categori tyffoon 5

Typhoon Hagibis

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Typhoon Hagibis a'i nodweddion. Dysgwch am y corwynt cryfaf

Canicula

Canicula

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y tywydd poeth a'i nodweddion. Dysgwch fwy am y ffenomen hon yma.

squall Miguel

Squall Miguel

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y squall Miguel a'i ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

newidiadau mewn tywydd ac alergeddau

Hinsawdd ac alergeddau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y berthynas rhwng y tywydd ac alergeddau. Dysgwch fwy amdano yma.

glaniadau peryglus oherwydd gwynt

Cneifio

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gneifio a'r canlyniadau y mae'n eu cael ar hedfan. Dysgwch amdano yma.

Corwynt Lorenzo

Corwynt Lorenzo

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gorwynt Lorenzo, ei darddiad a'r berthynas bosibl â newid yn yr hinsawdd.

gogoniant stormus o loeren

Gloria Squall

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl fanylion y storm Gloria a ddioddefodd Sbaen ar ddechrau 2020. Dysgwch am ei tharddiad a'i ganlyniadau.

tornados

Graddfa Fujita

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl holl nodweddion a phwysigrwydd graddfa tornado Fujita. Gwybod y cyfan yma.

glaw orograffig

Glaw orograffig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am law orograffig a'i nodweddion. Dysgwch fwy am y math hwn o law yma.

glawogydd convective formac

Glaw glawog

Dysgu popeth am lawogydd darfudol, eu ffurfiant a'u nodweddion. Rydyn ni'n ei esbonio'n fanwl yma.

cymylau

Blaen cynnes

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y ffrynt cynnes, ei nodweddion a'i ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

ffurfio'r hopiwr

Hopper

Yn yr erthygl hon rydym yn esbonio sut mae'r bin sbwriel yn tarddu, beth yw ei effeithiau a'i ganlyniadau.

Cyfrifwch lefel yr eira

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i ddysgu sut i gyfrifo lefel yr eira. Dysgu mwy am beth i'w ystyried.

hyfforddiant mellt

Fulgurite

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fulgurite a'i briodweddau. Dysgu mwy am y ffurfiad rhyfedd hwn.

effaith atmosfferig

Parhelion

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am barlys a'i nodweddion. Dysgu mwy am y ffenomen atmosfferig hon.

eisin wrth hedfan

Icing

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am eisin, ei nodweddion a pha effeithiau y mae'n eu cael. Dysgwch fwy amdano yma.

streic mellt

Storm sych

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw storm sych a sut mae'n ffurfio. Dysgwch fwy amdano yma.

mathau o belydrau nodweddiadol

Mathau Mellt

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol fathau o belydrau sy'n bodoli a'u prif nodweddion.

stormydd haf

Stormydd haf

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am stormydd yr haf a sut maen nhw'n ffurfio. Dysgwch fwy amdano yma.

Glaw cenllif

Glaw cenllif

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae glawogydd cenllif yn ffurfio a pha ganlyniadau sydd ganddo. Dysgwch fwy amdano yma.

medicane

Medicane

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion meddyginiaeth a pha ganlyniadau sydd ganddo. Dysgu popeth am y ffenomen tywydd eithafol hon.

olwyn llosgi ixion

Ixion

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl darddiad a mytholeg Gwlad Groeg Ixion a'r halo solar 22º. Gwybod popeth yma.

Lefel y môr isel

Rissagas

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion a tharddiad rissagas. Dysgu mwy am y ffenomen llanw hon.

Llawes forol

Llawes forol

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw llawes, sut mae'n cael ei ffurfio a beth yw ei effeithiau. Dysgu mwy am y ffenomen tywydd eithafol hon.

Rumble

Mae calch yn ffenomen feteorolegol sy'n gadael tirweddau ysblennydd. Dysgwch yma sut mae'n cael ei ffurfio a beth yw ei darddiad.

Gwrthdroad thermol

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'n fanwl beth yw gwrthdroad thermol a sut mae'n digwydd. Dysgwch sut mae'n gysylltiedig â llygredd.

Tywod anial

Afon dywod

Rydyn ni'n egluro tarddiad yr afon o dywod a achosodd gymaint o ddadlau. Mae hon yn ffenomen ryfedd. Darganfyddwch y cyfrinachau yma.

