Beth yw canlyniadau dadmer yn yr Arctig?

Rhew arctig

Ddim yn rhy bell yn ôl gorchuddiwyd Cefnfor yr Arctig yn ei gyfanrwydd gan rew trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys yn yr haf. Yn y gaeaf, roedd y llenni iâ yn llawer mwy ac yn ymledu dros y lledredau isaf, gan orchuddio Môr yr Ynys Las a Môr Bering yn y pen draw. Yn yr haf, oherwydd cynnydd mewn tymheredd, enciliodd y llenni iâ, fodd bynnag, cyrhaeddodd yr ymyl wedi'i rewi yn agos iawn at yr arfordir.

Mae'r sefyllfa hon yn newid dros y blynyddoedd. Bob tro mae'r capiau iâ yn llai ac mae llai o le wedi'i rewi. Beth fyddai'n digwydd pe bai'r Arctig yn hollol ddi-rew?

Cilio haenau iâ

Mae'r sefyllfa lle gwelsom ein hunain o'r blaen a'r un sydd gennym nawr yn hollol wahanol. Arwyneb sy'n ôl wedyn roedd ganddo oddeutu 8 miliwn cilomedr sgwâr ym mis Medi, dim ond yn ystod y mis hwnnw sydd gan heddiw tua 3-4 miliwn cilomedr sgwâr. Ym mis Medi yw pan fydd y haenau iâ yn cilio'n fwy. Mae hyn yn dangos bod trwch y llenni iâ wedi gostwng hanner. Dim ond chwarter y gyfrol oedd ganddo yn yr XNUMXau yw iâ'r haf.

Oherwydd cynhesu byd-eang, mae'r Arctig yn datblygu ei ddadmer ddwywaith neu dreblu cyflymder gweddill y byd. Mae hyn oherwydd bod y gadwyn gludiant gwres yn dod o'r cyhydedd. Bydd y cyflymiad hwn o gynhesu Arctig yn arwain at haf di-rew yn y tymor byr.

dadmer arctig

Bob blwyddyn y cofnodir tymereddau blynyddol, sylweddolwn ei bod yn boethach na'r un blaenorol, gyda 2016 y poethaf ers i dymheredd gael ei fesur yno yn yr 1880au. Yn flaenorol, pan welwyd rhew'r Arctig, bu sôn am rhew aml-flwyddyn. Roedd hyn yn golygu bod yr iâ a arsylwyd wedi ffurfio sawl blwyddyn o'r blaen a'i fod yn para ar ôl i'r tymhorau fynd heibio. Oherwydd y blynyddoedd y cafodd ei ffurfio, gallent gyrraedd uchelfannau, topograffi garw a chribau gwych a oedd yn atal taith fforwyr a llongau rhag mynd heibio.

Heddiw mae bron yr holl rew a welir o'r flwyddyn gyntaf. Hynny yw, mae wedi cael ei ffurfio yn ystod y tymor presennol. Maent fel arfer yn cyrraedd yn unig mae'n 1,5 metr o drwch ac nid oes ganddo fwy nag ychydig gribau. Gall yr iâ sy'n ffurfio mewn un gaeaf (ac o ystyried bod y tymereddau'n uwch bob tro) doddi yn ystod un haf. Mae hyn yn achosi marwolaeth iâ yn yr haf.

Canlyniadau diflaniad yr iâ

Gostwng albedo

Ers i ni ddechrau siarad am gynhesu byd-eang a newid yn yr hinsawdd, rydym wedi bod yn siarad am doddi iâ'r Arctig a'r Antarctig. Wel, canlyniadau diflaniad y llenni iâ gwych hyn maent yn ddramatig iawn i'r blaned. Albedo yw'r ganran o ymbelydredd solar y mae wyneb y ddaear yn ei adlewyrchu neu'n dychwelyd i'r atmosffer. Wel, un o ganlyniadau diflaniad y llenni iâ fyddai lleihau'r albedo o 0,6% i 0,1%. Mae hyn yn arwain at gadw mwy o wres ar wyneb y ddaear ac, felly, cynnydd mewn tymereddau byd-eang.

albedo

Y broblem gydag albedo yw bod iâ'r haf yn cilio ar adeg pan dderbynnir llawer o ymbelydredd solar. Mae diflaniad parhaus iâ yn lleihau albedo ledled y byd. Mae hyn yn cyfrannu 25% at effeithiau uniongyrchol cynhesu byd-eang a achosir gan fodau dynol. Sylwir hefyd, wrth i rew'r môr ddiflannu, bod eira arfordirol yn toddi'n gynt o lawer yn y gwanwyn, oherwydd y masau aer cynhesach sy'n cyrraedd o'r môr clir.

