Isaac Newton

Isaac Newton

Rhoddodd y ffisegydd Isaac Newton gyfraniadau niferus i wyddoniaeth, gan chwyldroi popeth a ddarganfuwyd. Ewch i mewn yma i ddysgu am ei gofiant.

Mathemategydd Al-Khwarizmi

Al-Khwarizmi

Roedd Al-Khwarizmi yn wyddonydd amlddiwylliannol a oedd yn fedrus mewn mathemateg, seryddiaeth a daearyddiaeth. Ewch i mewn yma a dysgu am y cyfraniadau niferus i wyddoniaeth.

Darfudiad mewn meteoroleg

Darfudiad

Rhowch yma i ddarllen erthygl a fydd yn clirio'ch amheuon ynghylch darfudiad a throsglwyddo gwres. Gwybod y prosesau hyn yn fanwl.

Baromedr aneroid

Baromedr

Ewch i mewn yma a dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y baromedr. Gwybod beth yw ei fathau a pha mor bwysig ydyw mewn meteoroleg.

Trydarthiad planhigion

Anweddiad

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am anweddweddariad. Os oes angen i chi wybod am y cysyniad hwn ar gyfer rhywfaint o waith dosbarth, dyma'ch swydd.

Valdelinares

Y dref uchaf yn Sbaen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi'r 10 uchaf o drefi uchaf Sbaen. Ewch i mewn i adnabod y dref uchaf yn Sbaen a'i nodweddion.

Theori llinynnol

Theori llinynnol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl fanylion am ffurfio ac ystyr theori llinyn. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn yma.

Albedo wedi'i Adlewyrchu

Albedo y Ddaear

Rydyn ni'n egluro popeth am albedo y Ddaear a'i pherthynas â newid yn yr hinsawdd. Ewch i mewn yma a dysgu popeth amdano.

Swyddogaeth ceiliog gwynt

ceiliog

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y ceiliog tywydd a sut mae'n gweithio. Dysgwch ei ddefnyddio i wybod cyfeiriad y gwynt.

Haenau llinell yr awyrgylch

Tropopos

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y tropopos a'i bwysigrwydd. Ewch i mewn yma a dysgu popeth amdano.

Arogl glaw

Petricor

Dysgwch bopeth am betricor, arogl nodweddiadol a dymunol glaw. Rydyn ni'n egluro ei darddiad a pham mae'n arogli felly. Yn mynd i mewn!

Cymylau Lenticular

Cymylau Lenticular

Yn y swydd hon rydym yn egluro beth yw cymylau lenticular a beth yw'r prif amodau sy'n gorfod bodoli ar gyfer eu ffurfio. Ewch i mewn a gwybod popeth.

Llanw

Y llanw

Rydyn ni'n esbonio beth yw llanw a sut maen nhw'n gweithio. Byddwch hefyd yn gallu dysgu am fyrddau'r llanw a phwysigrwydd pysgota. Dewch i mewn i ddysgu popeth.

Max planck

Bywgraffiad Max Planck

Roedd Max Planck yn wyddonydd a chwyldroadodd ffiseg hyd at y presennol. Ewch i mewn yma a dysgu popeth am ei ddarganfyddiadau a'i theori cwantwm.

glaw o bysgod a brogaod

Glaw pysgod a brogaod

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau am law pysgod a brogaod. Mae'n ddigwyddiad rhyfedd nad oes fawr ddim yn hysbys amdano. Dewch i mewn i ddarganfod.

mathau o eirlithriadau eira

Eirlithriadau

Eirlithriadau eira yw'r tirlithriadau hynny sy'n cael eu hachosi ar y llethrau am wahanol resymau y gallwch ddysgu amdanynt yn y swydd hon. Dewch i mewn i ddarganfod.

pryd mae haf san martin

Haf San Martín

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau, chwilfrydedd ac rydyn ni'n esbonio pam mae haf San Martín yn cael ei ffurfio. Dewch i mewn i ddarganfod.

