Beth yw biome?

Biome

Mewn llawer o erthyglau a rhaglenni dogfen natur, sonnir am y gair biome, ond, Beth yw biome? Mae'n swnio fel rhywbeth i'w wneud ag ecosystemau, rhywbeth sy'n ymwneud â bywyd (dyna'r rhagddodiad bio-). Fodd bynnag, yn fwy nag sy'n gysylltiedig â bioleg a gwyddorau naturiol, mae'n gysyniad a ddefnyddir mewn hinsoddeg.

Mae gwybod nodweddion biomau yn bwysig iawn, oherwydd dim ond yn y modd hwn y gall rhywun ddeall sut mae ecosystemau'n gweithio mewn gwirionedd.

Beth yw'r diffiniad o biome?

Diffinnir biome fel ardal ddaearyddol, fel arfer yn fawr o ran maint, lle mae grwpiau o anifeiliaid a phlanhigion a all aros yno oherwydd eu gallu i addasu i'r amgylchedd. Hynny yw, maen nhw'n gallu byw yn yr amgylchedd sy'n eu hamgylchynu hyd yn oed os oes amodau'n newid.

Y newidyn sy'n pennu ardal dosbarthiad rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion yw hinsawdd. Yr amodau a grëir gan yr hinsawdd yw'r rhai sy'n ffafrio ffurfio math penodol o bridd. Diolch i'r math o bridd, gall arwain at rywogaethau penodol o blanhigion ac, yn ei dro, gall gwahanol rywogaethau o anifeiliaid ddatblygu. Felly, yr hinsawdd sy'n pennu'r biome.

Nodweddion biome

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw biome, gadewch i ni weld ei nodweddion mwyaf rhyfeddol. Oherwydd gweithred dyn a effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd, mae newidiadau yn nodweddion yr hinsawdd. Wrth i newidiadau ddigwydd yn yr hinsawdd ac yn yr ardaloedd penodol lle mae anifeiliaid a phlanhigion yn ffynnu, gellir eu bygwth. Llawer o'r rhywogaethau sy'n byw yn y lleoedd hyn gallant addasu a goroesi i amodau newydd a senarios newyddOnd, yn anffodus, nid oes gan bob rhywogaeth yr un gallu i addasu ac maent yn marw.

Dail gwlyb glaw

Mae biomau'n effeithio'n sylweddol ar nodweddion amgylcheddau naturiol. Pan fydd biome yn gartref i nifer fawr o unigolion o rywogaeth benodol, gallant ddominyddu dros rywogaethau eraill a gwneud iddynt ymladd am eu goroesiad. Fodd bynnag, i'r gwrthwyneb, os nad oes digonedd o rywogaeth benodol o blanhigyn yn y biome, a bod anifeiliaid sydd eu hangen ar gyfer bwyd, bydd hyn ffactor cyfyngu mawr ar gyfer goroesiad y rhywogaeth anifeiliaid. Dyna pam mae biomau yn cyflyru bywyd llawer o fodau byw.

Dyna pam ei bod yn hanfodol bwysig dysgu a gwybod cymaint â phosibl am y biomau hyn oherwydd gall gweithredoedd dynol newid y cydbwysedd naturiol o'r elfennau sy'n ei gyfansoddi. Mae yna lawer o rywogaethau sy'n byw mewn biome ac o lawer ohonyn nhw does gennym ni fawr o wybodaeth am eu ffordd o fyw, ac ati. Fodd bynnag, mae'n bwysig eu gwarchod yn union fel y rhai rydyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw ac rydyn ni'n gwybod sut maen nhw'n gweithio gan fod rhai o'r rhywogaethau sy'n byw mewn biomau, er bod rhai yn fodau byw mawr ac eraill yn fach iawn, yn ddibynnol iawn ar ei gilydd.

Mathau o fiomau yn y byd

Mathau o fiomau yn y byd

Er mwyn i fïom gael ei gydnabod felly, mae yna nifer o newidynnau i'w hystyried. Y peth cyntaf yw bod hinsawdd y lle yn cael ei werthuso gan na all fod gormod o newidynnau sy'n ei gyflyru. Ar y llaw arall, mae dosbarthiad daearyddol ardal benodol yn effeithio ar y biomau sy'n ei gyfansoddi. Felly hynny Mae'n bwysig gallu darganfod y math o addasiad y gall anifail neu blanhigyn ei gael er mwyn parhau i ffynnu mewn biome er gwaethaf y newidiadau a all ddigwydd ynddo oherwydd gweithredoedd dynol a naturiol. Mae hefyd yn bwysig gwybod addasiad pob rhywogaeth oherwydd ein bod nid yn unig yn cyfeirio at y newidiadau corfforol a all ddigwydd ond hefyd at newidiadau mewn ymddygiad. Gellir astudio'r ymddygiadau hyn i allu gwybod y dangosyddion allweddol i weld sut y gall bodolaeth addasu i newidiadau yn yr amgylchedd.

Mae planhigion ac anifeiliaid, ar wahân, ond ar yr un pryd gyda'i gilydd, yn gweithio i allu ffurfio'r gwahanol fiomau sy'n bodoli yn y byd. Rydyn ni'n dweud eu bod nhw ar wahân, oherwydd bod planhigion yn organebau gwahanol nag anifeiliaid, gydag ymddygiad a ffisioleg hollol wahanol. Yr hyn sy'n uno'r ddau yw bod llawer o rywogaethau o blanhigion yn dibynnu ar anifeiliaid i beillio a gwasgaru eu hadau ac mae anifeiliaid yn aml yn dibynnu ar blanhigion am fwyd.