Cwymp monsoon

Monsoons

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r nodweddion, sut maen nhw'n cael eu ffurfio a pha ganlyniadau sydd gan y monsŵn. Dysgwch fwy amdano yma.

Cynnydd yn nhymheredd y dŵr

Y blob

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw'r blob a sut mae'n effeithio ar fywyd morol. A fydd ganddo ganlyniadau yn y dyfodol? Darganfyddwch ef yma.

Mae'r gwynt yn rhewi'r dinasoedd

Beth yw fortecs pegynol

Yn y swydd hon byddwch yn gallu gwybod beth yw fortecs pegynol a pha effeithiau y mae'n eu cael ar feteoroleg yr ardal yr effeithir arni. Dysgwch amdano yma.

Masau aer

Masau aer

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae dynameg masau aer yn yr atmosffer yn gweithio. Gwybod y mathau o fasau aer a pha mor bwysig ydyn nhw.

Pwy na fu erioed yn ofnus gan storm, streic mellt neu sŵn uchel taranau. Mae'n fwyaf cyffredin cael eich taro pan fydd mellt yn taro'n gymharol agos neu pan fydd taranau'n rhuthro'n uchel trwy'r tŷ. Fodd bynnag, mae ofn cyffredin iawn yn ystod plentyndod ynghylch mellt a tharanau a elwir yn brontoffobia. Nid yw'n ddim mwy nag ofn mellt a tharanau sydd gan rywun ers plentyndod ac efallai na chaiff, os caiff ei drin mewn pryd, wreiddio fel oedolyn. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych yn fanwl beth yw brontoffobia, pa symptomau sydd ganddo a beth ellir ei wneud i'w drin yn gywir. Beth yw Brontoffobia? Mae hwn yn anhwylder pryder ac mae'n gysylltiedig ag ofn ffobig stormydd. Mae mellt a tharanau hefyd yn cynnig ofn yn y person. Er enghraifft, gyda sŵn syml taranau, gall person â brontoffobia ddechrau crynu gan ofn, teimlo'n ddrwg, teimlo'n llethol ac yn teimlo'n ddrwg yn gyffredinol. Mae'n ofn eithaf gorliwiedig, afresymol ac afreolus sy'n datblygu i fod yn ymateb pryder bob tro mae'r person yn agored i'r asiantau natur hyn. O ganlyniad i'r ymateb i bryder, mae repertoire o ymddygiad, gweithredoedd a gwahanol ymddygiadau yn tueddu i darddu sy'n cael ei wneud gyda'r bwriad o osgoi'r sefyllfa hon sy'n cynhyrchu ofn yn y person. Mae'r person hwn eisiau ffoi o'r sefyllfa sy'n tarfu arno cyn gynted â phosibl. Fel rheol, mae brontoffobia fel arfer yn dechrau amlygu mewn oedran cynharach. Mae i blant ofni stormydd yn gwbl naturiol. Fodd bynnag, os yw'r ofn hwn yn dwysáu ac yn tyfu'n fwy dros amser, gall drawsnewid yn wir ffobia. Os yw stormydd yn gyffredin yn yr ardal lle mae person â brontoffobia yn byw, gall y ffobia hwn ymyrryd yn sylweddol â datblygiad bywyd yr unigolyn hwnnw. Dychmygwch fod rhywun sydd ag ofn stormydd mewn ardal lle mae 1 neu 2 storm y mis. Bydd yn agored yn barhaus i ofnau diangen am y ffaith syml o beidio â'i drin yn dda o oedran ifanc. Mae triniaethau seicolegol effeithiol ar gyfer pobl sydd â'r ffobia hon. Anhwylderau pryder Er mwyn gwybod bod gennych frontoffobia, mae anhwylderau pryder yn symptom da i'w hystyried. Symptom neu ganlyniad mwyaf uniongyrchol brontoffobia yw gweld bod y sawl sy'n dioddef ohono bob amser yn ceisio osgoi neu ffoi o'r sefyllfaoedd cyson lle mae arno ofn. Er enghraifft, dim ond trwy weld rhai cymylau tywyll, ceisiwch symud i ochr arall lle nad oes rhai. Mae meddwl bod storm yn mynd i wneud yn ei gwneud hi'n nerfus iawn, yn bigog ac yn ofni. Dyma brif nodweddion yr