Brontoffobia

Pwy na fu erioed yn ofnus gan storm, streic mellt neu sŵn uchel taranau. Mae'n fwyaf cyffredin cael eich taro pan fydd mellt yn taro'n gymharol agos neu pan fydd taranau'n rhuthro'n uchel trwy'r tŷ. Fodd bynnag, mae ofn cyffredin iawn yn ystod plentyndod ynghylch mellt a tharanau a elwir yn brontoffobia. Nid yw'n ddim mwy nag ofn mellt a tharanau sydd gan rywun ers plentyndod ac efallai na chaiff, os caiff ei drin mewn pryd, wreiddio fel oedolyn. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych yn fanwl beth yw brontoffobia, pa symptomau sydd ganddo a beth ellir ei wneud i'w drin yn gywir. Beth yw Brontoffobia? Mae hwn yn anhwylder pryder ac mae'n gysylltiedig ag ofn ffobig stormydd. Mae mellt a tharanau hefyd yn cynnig ofn yn y person. Er enghraifft, gyda sŵn syml taranau, gall person â brontoffobia ddechrau crynu gan ofn, teimlo'n ddrwg, teimlo'n llethol ac yn teimlo'n ddrwg yn gyffredinol. Mae'n ofn eithaf gorliwiedig, afresymol ac afreolus sy'n datblygu i fod yn ymateb pryder bob tro mae'r person yn agored i'r asiantau natur hyn. O ganlyniad i'r ymateb i bryder, mae repertoire o ymddygiad, gweithredoedd a gwahanol ymddygiadau yn tueddu i darddu sy'n cael ei wneud gyda'r bwriad o osgoi'r sefyllfa hon sy'n cynhyrchu ofn yn y person. Mae'r person hwn eisiau ffoi o'r sefyllfa sy'n tarfu arno cyn gynted â phosibl. Fel rheol, mae brontoffobia fel arfer yn dechrau amlygu mewn oedran cynharach. Mae i blant ofni stormydd yn gwbl naturiol. Fodd bynnag, os yw'r ofn hwn yn dwysáu ac yn tyfu'n fwy dros amser, gall drawsnewid yn wir ffobia. Os yw stormydd yn gyffredin yn yr ardal lle mae person â brontoffobia yn byw, gall y ffobia hwn ymyrryd yn sylweddol â datblygiad bywyd yr unigolyn hwnnw. Dychmygwch fod rhywun sydd ag ofn stormydd mewn ardal lle mae 1 neu 2 storm y mis. Bydd yn agored yn barhaus i ofnau diangen am y ffaith syml o beidio â'i drin yn dda o oedran ifanc. Mae triniaethau seicolegol effeithiol ar gyfer pobl sydd â'r ffobia hon. Anhwylderau pryder Er mwyn gwybod bod gennych frontoffobia, mae anhwylderau pryder yn symptom da i'w hystyried. Symptom neu ganlyniad mwyaf uniongyrchol brontoffobia yw gweld bod y sawl sy'n dioddef ohono bob amser yn ceisio osgoi neu ffoi o'r sefyllfaoedd cyson lle mae arno ofn. Er enghraifft, dim ond trwy weld rhai cymylau tywyll, ceisiwch symud i ochr arall lle nad oes rhai. Mae meddwl bod storm yn mynd i wneud yn ei gwneud hi'n nerfus iawn, yn bigog ac yn ofni. Dyma brif nodweddion yr unigolyn â brontoffobia: • Bydd gan y person hwn ofn gormodol ac anghymesur o'r sefyllfa y mae ynddo. • Fel rheol nid oes gan yr ofn sydd gennych lawer o resymeg. Mae'n afresymol neu'n seiliedig ar syniadau hollol anghywir. Gall syniadau fel y mellt hwnnw daro y tu mewn i'r tŷ, y gall sŵn taranau dorri'r ffenestri, ac ati. • Ni all y rhai sy'n dioddef o'r ofn hwn ei reoli, hyd yn