Toddi

Dywediadau Chwefror

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Chwefror. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Arctig

Parthau hinsawdd ar y Ddaear

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw parthau hinsoddol y Ddaear a beth yw eu nodweddion. Dewch i mewn a dysgu mwy am ein planed.

Blaned ddaear o'r gofod

Sut mae'r haul yn effeithio ar y tywydd

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae'r haul yn effeithio ar y tywydd? Er gwaethaf ei fod filiynau o filltiroedd i ffwrdd, mae'n cael effaith hynod ar y blaned.

Llyn Baikal

Pam mae Llyn Baikal mor enwog?

Lake Baikal yw'r enwocaf yn y byd. Ydych chi eisiau gwybod y rhesymau pam ei fod mor bwysig a pha mor anhygoel y gall fod?

Beth yw'r lle sychaf yn y byd

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw'r lle sychaf yn y byd? Ewch i mewn a byddwn yn datrys eich amheuaeth. Efallai y bydd yn eich synnu;).

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Effaith tŷ gwydr

Ydych chi wir yn gwybod rôl yr effaith tŷ gwydr, sut mae'n digwydd a pha ôl-effeithiau sydd ganddo ar y blaned? POB UN OES ANGEN GWYBOD YMA.

Beth yw afonydd atmosfferig?

Mae afonydd atmosfferig yn gyfrifol am gludo anwedd dŵr yn fwy i ardaloedd allwthiol, gan gario mwy o ddŵr nag Afon Amazon.

Dywediadau mis Ionawr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Ionawr. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Gaeaf

Rydym yn croesawu gaeaf 2016-2017

Heddiw rydyn ni'n croesawu'r gaeaf. Ychydig oriau yn ôl fe gyrhaeddodd. Mae ei amser mynediad swyddogol wedi bod am 11:44 yn y penrhyn.

Gorsaf dywydd broffesiynol

Sut i ddewis gorsaf dywydd?

Mae gorsaf dywydd yn rhywbeth y dylai pob cefnogwr meteoroleg ei gael. Ewch i mewn a byddwn yn eich helpu i ddewis y rhai mwyaf addas i chi.

Biomau

Beth yw biome?

Beth yw biome? Darganfyddwch yr ardaloedd daearyddol hyn lle rydyn ni'n dod o hyd i grwpiau o anifeiliaid a phlanhigion a allai fod yno oherwydd y gallu i addasu.

Gaeaf

Dywediadau Rhagfyr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Rhagfyr. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Effaith Canigou

Os ydych chi'n gweld mynyddoedd sy'n dod allan o Fôr y Canoldir efallai eich bod chi'n gweld effaith Canigou. Ewch i mewn a byddwn yn egluro beth mae'r ffenomen chwilfrydig hon yn ei gynnwys.

Y lithosffer

Y lithosffer

Mae'r lithosffer yn cynnwys cramen y Ddaear a mantell allanol y Ddaear. Mae'n rhan o un o bedwar is-system y Ddaear.

Heuldro'r Gaeaf

Heuldro'r gaeaf

Mae heuldro'r gaeaf yn cyd-daro mai hi yw'r diwrnod byrraf a'r noson hiraf yn hemisffer y gogledd ac i'r gwrthwyneb yn hemisffer y de.

Ydy'r Supermoon yn achosi tsunamis?

Mae'r Supermoon yn ffenomen sydd, pan fydd yn digwydd, yn tynnu llawer o sylw. Mae'n ysblennydd, ond ... a yw hefyd yn beryglus? A all achosi tsunamis?

Beth yw'r osgled thermol?

Osgled thermol yw'r gwahaniaeth rhifiadol rhwng y gwerthoedd lleiaf ac uchaf a welwyd yn ystod cyfnod penodol o amser. Ewch i mewn i wybod mwy.

Eira watermelon

Beth yw eira watermelon?

Mae eira watermelon yn ffenomen sy'n digwydd yn y rhanbarthau pegynol oherwydd algâu microsgopig sy'n staenio'r dirwedd yn goch. Ewch i mewn i wybod mwy.

Ffrwd y Gwlff

Llif y Gwlff

Llif y Gwlff yw un o'r ceryntau pwysicaf gan ei fod yn chwarae rhan bwysig wrth sefydlogi'r hinsawdd fyd-eang ac yn enwedig yn Ewrop.