unigolyn â brontoffobia: • Bydd gan y person hwn ofn gormodol ac anghymesur o'r sefyllfa y mae ynddo. • Fel rheol nid oes gan yr ofn sydd gennych lawer o resymeg. Mae'n afresymol neu'n seiliedig ar syniadau hollol anghywir. Gall syniadau fel y mellt hwnnw daro y tu mewn i'r tŷ, y gall sŵn taranau dorri'r ffenestri, ac ati. • Ni all y rhai sy'n dioddef o'r ofn hwn ei reoli, hyd yn oed os oes ganddyn nhw rywun wrth eu hochr i'w gefnogi a dweud wrthyn nhw nad oes unrhyw beth drwg yn mynd i ddigwydd iddyn nhw. • Fel rheol, mae'r person â brontoffobia yn ceisio'n daer i ffoi o'r sefyllfaoedd lle bydd wedi dweud ofn afresymol. • Os na fydd y person hwn yn cael triniaeth ofn, gall ddod yn barhaol ac achosi canlyniadau gwaeth. Symptomau Brontoffobia Y cyntaf a'r mwyaf cyffredin yw'r anhwylder pryder a grybwyllir uchod. Nid yw hyn yn golygu y bydd pawb yn amlygu'r ffobia yn yr un modd. Mae gan bob unigolyn ei ffordd o fynegi ei hun a gallwn weld, mewn ffordd gyffredinol, beth yw'r prif symptomau: Symptomau corfforol Mae'r ofn a'r pryder a brofir fel arfer yn rhoi cyfres o newidiadau a newidiadau yn y corff. Rydym yn canfod: • Cyfradd curiad y galon uwch. • Cur pen. • Mwy o resbiradaeth fesul uned o amser. • Mae'r person yn teimlo'n fyr ei anadl. • Tensiwn yn y cyhyrau. • Mwy o chwysu. • Cyfog neu chwydu. • Colli ymwybyddiaeth yn yr achosion gwaethaf. Symptomau gwybyddol Nid dim ond y symptomau corfforol hyn sydd gan Brontophobia lle gallwn werthfawrogi o'r tu allan i ddioddefaint yr unigolyn pan welwn fod storm ar gael. Mae yna symptomau gwybyddol hefyd. Er enghraifft, efallai bod gan yr unigolyn yr effeithir arno syniadau na ellir eu rheoli ac ychydig o synnwyr am y gwir berygl a achosir gan stormydd. Dychmygir canlyniadau ffenomen feteorolegol mewn ffordd drychinebus. Credwch neu beidio, mae hefyd yn ofni colli ei feddwl ei hun a pheidio â gwybod sut i ymddwyn yn rhesymol. Am y rheswm hwn, rydych chi bob amser eisiau osgoi sefyllfaoedd lle rydych chi'n agored i'r storm. Symptomau ymddygiadol Mae'r ddau symptom blaenorol hyn yn arwain at ymddygiad sy'n amlwg yn wahanol i bobl eraill. Y mwyaf dangosol yw dianc o'r sefyllfa ofnadwy honno neu ffoi pan fydd yr ysgogiad eisoes yn ymddangos. Ar y llaw arall, os na all y person ffoi o'r storm, bydd yn ceisio gwneud pob math o bethau er mwyn peidio â meddwl amdano neu geisio anghofio ei fod mewn storm. Sut i'w drin Gall Brontoffobia fod yn glefyd sy'n gwastraffu, yn enwedig os yw'r person sy'n yn dioddef ei fod yn agored i'r stormydd hyn yn barhaus gan hinsawdd sy'n ei ffafrio. Mae therapi gwybyddol ac ymddygiadol yn sicrhau canlyniadau gwych wrth drin y ffobia hwn. Pan ddechreuwch driniaeth, byddwch yn ceisio cynnal cyfres o dechnegau gyda'r nod o ddileu'r 3 symptom yr ydym wedi'u gweld o'r blaen. Trwy ailstrwythuro gwybyddol, gellir addasu credoau afresymol am stormydd fel y gall yr unigolyn leihau gweddill y symptomau. Os yw rhywun yn gwybod nad yw'r storm yn beryglus ar y fath bwynt, gall fod yn dawelach. Mae gwyddoniaeth yn helpu llawer ar hyn. Ar y llaw arall, mae newyddion negyddol am streiciau mellt mewn pobl yn achosi mwy fyth o ofn ymysg pobl. Yn ystod y driniaeth, mae'n rhaid i chi wybod sut i'w hegluro ond heb eu hepgor na dweud celwydd amdanynt.

