Beth yw'r biosffer?

biosffer

Mae ein planed Ddaear yn system eithaf cymhleth lle mae miliynau o ryngweithio rhwng bodau byw ac elfennau natur. Mae mor gymhleth a chynhwysfawr hynny mae'n amhosibl astudio'r blaned Ddaear yn ei chyfanrwydd. Er mwyn gwahanu'r gwahanol systemau sy'n ffurfio'r Ddaear, diffiniwyd pedwar is-system. Y biosffer, y geosffer, yr hydrosffer a'r awyrgylch.

Mae'r geosffer yn casglu'r rhan o'r Ddaear sydd yn gadarn lle ceir haenau'r Ddaear yr ydym yn byw ynddynt a'r creigiau'n datblygu. Mae'r geosffer yn cynnwys sawl haen.

 1. Haen wyneb y Ddaear, sydd fel arfer yn amrywio rhwng 500 a 1.000 metr, sy'n cynnwys y pridd a chreigiau gwaddodol.
 2. Yr haen ganolradd sy'n cyfateb i'r gramen gyfandirol lle mae'r gwastatiroedd, y cymoedd a'r systemau mynyddig i'w cael.
 3. Yr haen basalt isaf y ceir y gramen gefnforol ac mae ganddi drwch o tua 10-20km.
 4. Mantell y Ddaear.
 5. Craidd y Ddaear.

Am fwy o wybodaeth ar haenau o'r Ddaear cliciwch ar y ddolen yr ydym newydd ei gadael gennych.

Yr awyrgylch yw'r rhan nwyol sy'n amgylchynu'r Ddaear. Mae'n cynnwys cymysgedd nwy o nitrogen (78%), ocsigen (21%), a nwyon eraill (1%). Dyma'r ardal lle mae cymylau a dyodiad yn ffurfio, a'i bwysigrwydd yw hynny yn ei gwneud hi'n bosibl i'n planed fod yn gyfanheddol.

Awyrgylch y ddaear
Erthygl gysylltiedig:
Cyfansoddiad awyrgylch y Ddaear

Yr hydrosffer yw'r rhan o'r Ddaear y mae dŵr yn ei meddiannu hylif. Y rhan hylifol yw'r cefnforoedd, y moroedd, y llynnoedd, yr afonydd, y llethrau tanddaearol, ac ati. A'r rhan solet yw'r capiau pegynol, rhewlifoedd a fflotiau iâ.

Is-systemau daear. Geosffer, hydrosffer, awyrgylch a biosffer

Fel y gallwch weld, mae pob is-system o'r Ddaear yn cynnwys gwahanol elfennau ac mae ganddi swyddogaeth allweddol am fywyd ar y blaned. Ond yr un rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio arno yn yr erthygl hon yw'r biosffer. Beth yw'r biosffer?

Y biosffer yw arwynebedd nwyol, solid a hylif cyfan wyneb y ddaear y mae bodau byw yn byw ynddo. Fe'u cyfansoddir gan rannau o'r lithosffer a chan rannau o'r hydrosffer a'r awyrgylch lle mae bywyd yn bosibl.

Nodweddion y Biosffer

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw'r biosffer, gadewch i ni weld beth yw ei nodweddion. Mae'r biosffer yn cynnwys haen denau o ddimensiynau afreolaidd. Gan ei bod yn system sy'n casglu'r rhannau o'r blaned lle mae bywyd yn bodoli mae'n anoddach gosod terfynau lle mae'r biosffer yn dechrau ac yn gorffen. Ond fwy neu lai, mae'r biosffer yn ymestyn hyd at tua 10 km uwch lefel y môr a thua 10 metr yn is na lefel y ddaear lle mae gwreiddiau coed a phlanhigion yn treiddio a micro-organebau yn bodoli.

Yn y rhan forol, mae hefyd yn cynnwys ardaloedd dyfroedd wyneb a dyfnderoedd y cefnforoedd lle mae bywyd yn bodoli. Y tu allan i'r biosffer a'r terfynau yr ydym wedi'u gosod fwy neu lai, nid oes bywyd daearol.

Fel yr ydym wedi nodi, nid yw bywyd yn y biosffer yn ymddangos fel haen barhaus o anifeiliaid, planhigion a micro-organebau (bacteria a firysau), ond yn hytrach mae unigolion yn perthyn i wahanol rywogaethau. Mae'r rhywogaethau hyn (hyd yma mae mwy na dwy filiwn o rywogaethau hysbys) yn cael eu dosbarthu ac yn meddiannu'r diriogaeth yn wahanol. Mae rhai yn mudo, eraill yn gorchfygu ac eraill yn fwy tiriogaethol ac yn amddiffyn eu cynefin.