oed os oes ganddyn nhw rywun wrth eu hochr i'w gefnogi a dweud wrthyn nhw nad oes unrhyw beth drwg yn mynd i ddigwydd iddyn nhw. • Fel rheol, mae'r person â brontoffobia yn ceisio'n daer i ffoi o'r sefyllfaoedd lle bydd wedi dweud ofn afresymol. • Os na fydd y person hwn yn cael triniaeth ofn, gall ddod yn barhaol ac achosi canlyniadau gwaeth. Symptomau Brontoffobia Y cyntaf a'r mwyaf cyffredin yw'r anhwylder pryder a grybwyllir uchod. Nid yw hyn yn golygu y bydd pawb yn amlygu'r ffobia yn yr un modd. Mae gan bob unigolyn ei ffordd o fynegi ei hun a gallwn weld, mewn ffordd gyffredinol, beth yw'r prif symptomau: Symptomau corfforol Mae'r ofn a'r pryder a brofir fel arfer yn rhoi cyfres o newidiadau a newidiadau yn y corff. Rydym yn canfod: • Cyfradd curiad y galon uwch. • Cur pen. • Mwy o resbiradaeth fesul uned o amser. • Mae'r person yn teimlo'n fyr ei anadl. • Tensiwn yn y cyhyrau. • Mwy o chwysu. • Cyfog neu chwydu. • Colli ymwybyddiaeth yn yr achosion gwaethaf. Symptomau gwybyddol Nid dim ond y symptomau corfforol hyn sydd gan Brontophobia lle gallwn werthfawrogi o'r tu allan i ddioddefaint yr unigolyn pan welwn fod storm ar gael. Mae yna symptomau gwybyddol hefyd. Er enghraifft, efallai bod gan yr unigolyn yr effeithir arno syniadau na ellir eu rheoli ac ychydig o synnwyr am y gwir berygl a achosir gan stormydd. Dychmygir canlyniadau ffenomen feteorolegol mewn ffordd drychinebus. Credwch neu beidio, mae hefyd yn ofni colli ei feddwl ei hun a pheidio â gwybod sut i ymddwyn yn rhesymol. Am y rheswm hwn, rydych chi bob amser eisiau osgoi sefyllfaoedd lle rydych chi'n agored i'r storm. Symptomau ymddygiadol Mae'r ddau symptom blaenorol hyn yn arwain at ymddygiad sy'n amlwg yn wahanol i bobl eraill. Y mwyaf dangosol yw dianc o'r sefyllfa ofnadwy honno neu ffoi pan fydd yr ysgogiad eisoes yn ymddangos. Ar y llaw arall, os na all y person ffoi o'r storm, bydd yn ceisio gwneud pob math o bethau er mwyn peidio â meddwl amdano neu geisio anghofio ei fod mewn storm. Sut i'w drin Gall Brontoffobia fod yn glefyd sy'n gwastraffu, yn enwedig os yw'r person sy'n yn dioddef ei fod yn agored i'r stormydd hyn yn barhaus gan hinsawdd sy'n ei ffafrio. Mae therapi gwybyddol ac ymddygiadol yn sicrhau canlyniadau gwych wrth drin y ffobia hwn. Pan ddechreuwch driniaeth, byddwch yn ceisio cynnal cyfres o dechnegau gyda'r nod o ddileu'r 3 symptom yr ydym wedi'u gweld o'r blaen. Trwy ailstrwythuro gwybyddol, gellir addasu credoau afresymol am stormydd fel y gall yr unigolyn leihau gweddill y symptomau. Os yw rhywun yn gwybod nad yw'r storm yn beryglus ar y fath bwynt, gall fod yn dawelach. Mae gwyddoniaeth yn helpu llawer ar hyn. Ar y llaw arall, mae newyddion negyddol am streiciau mellt mewn pobl yn achosi mwy fyth o ofn ymysg pobl. Yn ystod y driniaeth, mae'n rhaid i chi wybod sut i'w hegluro ond heb eu hepgor na dweud celwydd amdanynt.

