg, seryddiaeth a daearyddiaeth. Ewch i mewn yma a dysgu am y cyfraniadau niferus i wyddoniaeth.

Valdelinares

Y dref uchaf yn Sbaen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi'r 10 uchaf o drefi uchaf Sbaen. Ewch i mewn i adnabod y dref uchaf yn Sbaen a'i nodweddion.

Arogl glaw

Petrichor

Dysgwch bopeth am betricor, arogl nodweddiadol a dymunol glaw. Rydyn ni'n egluro ei darddiad a pham mae'n arogli felly. Yn mynd i mewn!

Llanw

Y llanw

Rydyn ni'n esbonio beth yw llanw a sut maen nhw'n gweithio. Byddwch hefyd yn gallu dysgu am fyrddau'r llanw a phwysigrwydd pysgota. Dewch i mewn i ddysgu popeth.

glaw o bysgod a brogaod

Glaw pysgod a brogaod

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau am law pysgod a brogaod. Mae'n ddigwyddiad rhyfedd nad oes fawr ddim yn hysbys amdano. Dewch i mewn i ddarganfod.

Llyfr Hooke

Bachyn Robert

Roedd Robert Hooke yn wyddonydd ac athronydd o bwys mawr i fyd gwyddoniaeth. Darganfyddwch bwysigrwydd ei ddarganfyddiadau yma.

Thermostat Wifi

Thermostat WIFI

Chwyldro ym myd gwresogi yw thermostat WIFI. Gwybod yn fanwl holl weithrediad y ddyfais hon yma.

larymau glaw

Yr apiau larwm glaw gorau

Mae'r swydd hon yn sôn am y gwahanol apiau sy'n bodoli i roi rhybuddion larwm glaw. Gyda nhw gallwch chi wybod bob amser pryd a ble mae'n mynd i lawio.

Rhew sych a'i eiddo trawiadol

Rhew sych

Mae'r swydd hon yn sôn am briodweddau a defnydd iâ sych. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano a dysgu sut i wneud gartref, dyma'ch post.

gagendor mexico

Beth yw Gwlff?

Mae'r post hwn yn sôn am nodweddion a diffiniad y gagendor, y gwahaniaeth gyda'r bae a'r cildraeth a'r prif gwlff yn y byd. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdano?

Beth yw gaeaf niwclear?

Esboniad o beth yw gaeaf niwclear, o'r ffordd y mae'n tarddu i'r hyn sy'n digwydd, yn ogystal â'r effeithiau cyfochrog y mae'n eu cael ar fywyd y rhywogaeth

Aeon hynafol

Dysgwch sut y cododd bywyd ar y Ddaear a sut y datblygodd yn ystod yr Aeon Archaidd. Un o'r amseroedd daearegol mwyaf diddorol

darvaza wel

Ffynnon Darvaza. Y Drws i Uffern

Esboniad o'r hanes naturiol a dynol, sydd wedi peri i'r crater mawr hwn mewn fflamau losgi heb i neb wybod pryd y bydd yn mynd allan