Brontoffobia

Yn yr erthygl hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am brontoffobia: ofn mellt a tharanau. Rhowch i mewn i wybod sut i'w adnabod.

Arc cylch-llorweddol

Enfys o dân

Yn y post hwn gallwch ddod o hyd i gyfrinachau enfys tân. Gwybod y rheswm pam mae'r ffenomen ysblennydd hon yn cael ei ffurfio.

Blaen mewn meteoroleg

Talcen wedi ei eithrio

Mewn meteoroleg, defnyddir y term ffrynt cudd i gyfeirio at gyflwr meteorolegol penodol. Yn yr erthygl hon rydym yn ei egluro'n fanwl.

Glaw blaen blaen

Blaen oer

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw ffrynt oer a sut mae'n cael ei ffurfio. Ewch i mewn yma i ddysgu popeth am ei nodweddion a'i ganlyniadau. Peidiwch â'i golli!

Hail

Hail

Ewch i mewn i ddarllen yr erthygl hon i ddysgu beth yw cenllysg a sut mae'n cael ei ffurfio. Gwybod popeth am y ffenomen feteorolegol hon a'i chanlyniadau.

Meysydd dargyfeirio

Dargyfeirio a chydgyfeirio

Dysgu am gysyniadau cydgyfeirio a dargyfeirio mewn meteoroleg a'r pwysigrwydd sydd ganddyn nhw. Yma rydyn ni'n esbonio popeth i chi.

Rhew ar y lawnt

Rhew

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw rhew a sut mae'n cael ei ffurfio. Ewch i mewn yma i ddysgu'r broses hyfforddi a pha ganlyniadau sydd ganddi.

Cawod

Cawod

Yn yr erthygl hon gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am gawodydd. Ewch i mewn a dysgu ei wahaniaethu oddi wrth ffenomenau eraill.

Gwelededd

Calima

Dysgwch beth yw haze a sut mae'n wahanol i ffenomenau tywydd eraill fel niwl a niwl. Gwybod popeth yn drylwyr.

Clog yr arfordir

Niwl

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw niwl a sut mae'n wahanol i niwl. Ewch i mewn yma i wybod mwy amdano.

Storm

Storm

Yn y swydd hon gallwch ddysgu beth yw storm, pa nodweddion sydd ganddi, sut mae'n cael ei ffurfio a pha fathau sydd yna. Peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i wybod mwy.

Aeroliths

Aerolite

Yn yr erthygl hon rydym yn trafod beth yw aerolith a beth yw ei darddiad a'i ffurfiant posibl. Peidiwch â cholli'r adlewyrchiad hwn ar y ffenomen ryfedd hon.

Sleet

Sleet

Dysgwch bopeth am eirlaw yn yr erthygl hon. Rydyn ni'n esbonio'r rheswm pam mae'r ffenomen feteorolegol hon yn cael ei ffurfio a sut mae'n arwain at eirlaw.

Snowdrift a chronni eira

Snowdrift

Ewch i mewn yma a gwybod beth yw llif eira a sut mae'n cael ei ffurfio. Dysgwch am ddefnyddioldeb yr eirlys yn yr hen amser.

Effeithiau rhew du

Rhew du

Mae rhew du yn ffenomen sy'n niweidio cnydau'n ddifrifol. Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i amddiffyn eich planhigion. Ewch i mewn a dysgu popeth am y ffenomen hon.

beth yw'r cwymp oer

Gollwng oer

Mae'r cwymp oer yn dod â glawogydd dwys iawn sy'n achosi trychinebau a difrod mewn dinasoedd a threfi. Dysgwch yma sut mae'n cael ei ffurfio a pham ei fod yn ddyledus.