Pwy na fu erioed yn ofnus gan storm, streic mellt neu sŵn uchel taranau. Mae'n fwyaf cyffredin cael eich taro pan fydd mellt yn taro'n gymharol agos neu pan fydd taranau'n rhuthro'n uchel trwy'r tŷ. Fodd bynnag, mae ofn cyffredin iawn yn ystod plentyndod mellt a tharanau Fe'i gelwir yn brontoffobia. Nid yw'n ddim mwy nag ofn mellt a tharanau sydd gan rywun ers plentyndod ac efallai na chaiff, os caiff ei drin mewn pryd, wreiddio fel oedolyn.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych yn fanwl beth yw brontoffobia, pa symptomau sydd ganddo a beth ellir ei wneud i'w drin yn gywir.

Beth yw brontoffobia

Mae'r anhwylder hwn yn bryder ac mae'n gysylltiedig ag ofn ffobig stormydd. Mae mellt a tharanau hefyd yn cynnig ofn yn y person. Er enghraifft, gyda sŵn syml taranau, gall y person â brontoffobia ddechrau crynu gan ofn, teimlo'n ddrwg, teimlo'n llethol, ac yn gyffredinol yn teimlo'n ddrwg. Mae'n ymwneud â ofn eithaf gorliwiedig, afresymol ac afreolus mae hynny'n datblygu i fod yn ymateb pryder bob tro mae'r person yn agored i'r asiantau natur hyn.

O ganlyniad i'r ymateb i bryder, mae repertoire o ymddygiad, gweithredoedd a gwahanol ymddygiadau yn tueddu i darddu sy'n cael ei wneud gyda'r bwriad o osgoi'r sefyllfa hon sy'n cynhyrchu ofn yn y person. Mae'r person hwn eisiau ffoi o'r sefyllfa sy'n tarfu arno cyn gynted â phosibl.

Fel rheol Mae brontoffobia fel arfer yn dechrau amlygu mewn oedran cynharach. Mae i blant ofni stormydd yn gwbl naturiol. Fodd bynnag, os yw'r ofn hwn yn dwysáu ac yn tyfu'n fwy dros amser, gall drawsnewid yn wir ffobia. Os yw stormydd yn gyffredin yn yr ardal lle mae person â brontoffobia yn byw, gall y ffobia hwn ymyrryd yn sylweddol â datblygiad bywyd yr unigolyn hwnnw. Dychmygwch fod rhywun sydd ag ofn stormydd mewn ardal lle mae 1 neu 2 storm y mis. Bydd yn agored yn barhaus i ofnau diangen am y ffaith syml o beidio â'i drin yn dda o oedran ifanc.

Mae triniaethau seicolegol effeithiol ar gyfer pobl sydd â'r ffobia hon.

Anhwylderau pryder

Symptomau brontoffobia

Gwybod bod gennych brontoffobia, mae anhwylderau pryder yn symptom da i wylio amdanynt. Symptom neu ganlyniad mwyaf uniongyrchol brontoffobia yw gweld bod y sawl sy'n dioddef ohono bob amser yn ceisio osgoi neu ffoi o'r sefyllfaoedd cyson lle mae arno ofn. Er enghraifft, dim ond trwy weld rhai cymylau tywyll, ceisiwch symud i ochr arall lle nad oes rhai. Mae meddwl y bydd storm yn mynd yn ei gwneud hi'n nerfus iawn, yn bigog ac yn ofnus.

Dyma brif nodweddion yr unigolyn â brontoffobia:

 • Bydd gan y person hwn ofn gormodol ac anghymesur o'r sefyllfa y mae ynddi.
 • Fel rheol nid oes gan yr ofn sydd gennych lawer o resymeg. Mae'n afresymol neu'n seiliedig ar syniadau hollol anghywir. Gall syniadau fel y mellt hwnnw daro y tu mewn i'r tŷ, y gall sŵn taranau dorri'r ffenestri, ac ati.
 • Ni all pwy sy'n dioddef o'r ofn hwn ei reoli, hyd yn oed os oes gennych rywun wrth eich ochr i'ch cefnogi a dweud wrthych na fydd unrhyw beth drwg yn digwydd i chi.
 • Fel arfer, y person â brontoffobia yn daer yn ceisio ffoi o sefyllfaoedd lle bydd ganddo ofn mor afresymol.
 • Os na fydd y person hwn yn cael triniaeth ofn, gall ddod yn barhaol a dod â chanlyniadau gwaeth.