Hinsawdd gefnforol

Hinsawdd gefnforol

Mae'r hinsawdd gefnforol yn digwydd mewn ardaloedd sy'n agos at gorff mawr o ddŵr. Ydych chi eisiau dysgu popeth am y math hwn o dywydd? Yma gallwch ddod o hyd i bopeth.

elfennau tywydd

Elfennau tywydd

Gwybod beth yw elfennau'r hinsawdd a'r nodweddion sy'n eu diffinio. Beth mae'n dibynnu a yw'n gwneud yn well neu'n waeth ym mhob tymor? Darganfyddwch ef yma

Mynyddoedd Creigiog

y Mynyddoedd Creigiog

Mae'r Mynyddoedd Creigiog yn fynyddoedd a ddatganwyd yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Darganfyddwch ei holl nodweddion a'i hyfforddiant yma.

mathau o dywydd

Mathau o dywydd

Ar y blaned Ddaear mae yna lawer o fathau o hinsawdd yn dibynnu ar lawer o newidynnau a'r ardal ddaearyddol lle'r ydym ni. Dewch i mewn i ddysgu popeth.

copaon uchel yr himalaya

Yr Himalaya

Mae mynyddoedd yr Himalaya yn cynnwys y mynyddoedd uchaf yn y byd fel copa Everest. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdani?

Croesi'r Appalachiaid

Mynyddoedd Appalachian

Mae'r Mynyddoedd Appalachian yn heneb naturiol wirioneddol sy'n llawn dop o anifeiliaid a phlanhigion. Ydych chi eisiau gwybod popeth am yr amgylchedd naturiol hardd hwn?

Y cyfnod Cwaternaidd

Y cyfnod Cwaternaidd yw rhan olaf hanes y Ddaear, gwyddoch am yr holl ddigwyddiadau pwysicaf sydd wedi nodi'r cyfnod hwn.

John dalton

Bywgraffiad John Dalton

Roedd John Dalton yn ffisegydd-gemegydd ac yn angerddol am feteoroleg a wnaeth gyfraniadau mawr i fyd gwyddoniaeth. Dewch i'w hadnabod yma.

rheolydd amser gyda chloc atomig

Cloc atomig

Y cloc atomig yw'r mwyaf cywir y mae dyn wedi'i greu erioed. Mae ganddo gymwysiadau gwych ym myd gwyddoniaeth ac yn y swydd hon byddwch chi'n dysgu amdanyn nhw.

Nodweddion mwynau

Mathau o fwynau

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'r gwahanol fathau o fwynau sy'n bodoli ar y blaned Ddaear. Ewch i mewn yma a darganfod ei holl briodweddau.

Perygl llosgfynydd

Llosgfynydd yn ffrwydro

Gall llosgfynydd sy'n ffrwydro fod yn beryglus iawn os oes ganddo ran fawr o'r boblogaeth y gall effeithio arni. Ydych chi'n gwybod pa losgfynyddoedd fydd yn ffrwydro?

Rheolwyr hinsawdd

Rheolwyr hinsawdd

Rheolwyr hinsawdd yw'r ffactorau sy'n nodweddu ardal ddaearyddol benodol. Dysgwch bopeth amdanyn nhw yma.

Oes yr Iâ

Oes yr iâ

Roedd oes yr iâ yn gyfnod a ddigwyddodd ar ddiwedd y Cyfnod Cretasaidd lle diflannodd mwy na 35% o'r rhywogaethau a oedd yn byw ar y Ddaear. Darganfyddwch!

Pob plât tectonig

Damcaniaeth tectoneg platiau

Beth yw damcaniaeth tectoneg platiau? Pa symudiadau platiau tectonig sy'n bodoli? Darganfyddwch hynny i gyd a mwy yma.

Llyfr Hooke

Bachyn Robert

Roedd Robert Hooke yn wyddonydd ac athronydd o bwys mawr i fyd gwyddoniaeth. Darganfyddwch bwysigrwydd ei ddarganfyddiadau yma.

Gorsaf fesur seicromedr

Y seicromedr

Dyfais fesur yw'r seicromedr a ddefnyddir i wneud mesuriadau meteorolegol. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyw a sut mae'n gweithio? Yn mynd i mewn!

Niwl addurno

Advection

Mae arddeliad yn ffactor pwysig iawn i'w ystyried mewn meteoroleg. Yn yr erthygl hon byddwch chi'n gwybod popeth yn fanwl. Am beth ydych chi'n aros?

Newidiadau ffenolegol

Ffenoleg

Mae ffenoleg yn astudio cylchoedd bywyd organebau. Mae'n angenrheidiol cynyddu cynhyrchiant a dod i adnabod pethau byw. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

Cryosffer

Y cryosffer

Y cryosffer yw'r ardal o'r Ddaear sydd wedi'i gorchuddio â rhew neu eira. Mae'n cyflawni nifer o swyddogaethau yn hinsawdd y blaned. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

Thermostat Wifi

Thermostat WIFI

Chwyldro ym myd gwresogi yw thermostat WIFI. Gwybod yn fanwl holl weithrediad y ddyfais hon yma.