Aurora pegynol

Aurora pegynol

Mae'r aurora pegynol yn ffenomen naturiol sy'n werth ei gweld sy'n troi'r awyr yn wyrdd. Ydych chi eisiau gwybod beth yw ei nodweddion a sut mae'n cael ei ffurfio? Dewch i mewn nawr.

Stormydd trydan

Stormydd trydan

Mae stormydd mellt a tharanau yn ffenomenau tywydd eithaf diddorol ond peryglus iawn. Dysgu popeth amdanyn nhw yma.

Delwedd o'r llifogydd yn La Mojana

Beth yw llifogydd?

Mae llifogydd yn ffenomenau a all achosi difrod a phroblemau sylweddol i ddynoliaeth. Ond beth yn union ydyn nhw a beth yw eu hachosion? Ewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych.

Cronfa Viñuela

Effeithiau'r sychder yn Sbaen

Y sychdwr y mae Sbaen yn ei wynebu yw'r gwaethaf yn yr 20 mlynedd diwethaf. Mae'r lefelau yn is nag erioed. Beth ydych chi'n ei wneud amdano?

Borrasca Ana yn Sbaen

Mae'r storm Ana yn cyrraedd Sbaen

Mae'r storm 'Ana' yn ffenomen feteorolegol sydd wedi effeithio ar y penrhyn a'r Ynysoedd Balearaidd. Darganfyddwch pa ddifrod y mae wedi'i achosi a ble mae'n mynd.

Storm drawiadol mewn porthladd

Beth yw storm a sut mae'n ffurfio

Rydyn ni'n esbonio beth yw storm, sut mae'n cael ei ffurfio a'r gwahanol fathau sydd yna er mwyn i chi ddysgu mwy am y ffenomen feteorolegol hon.

mae'r ferch yn cynhyrchu glaw trwm

Ffenomen La Niña

Mae yna ffenomen gyferbyn ag El Niño o'r enw La Niña hefyd. Mae'n cynhyrchu newidiadau pwysig yn hinsawdd y blaned ac mae ei ôl-effeithiau yn bwysig.

Corwynt Donald Trump Harvey

Canlyniad Corwynt Harvey

Canlyniad Harvey a'r llifogydd mawr y mae wedi'u gadael yn ei sgil. Yr holl gymorth a modd sydd wedi'u troi drosodd i ailsefydlu'r ardal eang

Awyr gyda chymylau gwyrdd

Beth yw stormydd gwyrdd?

Ydych chi wedi clywed am stormydd gwyrdd? Ewch i mewn a byddwn yn egluro beth ydyn nhw a sut mae'r ffenomenau meteorolegol chwilfrydig hyn yn cael eu ffurfio.

Traeth Illetas ym Mallorca

Mae'r gwres yn toddi Mallorca

Mae dyddiau olaf mis Gorffennaf a'r cyntaf o Awst yn arbennig o boeth ar ynys Mallorca, gyda thymheredd o hyd at 41ºC.

Ton gwres yn Ewrop, 2003

Beth yw tywydd poeth?

Beth yw ton wres a beth yw'r canlyniadau? Os ydych chi eisiau gwybod popeth am y ffenomen naturiol hon, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Llun o draeth

Beth yw ffenomen El Niño?

Rydym yn egluro beth yw ffenomen El Niño, a pha effeithiau y mae'n eu cael. Yn ogystal, byddwn yn dweud wrthych a oes ganddo unrhyw berthynas â newid yn yr hinsawdd. Peidiwch â'i golli.

mae gan yr effaith foehn ganlyniad lleol, ond mae'n hysbys ledled y byd

Beth yw'r effaith foehn?

Mae'n ffenomen sy'n digwydd pan orfodir màs o aer llaith i esgyn mynydd. Ydych chi eisiau gwybod am yr effaith foehn?

Llygad y storm

Beth yw tyffŵn?

Ydych chi eisiau gwybod beth yw tyffŵn? Rydym yn datrys eich amheuaeth ynghylch ffenomen sy'n gallu achosi difrod difrifol a chludo llawer o fuddion am oes.