Ffactorau biotig ac anfiotig y biosffer

Mae'r biosffer yn enghraifft o system. Rydym yn diffinio system fel y set honno o gydrannau sy'n rhyngweithio â'i gilydd, a hefyd gydag asiantau allanol, yn y fath fodd fel eu bod yn gweithredu fel set sy'n cynnal swyddogaeth rhyngddynt. Dyna pam mae'r biosffer wedi'i ddiffinio'n berffaith fel system gan fod ganddyn nhw set o rywogaethau sy'n rhyngweithio â'i gilydd, ac yn eu tro, yn rhyngweithio ag elfennau eraill nad ydyn nhw'n perthyn i'r biosffer, ond sy'n perthyn i'r geosffer, yr awyrgylch a'r hydrosffer. .

Er mwyn enghreifftio trown at yr elfennau, y ddaear, y dŵr a'r aer. Mae pysgod yn byw yn yr hydrosffer, ond yn ei dro, yn y biosffer, gan ei fod mewn cysylltiad â dŵr hylif ac yn byw mewn ardal lle mae bywyd yn bodoli. Mae'r un peth yn wir am adar. Maent yn hedfan dros haen nwyol y Ddaear a elwir yr awyrgylch, ond maent hefyd yn byw yn yr ardaloedd â bywyd sy'n perthyn i'r biosffer.

Felly, yn y biosffer mae ffactorau biotig a gynrychiolir gan yr holl gymunedau hynny o fodau byw sy'n rhyngweithio â'i gilydd a chyda gweddill is-systemau'r Ddaear. Mae'r cymunedau hynny o bethau byw yn cynnwys cynhyrchwyr, defnyddwyr a dadelfenyddion. Ond mae yna hefyd ffactorau anfiotig sy'n rhyngweithio â bodau byw. Y ffactorau hynny yw ocsigen, dŵr, tymheredd, golau haul, ac ati. Mae'r set o'r ffactorau hyn, biotig ac anfiotig, yn gyfystyr Amgylchedd.

Lefelau trefniadaeth yn y Biosffer

Yn y biosffer, yn gyffredinol, nid yw bodau byw yn byw ar eu pennau eu hunain, ond yn hytrach mae angen iddynt ryngweithio â bodau byw eraill a gyda ffactorau anfiotig. Dyna pam, o ran natur, mae yna gwahanol lefelau o drefniadaeth. Yn dibynnu ar ryngweithio bodau byw a pha mor fawr yw'r grwpiau, mae poblogaethau, cymunedau ac ecosystemau.

Poblogaeth

Mae'r lefel hon o drefniadaeth yn digwydd o ran natur pan fydd organebau rhywogaeth benodol o blanhigion, anifeiliaid neu ficro-organebau yn cysylltu mewn amser a gofodau cyffredin. Hynny yw, rhywogaethau amrywiol o blanhigion ac anifeiliaid cyd-fyw yn yr un gofod ac maent yn defnyddio'r un adnoddau i oroesi a chynyddu.

Wrth gyfeirio at boblogaeth, rhaid pennu'r man lle mae'r rhywogaeth ac amser y boblogaeth honno, gan nad yw'n para mewn pryd oherwydd ffactorau fel diffyg bwyd, cystadleurwydd neu newidiadau yn yr amgylchedd. Heddiw, gyda gweithredoedd bodau dynol, nid yw llawer o boblogaethau yn goroesi oherwydd bod y maetholion yn yr amgylchedd y maent yn byw ynddo wedi'u halogi neu eu diraddio.

Poblogaeth cathod

Cymuned fiolegol

Cymuned fiolegol yw un lle mae dwy neu fwy o boblogaethau bodau byw yn cydfodoli. Hynny yw, pob poblogaeth yn rhyngweithio â phoblogaethau eraill a chyda'r amgylchedd sy'n eu hamgylchynu. Mae'r cymunedau biolegol hyn yn cynnwys yr holl boblogaethau o organebau o wahanol rywogaethau sy'n rhyngweithio â'i gilydd. Er enghraifft, coedwig, pwll, ac ati. Maent yn enghreifftiau o gymunedau biolegol, gan fod set o boblogaethau o bysgod, amffibiaid, ymlusgiaid, algâu a micro-organebau gwaddodol sy'n rhyngweithio â'i gilydd, ac yn eu tro, yn rhyngweithio â ffactorau anfiotig fel dŵr (mewn resbiradaeth), faint o golau yn taro'r pwll a'r gwaddod.