Dywediadau Tachwedd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Tachwedd. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Hydref

Dywediadau Hydref

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Hydref. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Tirwedd yr hydref

Cywreinrwydd Fall 2016

Nawr bod tymor yr hydref newydd ddod i mewn, mae'n amser da i siarad am gyfres o chwilfrydedd am yr adeg hon o'r flwyddyn.

Coeden yn yr hydref

Dywediadau Medi

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Medi. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Majorca

Sut mae hinsawdd Môr y Canoldir

Mae hinsawdd Môr y Canoldir yn hinsawdd dymherus sy'n digwydd mewn sawl rhan o Sbaen a gwledydd eraill. Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw ei brif nodweddion.

Cynhesu byd eang

4 chwilfrydedd ynghylch cynhesu byd-eang

Rydyn ni'n dweud wrthych chi 4 chwilfrydedd am gynhesu byd-eang a fydd yn eich synnu. Ewch i mewn i ddarganfod pa effeithiau y gall eu cael os na fyddwn yn gwneud dim i'w atal.

Cwmwl

Sut mae cymylau yn ffurfio

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae cymylau'n cael eu ffurfio a'r gwahanol fathau sydd yna. Ewch i mewn a dysgu mwy am y prif gymeriadau sy'n harddu'r awyr.

Traeth machlud

Dywediadau Awst

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau Awst. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Prado

Dywediadau Gorffennaf

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau Gorffennaf. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Coedwig lawog

Hinsawdd Gyhydeddol

Nodweddir yr hinsawdd gyhydeddol gan ei bod yn gartref i'r coedwigoedd mwyaf toreithiog a mwyaf poblog yn y byd. Ewch i mewn a byddwn yn esbonio pam.

Anialwch yn Sbaen

Anialwch yn Sbaen

Mae anialwch yn Sbaen yn realiti trist. Oeddech chi'n gwybod bod 20% o'r diriogaeth eisoes yn anialwch? Mae'n broblem sydd angen datrysiad brys.

Friar o amser

Ffriar amser

Mae wedi bod yn rhagweld tywydd yfory am fwy na 100 mlynedd gyda manwl gywirdeb anhygoel. Sut mae El friar del tiempo yn gweithio? Byddwn yn dweud wrthych. Yn mynd i mewn.

Rhew môr

Beth yw'r pecyn iâ?

Mae'r pecyn iâ yn llawer mwy na llawr y môr wedi'i rewi. Hebddo, gallai cydbwysedd yr ecosystemau hyn gael ei dorri am byth. Dysgu mwy amdani.

dirwyn i ben

Gwynt Levante a Poniente

Sylwch yn dda ar yr hyn y mae gwyntoedd enwog Levante a Poniente yn ei gynnwys a'u pwysigrwydd yn ystod misoedd yr haf.

uv

Beth yw pelydrau uwchfioled

Peidiwch â cholli manylion am yr hyn y mae pelydrau uwchfioled yn ei gynnwys a beth yw'r ffordd orau i amddiffyn eich croen rhag y pelydrau hyn.

Terral ym Malaga

Beth yw'r terral?

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r Terral, y gwynt haf cynnes nodweddiadol hwnnw? Ewch i mewn i wybod mecanwaith y Gwynt Catabatig.

Thermomedr

Ton wres

Ydych chi wedi clywed am dywydd gwres? Dyma bennod sy'n cyfeirio at dymor poethaf y flwyddyn. Darganfyddwch beth yw ei darddiad a pham mae'n digwydd.

Climograff o Sao Paulo, Brasil

Hinsawdd drofannol

Mae'r hinsawdd drofannol yn un o ffefrynnau dynol: mae'r tymereddau'n ddymunol ac mae'r dirwedd bob amser yn wyrdd. Dewch i'w adnabod yn ddyfnach.

Everest

Yr hinsawdd fynyddig uchel

Nodweddir hinsawdd y mynyddoedd uchel gan aeafau oer a hir iawn, a hafau cŵl a byr. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pam.

Traeth Santander

Dywediadau Mehefin

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau tywydd Mehefin. Gwybod sut le fydd y tywydd y mis hwn diolch i'r dywediadau.

Climograff o Zaragoza

Hinsawdd cyfandirol

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw'r hinsawdd gyfandirol a sut mae'n cael ei nodweddu, math o hinsawdd lle mae'r tymhorau wedi'u gwahaniaethu'n dda.

glaw-yn-spain

Y dinasoedd mwyaf glawog yn Sbaen

Gan fanteisio ar y ffaith bod mis Ebrill yn fis y mae'n bwrw glaw lawer ynddo, peidiwch â cholli unrhyw fanylion am ddinasoedd mwyaf glawog Sbaen.