Lliwiau enfys

Darganfyddwch yma beth yw 7 lliw yr enfys. Sut mae enfysau yn cael eu ffurfio? Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am y ffenomen feteorolegol hon 🌈

ton oer

Ydyn ni'n drysu termau pan mae snap oer?

Mae meteorolegwyr yn defnyddio rhywfaint o jargon nad ydym efallai'n ei ddeall yn dda. Pa dermau sy'n cael eu defnyddio mewn cyfnodau oer a beth rydyn ni'n drysu yn ei gylch?

supercell

Beth yw seiclonau

Beth yw seiclonau a pha fathau sydd yna? Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng seiclon pegynol, seiclon isdrofannol, a chorwynt? yma rydym yn egluro ei holl gyfrinachau

Beth yw snap oer?

Mae'r don oer yn ffenomen lle mae'r tymheredd yn gostwng yn sydyn mewn 24 awr. Ond o ble maen nhw'n tarddu? Dewch i mewn i ddarganfod.

Daeargryn yn yr Eidal

Trychinebau naturiol gwaethaf 2016

Rydym yn adolygu'r trychinebau naturiol gwaethaf sydd wedi digwydd yn 2016: corwyntoedd, daeargrynfeydd a llifogydd sydd wedi achosi difrod sylweddol.

Tsunami

Sut mae tsunami yn digwydd

Mae'n un o'r ffenomenau mwyaf dinistriol y gallwn ei weld ar y Ddaear, ond a ydych chi'n gwybod sut mae tsunami yn digwydd? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych amdano.

Ffobiâu tywydd

Mae ffobiâu tywydd yn bodoli

Mae yna ganran o'r boblogaeth sy'n amlygu rhyw fath o banig neu derfysgaeth yn wyneb rhai ffenomenau meteorolegol. Fe'u gelwir yn ffobiâu meteorolegol.

Corwynt Matthew

Pwy sy'n penderfynu enw'r corwyntoedd?

Ydych chi erioed wedi meddwl pwy sy'n penderfynu enw corwyntoedd a pham maen nhw'n cael eu galw'n hynny? Ewch i mewn i ddarganfod pam fod ganddyn nhw eu henw eu hunain.

Corwynt Joaquin

Buddion corwyntoedd

Maent yn ffenomenau a all achosi difrod sylweddol, ond maent hefyd yn fuddiol iawn. Darganfyddwch beth yw manteision corwyntoedd.

Tornado

Pa fathau o gorwyntoedd sydd yna?

Er eu bod yn edrych yr un peth, mae yna wahanol fathau o gorwyntoedd. Ewch i mewn i ddarganfod sut maen nhw'n wahanol a pha ffurfiannau nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn gorwyntoedd.

Storm

Sut mae storm yn ffurfio

Byddwn yn dweud wrthych sut mae storm yn ffurfio, ffenomen feteorolegol sy'n gorchuddio'r awyr â chymylau ac sy'n aml yn dod â glaw.

Thermomedr

Y tonnau gwres gwaethaf yn Sbaen

Hoffech chi wybod beth fu'r tonnau gwres gwaethaf yn Sbaen? Ewch i mewn i ddarganfod dyddiau gwaethaf yr haf y mae'r wlad wedi'u profi.

Ffenomen La Niña

Canlyniadau ffenomen La Niña

Ewch i mewn i ddarganfod beth yw canlyniadau ffenomen La Niña, a pha lefydd y mae'n effeithio fwyaf arnynt. Peidiwch â'i golli.

Llwch Sahara

Pam ei bod hi'n bwrw glaw mwd

A wnaeth eich car ddeffro'n llawn baw? Fel rheol mae'n ffenomen sy'n digwydd o leiaf unwaith y flwyddyn. Darganfyddwch pam ei bod hi'n bwrw glaw mwd.

Pyrocumulus

5 ffenomen tywydd prin

Hoffech chi weld rhai o'r ffenomenau tywydd prin? Os felly, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Dewch i mewn am a syfrdanwch.

gwres (1)

Beth yw tywydd poeth

Mae'r don wres gyntaf wedi cyrraedd Sbaen i gyd ac mae'r tywydd poeth wedi gwneud ymddangosiad, gan beri i'r tymereddau fod yn uwch na 40 gradd.