Ffurfio cwmwl

Mathau cwmwl

Mae'r mathau o gymylau yn amrywiol iawn yn ein awyr. Mae pob un yn cynrychioli cyflwr tywydd. Dysgu popeth amdanyn nhw yma.

Oes rhewlifiant ac iâ

Y rhewlifiant ac oes yr iâ

Mae'r rhewlifiant yn gyfnod lle mae'r blaned yn cael ei gorchuddio gan gapiau pegynol yn bennaf ac yn arwain at oes iâ. Darganfyddwch bopeth yma.

Haf San Miguel

Haf San Miguel

Mae haf San Miguel yn digwydd bron bob blwyddyn ar ddiwedd mis Medi yn Sbaen. Ydych chi eisiau gwybod ei nodweddion?

Llanw'r gwanwyn

Llanw'r gwanwyn

Mae llanw'r gwanwyn yn ffenomenau a gynhyrchir trwy weithred disgyrchiant yr Haul a'r Lleuad. Pryd maen nhw'n digwydd a sut maen nhw'n cael eu ffurfio?

Alfred Wegener a theori drifft cyfandirol

Pwy oedd Alfred Wegener?

Darganfyddwch gyflawniadau'r gwyddonydd Alfred Wegener, a newidiodd y ffordd rydyn ni'n gweld y Ddaear yn llwyr ym 1912. Ydych chi eisiau dysgu amdano?

larymau glaw

Yr apiau larwm glaw gorau

Mae'r swydd hon yn sôn am y gwahanol apiau sy'n bodoli i roi rhybuddion larwm glaw. Gyda nhw gallwch chi wybod bob amser pryd a ble mae'n mynd i lawio.

Rhew sych a'i eiddo trawiadol

Rhew sych

Mae'r swydd hon yn sôn am briodweddau a defnydd iâ sych. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano a dysgu sut i wneud gartref, dyma'ch post.

Cyhydnos y gwanwyn

Mae'r cyhydnos vernal yn amser arbennig iawn o'r flwyddyn, pan fo'r dydd a'r nos bron yr un oriau. Darganfyddwch pryd mae'n digwydd!

Radar glawiad AEMET ym Madrid

Radar dyodiad

Mae'r swydd hon yn sôn am radar y dyodiad, ei nodweddion a sut mae'n gweithio. Ydych chi eisiau gwybod sut mae meteorolegwyr yn rhagweld glaw?

Halo solar yn y bore

Halo solar

Mae'r swydd hon yn sôn am ffenomen feteorolegol ryfedd o'r enw halo solar. Ydych chi eisiau gwybod sut mae'n cael ei ffurfio a ble gallwch chi ei weld?

Glaw

Mapiau glaw

Mae'r swydd hon yn sôn am nodweddion a defnyddioldeb mapiau glawiad neu wlybaniaeth ar gyfer meteorolegwyr a rhagweld y tywydd. Ydych chi eisiau dysgu eu dehongli?

Awel y môr yn y gwanwyn

Awel y môr

Mae'r swydd hon yn sôn am beth yw awel y môr, sut a phryd y mae'n cael ei ffurfio a'r prif nodweddion. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

arctig-dadmer

Mae rhew arctig yn toddi yn y gaeaf hefyd

Yn ystod y gaeaf mae'r Arctig hefyd yn colli iâ. Mae'r tymheredd yn rhy uchel i aros, cymaint fel bod ymchwilwyr yn disgwyl iddo ddiflannu'n llwyr bob haf gan ddechrau yn 2030.

Cwmwl arnofio i addurno'r cartref

Hoffech chi gael cwmwl arnofiol yn eich tŷ? Nawr gallwch chi wneud iddo ddigwydd diolch i'r dylunydd Richard Clarkson. Dewch i mewn i edrych ar ei ddyluniad.

gagendor mexico

Beth yw Gwlff?

Mae'r post hwn yn sôn am nodweddion a diffiniad y gagendor, y gwahaniaeth gyda'r bae a'r cildraeth a'r prif gwlff yn y byd. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdano?

meteoroleg 2017

Crynodeb o'r tywydd ar gyfer 2017

Yma, rydyn ni'n mynd i siarad am grynodeb o flwyddyn feteorolegol 2017. Yr holl ddigwyddiadau sydd wedi digwydd a'r rhai mwyaf nodedig. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw?

Squall dros Las Palmas de Gran Canaria

Pam fod gan stormydd enwau nawr?

Pam fod gan stormydd enwau nawr? Ar 1 Rhagfyr, 2017, bydd y seiclonau hyn yn derbyn enw iawn. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pam.