Yellowstone

Goruwch-arcan y byd

Mae Supervolcanoes yn bwerus iawn. Pe byddent yn ffrwydro, gallent anfon sawl mil o gilometrau ciwbig o fater i'r atmosffer. Ond beth ydyn nhw?

Gwenyn ar flodyn

Gwenyn a chynhesu byd-eang

Mae gwenyn yn un o'r pryfed peillio pwysicaf. Ac eto maent mewn perygl difrifol o ddiflannu. Darganfyddwch pam.

Niwl ar doriad y wawr

Niwl a syllu

Rydyn ni'n esbonio beth yw niwl a syllu a beth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt. Beth yw achosion niwl neu niwl? Darganfyddwch 

Ocean

Pam mae'r cefnfor yn bwysig?

Ydych chi erioed wedi meddwl pam fod y cefnfor yn bwysig? Rydyn ni'n aml yn ei ystyried yn lle delfrydol i fwynhau'r haf, ond sut mae'n effeithio ar y tywydd?

Polyn y gogledd gydag awyr a haul clir

Y berthynas rhwng gwres a thymheredd

Beth yw'r berthynas rhwng gwres a thymheredd? A oes ganddo rywbeth i'w wneud â'r oerfel gwynt? Rydym yn esbonio'r gwahaniaethau rhwng y ddau gysyniad hyn

nefoedd

Pam mae'r awyr yn las

Os ydych chi erioed wedi meddwl pam fod yr awyr yn las, yma fe welwch y rheswm pam fod y lliw hwnnw arno neu newid ei liw mewn rhai eiliadau.

Groundhog

Beth yw Diwrnod Groundhog?

Mae Chwefror 2 yn ddiwrnod arbennig iawn. Mae Diwrnod Groundhog yn cael ei ddathlu, traddodiad o darddiad Celtaidd a fydd yn helpu i wybod pan fydd y gwanwyn yn dychwelyd.

TYWYDD

Gwahaniaeth rhwng amser a thywydd

Er eu bod yn ymddangos yn ddau gysyniad union yr un fath o safbwynt meteorolegol, mae gwahaniaethau mawr o ran siarad rhwng y tywydd a'r hinsawdd. 

Tirwedd newid yn yr hinsawdd

Beth yw newid yn yr hinsawdd?

Mae gan newid yn yr hinsawdd ganlyniadau dinistriol i'r ddaear, a ydych chi'n gwybod pa achosion ac effeithiau y mae'n eu cynhyrchu ar ein planed a bodau byw?

Anialwch Atacama

Y cerrynt Humboldt

Beth yw cerrynt Humboldt? Beth yw'r canlyniadau i'r hinsawdd ac i'r ddaear? Darganfyddwch holl fanylion y ceryntau morol hyn.

Cymylau Kelvin

Cymylau chwilfrydig Kelvin-Helmholtz

Ydych chi wedi gweld unrhyw donnau yn yr awyr? Y cymylau rhyfedd hyn yw cymylau Kelvin-Helmholtz. Maen nhw'n chwilfrydig iawn, cymaint felly nes iddyn nhw ysbrydoli'r arlunydd Van Gogh.

Antarctica

Y gwledydd oeraf ar y blaned

Peidiwch â cholli manylion y gwledydd ar y blaned sy'n dioddef ac yn dioddef y tymereddau isaf ac y mae'r gaeafau yn wirioneddol galed ac anodd ynddynt.

Menyw yn amddiffyn ei hun rhag y glaw

Lle mwyaf glawog yn Sbaen

Ydych chi erioed wedi meddwl pa un yw'r lle mwyaf glawog yn Sbaen? Mor anhygoel ag y mae'n ymddangos, nid yw'n Galicia. Dewch i mewn i ddarganfod. Mae'n sicr yn eich synnu.

ffurfio teiffŵn

Sut mae tyffŵn yn ffurfio

Peidiwch â cholli manylion yr erthygl ganlynol, oherwydd ynddo esboniaf yn glir sut mae tyffŵn yn tarddu a'r gwahaniaethau rhwng corwynt.

Toddi

Tarddiad cynhesu byd-eang

Peidiwch â cholli manylion beth oedd tarddiad cynhesu byd-eang a newid yn yr hinsawdd a'i ganlyniadau posibl ar gyfer dyfodol y blaned gyfan.