Tornado F5

4 chwilfrydedd ynghylch corwyntoedd

Dyma rai o'r ffenomenau mwyaf ysblennydd, ond ydyn ni'n gwybod popeth amdanyn nhw? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych 4 chwilfrydedd am gorwyntoedd a fydd yn eich synnu.

Storm drydan

3 chwilfrydedd am stormydd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi 3 chwilfrydedd diddorol am stormydd, y ffenomenau meteorolegol hyn sy'n goleuo'r awyr ac sy'n creu cymaint o argraff arnom.

Corwynt Irene yn cael ei weld gan loeren

Beth yw digwyddiadau tywydd eithafol?

Ffenomena meteorolegol eithafol yw'r rhai sydd, oherwydd eu dwyster, yn achosi neu a allai achosi niwed sylweddol i'r boblogaeth. Darganfyddwch beth ydyn nhw.

rhosyn eira-3

Beth yw eira pinc

Peidiwch â cholli manylion a chymryd sylw da o'r hyn y mae ffenomen ryfedd eira pinc yn ei gynnwys, sydd fel arfer yn digwydd mewn rhai rhannau o'r byd.

Terral ym Malaga

Beth yw'r terral?

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r Terral, y gwynt haf cynnes nodweddiadol hwnnw? Ewch i mewn i wybod mecanwaith y Gwynt Catabatig.

y ferch

Beth yw ffenomen La Niña?

Bydd ffenomen La Niña yn digwydd eleni ac nid yw'r rhagfynegiadau'n dda oherwydd bydd yn debyg i effeithiau El Niño.

Niwl

Beth yw hydrometeor a beth yw'r prif fathau?

Ydych chi eisiau gwybod beth yw hydrometeor? Os felly, peidiwch ag oedi a mynd i mewn. Byddwn hefyd yn dweud wrthych y prif fathau sydd ar gael. Ydych chi neu a ydych chi'n mynd i golli?

Cielomoto

Cielomoto, daeargryn yn yr awyr

Cielomoto, daeargryn sy'n digwydd yn yr awyr ac ar ei gyfer nid oes esboniad rhesymegol o hyd. Darganfyddwch fwy am y ffenomen feteorolegol hon

Antarctica

Y gwledydd oeraf ar y blaned

Peidiwch â cholli manylion y gwledydd ar y blaned sy'n dioddef ac yn dioddef y tymereddau isaf ac y mae'r gaeafau yn wirioneddol galed ac anodd ynddynt.

Tornado tân

FIDEO: Geni corwynt tanbaid

Mae'r corwynt tanbaid yn ffenomen tywydd naturiol drawiadol ond dinistriol iawn. Gwyliwch y fideo o'i eni. Bydd yn eich synnu.

Tornado yn Oklahoma

A all corwyntoedd fod yn Sbaen?

Mae'r ffenomenau hyn yn nodweddiadol iawn o Unol Daleithiau America, ond gall fod corwyntoedd yn Sbaen hefyd. Ewch i mewn i wybod mwy amdanynt.

yfory

4 ffilm am drychinebau naturiol

Er bod realiti bob amser yn rhagori ar ffuglen, peidiwch â cholli'r 4 ffilm ganlynol am drychinebau naturiol y gallwch eu gwylio pryd bynnag y dymunwch.

Tornado

5 ffurfiant tornado F5 anhygoel

Mwynhewch y fideos hyn o 5 ffurfiant tornado F5 trawiadol. Gwyliwch sut maen nhw'n ffurfio, o'r dechrau nes eu bod nhw'n cyffwrdd i lawr. Yn mynd i mewn.

4 ffenomen tywydd ysblennydd natur

Peidiwch â cholli manylion a darganfyddwch y 4 ffenomen feteorolegol fwyaf ysblennydd eu natur a fydd yn gwneud ichi aros gyda'ch ceg yn llydan agored.

Tsunami 2004

Sut mae tsunami yn tarddu

Dyma un o'r ffenomenau meteorolegol mwyaf dinistriol, gan fod ei donnau'n gallu mesur mwy na deg metr. Darganfyddwch sut mae tsunami yn tarddu.