Calamocha

Beth yw'r lleoedd oeraf yn Sbaen?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r lleoedd oeraf yn Sbaen. Darganfyddwch beth yw'r tymheredd isaf sydd wedi'i gofnodi yn y wlad.

Golygfa o'r cefnfor atlantig

Pam mae'r môr yn newid lliw?

Ydych chi erioed wedi meddwl pam mae'r môr yn newid lliw? Peidiwch ag oedi cyn cystadlu i ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn. ;)

mae gorsafoedd tywydd yn mesur newidynnau

Arsylwi mewn meteoroleg

Mae arsylwi meteorolegol yn angenrheidiol i allu cynhyrchu modelau rhagfynegiad tywydd. Ydych chi eisiau gwybod sut mae'r meteoroleg yn cael ei arsylwi?

Pam mae'n bwrw llai yn Sbaen?

Pam fod Sbaen bob amser yn cael gwrthseiclon a thywydd mor dda? Y rheswm yw oherwydd Anticyclone yr Azores. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdano?

Beth yw gaeaf niwclear?

Esboniad o beth yw gaeaf niwclear, o'r ffordd y mae'n tarddu i'r hyn sy'n digwydd, yn ogystal â'r effeithiau cyfochrog y mae'n eu cael ar fywyd y rhywogaeth

mae yna lawer o fathau o wlybaniaeth

Glawiad

Dysgwch sut mae cymylau'n ffurfio a sut mae dyodiad yn digwydd, ei achosion a'r mathau sy'n bodoli

Gwynt pampas yn chwythu yn yr Ariannin

Y Pampero, y Zonda a'r Sudestada

El Pampero, El Zonda a La Sudestada sy'n pennu cylchrediad y gwyntoedd yn yr Ariannin. Ydych chi eisiau gwybod mwy am y gwyntoedd hyn?

Aeon hynafol

Dysgwch sut y cododd bywyd ar y Ddaear a sut y datblygodd yn ystod yr Aeon Archaidd. Un o'r amseroedd daearegol mwyaf diddorol

mae'r ferch yn cynhyrchu glaw trwm

Ffenomen La Niña

Mae yna ffenomen gyferbyn ag El Niño o'r enw La Niña hefyd. Mae'n cynhyrchu newidiadau pwysig yn hinsawdd y blaned ac mae ei ôl-effeithiau yn bwysig.

darvaza wel

Ffynnon Darvaza. Y Drws i Uffern

Esboniad o'r hanes naturiol a dynol, sydd wedi peri i'r crater mawr hwn mewn fflamau losgi heb i neb wybod pryd y bydd yn mynd allan

Hedfan geyser math côn

Gadewch i ni siarad am geysers

Mae geysers, neu beth sydd yr un peth, yn dal dŵr daear sy'n deillio o'r cynhesu maen nhw'n ei ddioddef. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi

mae'r jetlif yn pennu'r hinsawdd fyd-eang

Ffrwd jet

Llif o aer yw'r llif jet sy'n cylchredeg ar gyflymder uchel ac o amgylch y blaned. Ydych chi eisiau gwybod sut mae'n gweithio?

Llosgfynydd math Vulcan

Llosgfynyddoedd

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am losgfynyddoedd: sut maen nhw'n cael eu ffurfio, mathau o losgfynyddoedd sy'n bodoli, a'r gwahanol rannau sy'n ei gyfansoddi. Oherwydd eu bod yn bodoli? Darganfyddwch!

mae'r haen osôn yn ein hamddiffyn rhag pelydrau UV yr haul

Haen osôn

Y cyfan am yr haen osôn Ydych chi eisiau gwybod pa swyddogaeth sydd gan yr haen osôn a pha mor bwysig yw hi i fodau dynol?

Corwynt Donald Trump Harvey

Canlyniad Corwynt Harvey

Canlyniad Harvey a'r llifogydd mawr y mae wedi'u gadael yn ei sgil. Yr holl gymorth a modd sydd wedi'u troi drosodd i ailsefydlu'r ardal eang

jet lafa magma

Hadic Aeon

Disgrifiad o'r eon hadig, sut ffurfiwyd y Ddaear, amodau a oedd yn bodoli, sut y cafodd y blaned ei beichiogi a sut y dechreuodd bywyd wneud ei ffordd.

Anghysondeb tymheredd

Mae'r ddaear yn goch poeth

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r tymheredd cyfartalog byd-eang wedi cynyddu yn unig, gan gyflymu'r dadmer a'r cynnydd yn lefel y môr.