Ymbelydredd ar y Ddaear

Ymbelydredd solar ar y blaned Ddaear

Beth yw ymbelydredd solar a sut mae'n cyrraedd ein cartref, y Ddaear? Ewch i mewn i ddarganfod pa ganran o ymbelydredd sy'n cael ei amsugno gan y blaned.

Fertebratws Cirrus

Cymylau Cirrus, chwilfrydig cyn lleied

Cymylau Cirrus yw'r rhai mwyaf chwilfrydig. O blant rydyn ni'n gweld cymeriadau ynddynt, ac fel oedolion rydyn ni'n hoffi parhau i'w wneud. Ewch i mewn i ddarganfod pa fathau sydd yna.

Alcazar, Cordoba

Beth yw'r ddinas boethaf yn Sbaen

Ydych chi eisiau gwybod pa un yw'r ddinas boethaf yn Sbaen? Ewch i mewn i ddarganfod. Mae Andalusia yn gymuned gynnes iawn, ond a yw'n boeth iawn?

osgled thermol

Beth yw'r osgled thermol?

Nid yw osgled thermol yn ddim mwy na'r gwahaniaeth rhwng tymereddau uchaf ac isaf lle a gofnodir mewn amser penodol.

drones

Dronau ym maes meteoroleg

Mae dronau yn awyrennau di-beilot sy'n ennill mwy a mwy o bresenoldeb. Mewn meteoroleg, gallant helpu i astudio ffenomenau tywydd.

Mae ansawdd dŵr yn Ewrop hyd yn oed yn waeth na'r disgwyl

Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn cynnig i'r Undeb Ewropeaidd welliant sylweddol yn ansawdd dŵr croyw erbyn 2015. Heddiw mae'r amcan hwn ymhell o gael ei gyflawni, mae'r lefelau gwenwynig mewn cyrff dŵr yn parhau i fod yn uchel iawn.

Anthroposen, a yw dyn yn "haeddu" cyfnod daearegol ei hun?

Mae'r dylanwad mawr y mae dynoliaeth wedi'i gael ar y blaned a'i hamgylchedd gan achosi difodiant a hyd yn oed newid cylchoedd naturiol a hinsoddol yn ei gwneud hi'n bosibl astudio ychwanegu'r Anthropocene, fel y'i gelwir, i'r raddfa ddaearegol fyd-eang.

Un tro, Mars, stori fer am ei esblygiad hinsoddol

O nodweddion Mars y gellir eu gweld o'r Ddaear trwy delesgop gallwn dynnu sylw at awyrgylch gyda chymylau gwyn er nad yw mor helaeth ag ar y Ddaear, newidiadau tymhorol yn debyg iawn i'r rhai ar y Ddaear, dyddiau 24 awr, cynhyrchu stormydd tywod a bodolaeth capiau iâ yn y polion sy'n tyfu yn y gaeaf. Yn edrych yn gyfarwydd, iawn?

Gemau Olympaidd y Gaeaf. A yw eich parhad mewn perygl?

Dim ond chwech o'r dinasoedd a oedd eisoes wedi cynnal Gemau Olympaidd y Gaeaf yn y ganrif ddiwethaf a fyddai heddiw yn ddigon cŵl i'w cynnal. Hyd yn oed ar gyfer yr amcangyfrifon hinsawdd mwyaf ceidwadol, dim ond 11 o’r 19 dinas a gynhaliodd Gemau Olympaidd y Gaeaf a allai wneud hynny yn y degawdau nesaf yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan Brifysgol Waterloo (Canada) a Chanolfan y Managemen yn Innsbruck (Awstria).

Ynni geothermol. Tai gwydr a'u cymhwysiad mewn amaethyddiaeth

Ynni geothermol yw'r egni hwnnw y gellir ei gael trwy fanteisio ar wres mewnol y Ddaear. Mae'r gwres hwn oherwydd sawl ffactor, ei wres sy'n weddill, y graddiant geothermol (cynnydd mewn tymheredd â dyfnder) a gwres radiogenig (pydredd isotopau radiogenig), ymhlith eraill.

Map Gwynt y Ddaear, map tywydd hypnotig a rhyngweithiol

Mae cymhwysiad cyfrifiadurol newydd, Earth Wind Map, sydd i'w weld ar y rhyngrwyd ac o fewn cyrraedd yr holl ddefnyddwyr, yn caniatáu inni arsylwi mewn ffordd weledol, hardd yn esthetig a, beth sy'n bwysicach, data wedi'i ddiweddaru ar geryntau gwynt sy'n digwydd ar hyd y ffordd. ar draws y blaned.