Lefelau'r môr yn codi

Mae ail ganlyniad i enciliad y llenni iâ yn fwy adnabyddus. Mae'n ymwneud o lefelau'r môr yn codi. Dim ond chwarter y gyfrol oedd ganddo yn yr XNUMXau yw iâ'r haf. Mae hyn yn achosi i'r dŵr tawdd gylchredeg trwy'r capiau nes iddo ddod i ben yn y môr, gan gynyddu ei lefel. Mae arbenigwyr IPCC wedi amcangyfrif codiad yn lefel y môr o fwy nag un metr. Mae hwn yn newid anghildroadwy a fydd yn cael effeithiau trychinebus mewn dinasoedd arfordirol fel Miami, Efrog Newydd, Shanghai a Fenis, ynghyd â chynyddu amlder llifogydd ar arfordiroedd gwastad a gorlawn fel Bangladesh.

Allyriadau methan

Trydydd canlyniad yw'r bygythiad mwyaf sydd ar ddod i ddynoliaeth. Yn ymwneud allyriadau methan o wely'r môr. Mae gan yr Arctig ei system aerdymheru ei hun sy'n gweithio cyhyd â bod llenni iâ yn bodoli ar wyneb y dŵr. Yn yr haf, hyd yn oed os nad oes llawer o rew, ni all tymheredd y dŵr godi uwchlaw 0 gradd. Dyna pam mae'r system aerdymheru yn cael ei chynnal. Fodd bynnag, pan fydd yr iâ yn toddi’n llwyr yn yr haf, gall y masau dŵr gynhesu hyd at oddeutu 7 gradd, gan amsugno ymbelydredd solar (gan nad oes rhew i’w adlewyrchu). Yn yr Arctig, mae'r silffoedd cyfandirol yn fas iawn, fel bod yr ymbelydredd solar sy'n amsugno'r dŵr yn cyrraedd llawr y môr, gan doddi'r rhew parhaol sydd wedi bod yno ers yr Oes Iâ ddiwethaf.

Arctig

Mae gan y gwaddodion a ddarganfyddwn yn y rhew parhaol morol cadw llawer iawn o fethan, felly byddai ei ddadmer yn cynhyrchu rhyddhau colofnau mawr o fethan. Mae methan yn cael effaith tŷ gwydr 23 gwaith yn fwy na charbon deuocsid, felly byddai ei ryddhau i'r atmosffer yn cynyddu cynhesu byd-eang ymhellach. Os caiff y pluiau methan hynny eu rhyddhau i'r atmosffer, gallai gyfrannu at y codiad tymheredd byd-eang i 0,6 gradd yn uwch erbyn 2040.

Perygl mawr arall i les ein byd yw'r tebygolrwydd mai'r Arctig sy'n cynhesu a diflaniad iâ'r môr yw achos y tywydd eithafol rydyn ni wedi'i brofi yn ystod y chwe blynedd diwethaf, gyda gaeafau oer neu stormus iawn mewn rhai rhannau o Ewrop a Gogledd America a thywydd cynnes iawn mewn ardaloedd eraill.

Ffrwd jet

Mae yna'r alwad jetlif sef yr un sy'n gwahanu'r Arctig oddi wrth y masau aer lledred is. Wel, mae'r jetlif hwn yn arafach nag o'r blaen, oherwydd mae'r gwahaniaeth tymheredd rhwng dyfroedd lledredau is a dyfroedd yr Arctig wedi'i leihau. Mae'r ffaith bod y jetlif yn arafach yn caniatáu i systemau meteorolegol lleol un ffenomen gael eu hehangu fel sychder, llifogydd, tonnau gwres, ac ati.. Mae ôl-effeithiau mwyaf arafwch y cerrynt hwn yn digwydd mewn gwledydd mewn lledredau canolraddol yn hemisffer y gogledd lle mae'r tir fferm mwyaf cynhyrchiol ar y blaned i'w gael. Os bydd yr effaith hon yn parhau, gall cynhyrchu bwyd byd-eang fod mewn perygl difrifol, gan arwain at newyn, prisiau bwyd yn codi a rhyfeloedd.