Ecosystem

Yr ecosystem yw'r lefel fwyaf a mwyaf cymhleth o drefniadaeth. Ynddi, mae'r gymuned fiolegol yn rhyngweithio â'r amgylchedd anfiotig er mwyn ffurfio system gytbwys. Rydym yn diffinio ecosystem fel y set honno o ffactorau biotig ac anfiotig mewn ardal benodol sy'n rhyngweithio â'i gilydd. Mae'r gwahanol boblogaethau a chymunedau sy'n byw mewn ecosystemau yn dibynnu ar ei gilydd ac ar ffactorau anfiotig. Er enghraifft, mae amffibiaid angen pryfed i fwydo, ond mae angen dŵr a golau arnyn nhw hefyd i oroesi.

Mae'r rhyngweithio rhwng yr amgylchedd biotig ac anfiotig yn digwydd ar sawl achlysur ei natur. Pan fydd planhigion yn ffotosyntheseiddio, maen nhw'n cyfnewid nwyon â'r awyrgylch. Pan fydd anifail yn anadlu, pan fydd yn bwydo ac yna'n dileu ei wastraff, ac ati. Mae'r rhyngweithiadau hyn o'r amgylchedd biotig ac anfiotig yn trosi'n gyfnewidfa ynni gyson rhwng bodau byw a'u hamgylchedd.

Lefelau trefniadaeth. Unigolyn, poblogaeth, cymuned ac ecosystem

Oherwydd cymhlethdod y rhyngweithiadau, dibyniaeth y rhywogaeth a'r ymarferoldeb y maent yn ei gyflawni, estyniad ecosystem yw anodd iawn ei sefydlu. Nid yw ecosystem yn uned swyddogaethol sengl ac anwahanadwy ond mae'n cynnwys llawer o unedau llai sydd â'u rhyngweithiadau eu hunain a'u swyddogaeth eu hunain.

Mewn ecosystemau mae dau gysyniad sydd â pherthynas agos iawn gan fod organebau'n dibynnu arnyn nhw. Yn gyntaf yw Y cynefin. Cynefin yw'r man hwnnw lle mae organeb yn byw ac yn datblygu. Mae'r cynefin yn cynnwys yr ardal gorfforol anfiotig lle mae'r organeb yn byw a'r elfennau biotig lle mae'n rhyngweithio. Gall cynefin fod mor fawr â llyn neu mor fach ag anthill.

Mathau o gynefinoedd mewn ecosystemau

Y cysyniad arall sy'n gysylltiedig â'r ecosystem yw y gilfach ecolegol. Mae hyn yn disgrifio'r swyddogaeth sydd gan yr organeb yn yr ecosystem. Mewn geiriau eraill, y ffordd y mae'r organeb yn ymwneud â ffactorau biotig ac anfiotig. Gallant fod yn organebau heterotroffig, sborionwyr, dadelfenyddion, ac ati. Gellid dweud mai'r gilfach ecolegol yw'r proffesiwn neu'r gwaith sydd gan organeb yn yr ecosystem y mae'n byw ynddo.

Cilfach ecolegol

Fel y gallwch weld, mae'r biosffer yn system gymhleth iawn lle mae yna lawer o berthnasoedd sy'n ffactorau cyflyru bywyd ar y blaned. Mae'n angenrheidiol cadw ecosystemau i ffwrdd llygredd a diraddiad i'n gweithgareddau allu cynnal holl berthnasoedd bodau byw. Mae pob organeb yn yr amgylchedd yn cyflawni ei swyddogaeth ei hun a'r set honno o swyddogaethau yw'r hyn sy'n ei gwneud hi'n bosibl i ni fyw mewn amodau iach. Dyna pam ei bod yn hanfodol bwysig amddiffyn a gwarchod ein hecosystemau fel y gallwn barhau i fyw gyda da ansawdd bywyd


3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   BRENDA TREBEJO RODRIGUEZ meddai

  Gwybodaeth ragorol.

 2.   liizeth rojas meddai

  Fe helpodd fi lawer, diolch

 3.   Claudia meddai

  Diolch am y wybodaeth, mae wedi fy helpu llawer.