Glawiad trofannol yn hemisffer y gogledd, pam ei fod yn ddwysach?

Wrth adolygu'r mapiau byd-eang o wlybaniaeth y byd gallwn arsylwi bod y rhan fwyaf o'r dyodiad trofannol yn digwydd yn hemisffer y gogledd. Mae Palmyra Atoll, ar lledred o 6 gradd i'r Gogledd, yn derbyn tua 445 cm o law y flwyddyn, tra bod lle arall, wedi'i leoli ar yr un lledred i'r de o'r cyhydedd, yn derbyn 114 cm yn unig.

Cymylau storm mwy, sy'n para'n hirach oherwydd llygredd

Roedd y rhan fwyaf o ymchwilwyr o'r farn bod llygredd aer yn achosi cymylau storm mwy o faint, sy'n para'n hirach, gan wneud ffryntiau storm yn fwy agored i geryntau aer, ac achosi darfudiad mewnol. Yn yr astudiaeth hon, arsylwodd fod llygredd, fel ffenomen, yn gwneud cymylau yn fwy gwydn ond, mewn ffordd wahanol nag a feddyliwyd yn flaenorol, trwy ostyngiad ym maint eu gronynnau iâ a gostyngiad yng nghyfanswm maint y cwmwl. Mae'r gwahaniaeth hwn yn effeithio'n uniongyrchol ar y ffordd y mae gwyddonwyr yn cynrychioli cymylau mewn modelau hinsawdd.

Lleoedd mor oer nes ei bod yn ymddangos yn amhosibl i bobl eu preswylio

Mae dinasyddion lleoedd fel Verkhoyansk, Yakutsk neu Oymyakon (y ddau yn Rwsia) yn byw bywydau gwahanol iawn i'n rhai ni, yn y gaeaf o leiaf. Er enghraifft, mae gyrwyr yn y dinasoedd hyn yn gadael eu ceir wedi eu rhwygo mewn llawer parcio am oriau hir wrth siopa neu redeg negeseuon, gan orfod cynhesu'r olew iro yn eu ceir yn aml gyda chwythbren i'w ddadmer.

Y tymheredd isaf a gofnodwyd erioed ar y ddaear

Mae'r lle oeraf ar wyneb y blaned wedi'i leoli mewn mynyddoedd Antarctig ar lwyfandir dwyreiniol yr Antarctig lle gall tymereddau gyrraedd gwerthoedd is na 92ºC o dan sero ar noson glir yn y gaeaf.

Tymheredd anialwch

Amrywiad dyddiol o dymheredd aer arwyneb

Mae osgled yr amrywiad dyddiol mewn tymereddau aer arwyneb yn dibynnu ar sawl ffactor, ac mae presenoldeb cymylogrwydd ac effaith y gwynt yn sefyll allan yn eu plith.

Enfys wrthdro

A yw'r enfys wrthdro yn bodoli?

Mae'r enfys wrthdro yn ffenomen feteorolegol sy'n gofyn am amgylchiadau gwahanol na'r enfys arferol. Y lle yn y byd lle mae'n fwyaf cyffredin eu gweld yw Pegwn y Gogledd, er y byddai newid yn yr hinsawdd yn achosi iddynt ddigwydd mewn lleoedd mwy tymherus.

New Orleans Katrina

Dysgwch beth i'w wneud yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol

Mae'r Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Ffederal yn yr Unol Daleithiau wedi cynnig cyfres o ganllawiau i'w dinasyddion ar sut i amddiffyn eu hunain a'u teuluoedd yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol, sy'n cynyddu'n beryglus o ran nifer oherwydd newid yn yr hinsawdd.

cumulus humilis

Sut mae'r cymylau yn diflannu?

Mae yna ffactorau a all ymyrryd i achosi diflaniad defnynnau dŵr neu grisialau iâ o gymylau fel cynhesu'r aer, dyodiad a chymysgu â'r aer sychach o amgylch.

cumulonimbus

Mecanweithiau ffurfio cwmwl

Y gwahanol fathau o symudiadau fertigol a all arwain at ffurfio cwmwl yw: cynnwrf mecanyddol, darfudiad, esgyniad orograffig, ac esgyniad araf, hir.