Ffrwd jet

Gwregys cludo cefnfor

Efallai y bydd gan ganlyniad olaf diflaniad yr iâ rywfaint o fantais. bodoli cylchrediad thermohaline araf iawn nad yw'n cael ei yrru gan y gwyntoedd, ond o ddosbarthiad gwres a glawiad dros y moroedd. Gelwir y cylchrediad hwn yn y cludfelt. Yn y bôn, mae'n gerrynt lle mae masau dŵr poeth yn cylchredeg i gyfeiriad yr Arctig ac wrth iddynt oeri maent yn dod yn fwy hallt a dwysach. Mae'r cynnydd hwn mewn dwysedd yn achosi i'r masau dŵr suddo a chylchredeg eto tuag at ledredau is. Pan gyrhaeddant y Môr Tawel, maent yn cynhesu eto ac yn llai trwchus, maent yn dychwelyd i'r wyneb. Wel, yn yr ardal lle mae cyrff dŵr yn suddo oherwydd eu bod yn oer a thrwchus, ni welwyd unrhyw rew ​​er 1998. Mae hyn yn achosi i'r cludfelt roi'r gorau i weithio, gan beri i'r dŵr oeri llai. Y fantais y gall hyn ei darparu yw bod y Deyrnas Unedig, Iwerddon, Gwlad yr Iâ ac arfordiroedd Ffrainc a Norwy (yn ychwanegol at ogledd-orllewin Sbaen) erbyn diwedd y ganrif. Dim ond 2 ° C y byddant yn codi, o'i gymharu â 4 ° C ofnadwy yn y rhan fwyaf o gyfandir Ewrop. Mae hyn yn newyddion da i ogledd-orllewin Ewrop, ond nid i America drofannol, oherwydd bydd colli'r cerrynt yn cynyddu tymheredd dyfroedd yr Iwerydd yn yr ardal honno ac, o ganlyniad, dwyster y corwyntoedd.

gwregys cludo

Dyfodol heb rew

Mae'r data hyn ar effeithiau a chanlyniadau diflaniad yr iâ yn bwysig iawn am sawl rheswm. Y cyntaf yw ei fod yn dangos nullrwydd y dadleuon yn eu cylch y buddion economaidd y byddai'n rhaid eu dadmer i hwyluso trafnidiaeth forwrol ac archwilio olew ar y môr. Gall y sefyllfa hon ddod â biliynau o ddoleri i lywodraethau mewn elw. Fodd bynnag, amcangyfrifir cost y cynhesu sy'n gwneud hyn yn bosibl mewn triliynau o ddoleri.

Mae'r ail yn dangos bod dyfodol cynhesu byd-eang ni ellir ei wneud mewn ffordd linellolGan ystyried allyriadau CO2 yn unig, ond o ystyried bod yna lawer o ffactorau sy'n ymyrryd wrth gyflymu cynhesu ac a allai ddominyddu'r patrwm yn y pen draw. Rwyf wedi nodi effaith lleihau albedo a rhyddhau methan o waddodion morol. Dyna pam ei bod yn bosibl, er ein bod yn lleihau allyriadau CO2 yn fyd-eang, nad yw'r system yn ymateb yn yr un modd oherwydd bod nwyon tŷ gwydr yn cael eu cynyddu yn yr atmosffer a bod faint o wres sy'n cael ei amsugno gan y Ddaear yn cynyddu.

Fel y gallwch weld, mae canlyniadau difrifol i ddiflaniad iâ ar y blaned. Un o'r atebion posib yw peidio â lleihau faint o CO2 sy'n cael ei ollwng i'r atmosffer, ond yn hytrach techneg amsugno CO2 i'w dynnu o'r cylch. Fodd bynnag, mae'r bod dynol yn colli un o'r ecosystemau sydd eu hangen fwyaf ar y blaned ac yr ydym yn eu defnyddio i gael y bywyd y gallwn ei gael heddiw.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.