Golygfa o'r llifogydd yn Costa Rica, Hydref 2011

Beth yw llifogydd

Mae llifogydd yn ffenomenau a all achosi niwed difrifol i fywyd materol a bywyd dynol. Ond beth yw llifogydd?

sut mae'r niwl yn tarddu

Sut mae niwl yn ffurfio

Peidiwch â cholli manylion am sut mae niwl yn cael ei greu a'i darddu, un o'r ffenomenau meteorolegol mwyaf chwilfrydig ac annifyr oherwydd y diffyg gwelededd.

Tair haul yn Rwsia

Tri haul yn yr awyr!

Mae'r tri haul yn gynnyrch ffenomen meteorolegol o effaith optegol a gynhyrchir gan olau unwaith y bydd yn gwrthdaro â chrisialau iâ mewn cymylau.

Plane

Tân San Telmo: beth ydyw?

Mae tân San Telmo yn ffenomen brin iawn, ond sy'n tynnu llawer o sylw, gan ei fod yn plasma nad yw'n fflamadwy.

Glaw coch

Beth yw glaw coch?

Mae glaw coch yn ffenomen feteorolegol ryfedd ac anhygoel iawn, cymaint felly nes bod ymchwilwyr hyd yn oed heddiw yn pendroni beth yn union ydyw.

Faint o wlybaniaeth a fesurir mewn cwyr planhigion

Mae faint o wlybaniaeth a fesurwyd yng nghwyr planhigion tir wedi taflu llawer o olau ar batrymau tywydd y miloedd o flynyddoedd diwethaf, gan ymestyn yr astudiaeth wael o batrymau mesur i'r cofnod ffosil.

Anthroposen, a yw dyn yn "haeddu" cyfnod daearegol ei hun?

Mae'r dylanwad mawr y mae dynoliaeth wedi'i gael ar y blaned a'i hamgylchedd gan achosi difodiant a hyd yn oed newid cylchoedd naturiol a hinsoddol yn ei gwneud hi'n bosibl astudio ychwanegu'r Anthropocene, fel y'i gelwir, i'r raddfa ddaearegol fyd-eang.

Lleoedd mor oer nes ei bod yn ymddangos yn amhosibl i bobl eu preswylio

Mae dinasyddion lleoedd fel Verkhoyansk, Yakutsk neu Oymyakon (y ddau yn Rwsia) yn byw bywydau gwahanol iawn i'n rhai ni, yn y gaeaf o leiaf. Er enghraifft, mae gyrwyr yn y dinasoedd hyn yn gadael eu ceir wedi eu rhwygo mewn llawer parcio am oriau hir wrth siopa neu redeg negeseuon, gan orfod cynhesu'r olew iro yn eu ceir yn aml gyda chwythbren i'w ddadmer.

Corwynt 1

Ar ôl y corwynt: lluniau

Casgliad o ffotograffau, a dynnwyd yn yr Unol Daleithiau, sy'n ein helpu i ddeall sut mae'r rhai yr effeithir arnynt yn ymdopi â hynt corwynt.

Enfys wrthdro

A yw'r enfys wrthdro yn bodoli?

Mae'r enfys wrthdro yn ffenomen feteorolegol sy'n gofyn am amgylchiadau gwahanol na'r enfys arferol. Y lle yn y byd lle mae'n fwyaf cyffredin eu gweld yw Pegwn y Gogledd, er y byddai newid yn yr hinsawdd yn achosi iddynt ddigwydd mewn lleoedd mwy tymherus.

New Orleans Katrina

Dysgwch beth i'w wneud yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol

Mae'r Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Ffederal yn yr Unol Daleithiau wedi cynnig cyfres o ganllawiau i'w dinasyddion ar sut i amddiffyn eu hunain a'u teuluoedd yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol, sy'n cynyddu'n beryglus o ran nifer oherwydd newid yn yr hinsawdd.

Pileri Golau yn Jackson

Pileri golau, effaith golau hardd

Colofnau golau, effaith golau hardd sy'n digwydd yn naturiol pan fydd y rhew yn yr atmosffer yn adlewyrchu golau o'r Lleuad, yr Haul, neu olau sy'n dod o ffynhonnell artiffisial