Cumulonimbus, cwmwl storm

Y Cumulonimbus

Yn ôl y WMO disgrifir y Cumulonimbus fel cwmwl trwchus a thrwchus, gyda datblygiad fertigol sylweddol, ar ffurf mynydd neu dyrau enfawr. Mae'n gysylltiedig â stormydd.

Cumulus

Y Cumulus

Mae cymylau Cumulus yn cymylau sy'n datblygu'n fertigol a ffurfiwyd yn bennaf gan geryntau fertigol sy'n cael eu ffafrio gan wresogi'r aer ar wyneb y Ddaear.

Y Stratus

Mae stratws yn cynnwys defnynnau dŵr bach er y gallant gynnwys gronynnau iâ bach ar dymheredd isel iawn.

Trosolwg o'r nimbostratus

Y Nimbostratus

Disgrifir Nimbostratus fel haen o gymylau llwyd, tywyll yn aml, gydag ymddangosiad yn cael ei orchuddio gan wlybaniaeth glaw neu eira sy'n cwympo fwy neu lai yn barhaus ohono.

altocwmwlws

Yr Altocumulus

Mae altocumulus yn cael eu dosbarthu fel cymylau canolig. Disgrifir y math hwn o gwmwl fel clawdd, haen denau neu haen o gymylau sy'n cynnwys siapiau amrywiol iawn.

cirocwmwlws

Y Cirrocumulus

Mae coed cirrocwmwlws yn cynnwys clawdd, haen denau neu ddalen o gymylau gwyn, heb gysgodion, sy'n cynnwys elfennau bach iawn. Maent yn datgelu presenoldeb ansefydlogrwydd ar y lefel y maent.

cirrus

Y Cirrus

Mae Cirrus yn fath o gwmwl tal, fel arfer ar ffurf ffilamentau gwyn sy'n cynnwys crisialau iâ.

Dŵr rhewllyd

Anwedd, rhewi ac arucheliad

Pan fydd aer llaith yn oeri ac yn pasio trothwy, mae'r anwedd dŵr yn cyddwyso ar niwclysau cyddwysiad sydd wedi'u cynnwys yn yr awyr. Prosesau cysylltiedig eraill yw rhewi ac aruchel.

Cydbwysedd egni'r ddaear

Cydbwysedd Ynni Albedo a Earth

Yr albedo yw'r berthynas rhwng yr egni a adlewyrchir ac egni'r digwyddiad yn nhonfedd y golau gweladwy ac mae'n gwneud i'r planedau ddisgleirio:

Graddfa Saffir Simpson Newydd

Dosbarthiad Graddfa Corwynt Saffir-Simpson Newydd

Mae Canolfan Gorwynt Genedlaethol yr Unol Daleithiau (NHC) wedi cyhoeddi addasiad ar raddfa Corwynt Saffir-Simpson, sy'n mesur dwyster gwyntoedd o seiclonau trofannol pan fyddant yn cyrraedd categori corwynt.

Ymbelydredd ar wyneb y ddaear

Mewnbwn sylfaenol ymbelydredd ar y blaned yw'r ymbelydredd a allyrrir gan yr Haul. Trosglwyddir egni'r pelydriadau hyn i'r Ddaear ar ffurf tonnau electromagnetig.

Mapiau synoptig

Mae'r map synoptig yn gynrychiolaeth graffigol o'r maes gwasgedd atmosfferig. Ynddi rydym yn cynrychioli elfennau fel isobars, canolfannau gwasgedd uchel ac isel a systemau blaen.

haen ffin

Beth yw'r haen ffin?

Yr haen ffin blanedol yw rhan isaf yr awyrgylch lle mae'r gymysgedd aer cythryblus yn dominyddu.

awyrgylch strwythur

Strwythur yr Atmosffer (I)

Rhennir yr awyrgylch yn ôl newidynnau, megis pwysau, tymheredd neu ddwysedd, ymhlith eraill, ac yn fras rydym yn gwahaniaethu Homosffer a Heterosffer

llif catabatig, yn gweithredu

Gwynt catabatig

Mae'r gwynt katabatig yn fath o awel fynyddig, mae'r ddaear yn oeri yn y nos ac mae'r aer sydd mewn cysylltiad â'r wyneb hwnnw'n disgyn yn ôl disgyrchiant.

lleithder rhwng y coed

RH

Un o'r termau a ddefnyddir fwyaf mewn adroddiadau meteoroleg a meteorolegol yw lleithder cymharol. Er fy mod i ...