Symptomau brontoffobia

Triniaeth brontoffobia

Y cyntaf a'r mwyaf cyffredin yw'r anhwylder pryder a grybwyllir uchod. Nid yw hyn yn golygu y bydd pawb yn amlygu'r ffobia yn yr un modd. Mae gan bob unigolyn ei ffordd o fynegi ei hun a gallwn weld, mewn ffordd gyffredinol, beth yw'r prif symptomau:

Symptomau corfforol

Mae'r ofn a'r pryder a brofir fel arfer yn rhoi cyfres o newidiadau a newidiadau yn y corff. Fe wnaethon ni gwrdd â:

 • Incrise o amledd cardiaidd.
 • Mwy o resbiradaeth fesul uned o amser.
 • Mae'r person yn teimlo'n fyr ei anadl.
 • Tensiwn yn y cyhyrau.
 • Mwy o chwysu
 • Cyfog neu chwydu
 • Colli ymwybyddiaeth yn yr achosion gwaethaf.

Symptomau gwybyddol

Nid oes gan Brontoffobia y symptomau corfforol hyn yn unig lle gallwn werthfawrogi o'r tu allan i ddioddefaint yr unigolyn pan welwn fod storm ar gael. Mae yna symptomau gwybyddol hefyd. Er enghraifft, efallai bod gan y person yr effeithir arno syniadau na ellir eu rheoli ac ychydig o synnwyr am y gwir berygl a achosir gan stormydd. Dychmygir canlyniadau ffenomen feteorolegol mewn ffordd drychinebus. Credwch neu beidio, mae hefyd yn ofni colli ei feddwl ei hun a pheidio â gwybod sut i ymddwyn yn rhesymol. Am y rheswm hwn, rydych chi bob amser eisiau osgoi sefyllfaoedd lle rydych chi'n agored i'r storm.

Symptomau ymddygiadol

Mae'r ddau symptom blaenorol hyn yn arwain at ymddygiad sy'n amlwg yn wahanol i bobl eraill. Y mwyaf arwyddol yw dianc o'r sefyllfa ofnadwy honno neu ffoi pan fydd yr ysgogiad eisoes yn ymddangos. Ar y llaw arall, os nad yw'r person yn gallu ffoi o'r storm, bydd yn ceisio gwneud pob math o bethau i beidio â meddwl amdano neu geisio anghofio ei fod o dan storm

Sut i drin brontoffobia

Brontoffobia

Gall brontoffobia fod yn glefyd gwastraffu, yn enwedig os yw'r person sy'n dioddef ohono yn agored i'r stormydd hyn yn barhaus oherwydd hinsawdd sy'n ei ffafrio. Mae therapi gwybyddol ac ymddygiadol yn sicrhau canlyniadau gwych wrth drin y ffobia hwn.

Pan ddechreuwch driniaeth, byddwch yn ceisio cynnal cyfres o dechnegau gyda'r nod o ddileu'r 3 symptom yr ydym wedi'u gweld o'r blaen. Trwy ailstrwythuro gwybyddol, gellir addasu credoau afresymol am stormydd fel y gall yr unigolyn leihau gweddill y symptomau. Os yw rhywun yn gwybod nad yw'r storm yn beryglus ar y fath bwynt, gall fod yn dawelach. Mae gwyddoniaeth yn helpu llawer ar hyn.

Ar y llaw arall, mae newyddion negyddol am streiciau mellt mewn pobl yn achosi mwy fyth o ofn ymysg pobl. Yn ystod y driniaeth, mae'n rhaid i chi wybod sut i'w hegluro ond heb eu hepgor na dweud celwydd amdanynt.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am brontoffobia gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.