Pwysigrwydd biomau

Yn y gymdeithas heddiw, mor drefol a diwydiannol, mae'n anodd gweld y pwysigrwydd hanfodol sydd gan blanhigion yn y byd. Nid yw llawer o bobl yn credu bod planhigion yn chwarae rhan mor bwysig ar y blaned. Y peth pwysicaf sy'n gwneud planhigion yn hanfodol yn ein bywydau yw hynny hebddyn nhw, byddai bywyd anifeiliaid ar y Ddaear yn marw. Hynny yw, ni allai anifeiliaid llysysol fwydo ac felly ni fyddai bwyd gan anifeiliaid cigysol. Byddai'r gadwyn yn cael ei thorri a byddai gweithrediad ecosystemau naturiol yn cael ei ddinistrio. Byddai hynny'n effeithio arnom ni hefyd. Hynny yw, rydyn ni'n bwyta llawer o blanhigion i gael maetholion ar gyfer ein hiechyd a'n gweithrediad priodol. Ond rydyn ni hefyd yn bwyta anifeiliaid, a dyna pam mae planhigion ac anifeiliaid yn hanfodol ar gyfer bywyd ar y blaned. Fodd bynnag, gallai planhigion yn unig, llawer ohonynt, oroesi heb anifeiliaid.

biomau a'u pwysigrwydd

Mae planhigion yn ein bywyd bob dydd

Dylem hefyd grybwyll mai ocsigen yw un o'r elfennau hanfodol sydd eu hangen arnom i fyw. Mae hyn yn cael ei gynhyrchu gan blanhigion, felly mae gennym reswm arall i ddweud eu bod yn bwysig iawn mewn bywyd ar y blaned. O'u gweld mewn ffordd arall, mae planhigion angen y carbon deuocsid y mae anifeiliaid yn ei anadlu allan er mwyn ffotosyntheseiddio. Mae ffotosynthesis yn broses allweddol ar gyfer pob math o fywyd planhigion ac anifeiliaid ac, wrth gwrs, ein un ni.

Ffactorau sy'n pennu biomau

Dau ffactor pwysig sy'n pennu'r anifeiliaid a'r planhigion sy'n byw mewn unrhyw fïom tymereddau a glawiad. Yn dibynnu ar yr ystod tymheredd a'r lefelau glawiad blynyddol sy'n bodoli yn y biome, bydd nifer y rhywogaethau sy'n gallu byw yno yn dibynnu.

Rhaid inni sôn hefyd cystadleuaeth rhwng rhywogaethau fel ffactor penderfynol mewn biome. Ni all llawer o rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion fyw mewn biome penodol oherwydd bod rhywogaethau eraill yn eu hatal. Lawer gwaith maent yn cystadlu am fwyd ac weithiau am diriogaeth.

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, y hinsawdd yw'r ffactor pwysicaf ar gyfer goroesiad y rhywogaeth. Dyna pam nad ydym yn dod o hyd i fiomau fel anialwch a fforestydd glaw. Mae gan yr hinsawdd yr holl reolaeth dros yr hyn a fydd yn byw ac yn tyfu mewn unrhyw fïom a gall hyn hefyd newid yn dibynnu ar gylchdroi'r Ddaear, dyna pam mae gan rai ardaloedd dymhorau glawog ac mewn cyfnodau eraill o'r flwyddyn maent yn boeth ac yn sych. .

Mae glaw yn cyflyru rhai biomau

Rhaid i ni wneud apwyntiad i y newidiadau amgylcheddol sy'n digwydd mewn biomau a all newid y cydbwysedd ecolegol ac nad oes gennym unrhyw reolaeth arno. Rydym yn siarad am ffenomenau naturiol o ystod anghyffredin fel corwyntoedd a chorwyntoedd. Gall y ffenomenau hyn newid amodau'r biome yn llwyr ac achosi newidiadau yn yr hinsawdd a allai gyflyru na all rhai rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion a oedd yn byw yn y biome hwnnw fyw mwyach.

Mathau o fïom sy'n bodoli yn y byd

Ar y blaned Ddaear mae yna nifer o fiomau yn bodoli. Mae gan bob un ei nodweddion unigryw ac unigryw ei hun sy'n eu gwneud yn wahanol i'r lleill. Mae yna hefyd rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid sy'n gwneud gwahaniaeth. Er mwyn egluro pam mae rhai rhywogaethau'n byw mewn man penodol ac nid mewn man arall, ymchwilir yn drylwyr i nodweddion ac ymarferoldeb biomau.

Po fwyaf yr ydym yn ei wybod am fiomau, y gorau y gallwn ddeall sut mae rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid yn dibynnu ar ei gilydd i oroesi. Yn gynharach soniasom am gydbwysedd ecolegol. Y cydbwysedd hwn mae'n hanfodol i'r rhywogaeth gael ei chadw mewn cyflwr da a gallant gyflawni eu swyddogaeth gyda gweddill y rhywogaeth a'r ecosystem.

Trwy ddosbarthu biomau i wahanol fathau, gallwn esbonio pam mae llawer o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion yn bodoli mewn rhai rhannau o'r byd a pham lai mewn eraill. Rydym yn gwneud rhestr fach o'r biomau sy'n bodoli ar ein planed.

Biomau daearol

Biomau yw'r rhain sydd i'w cael ar y ddaear ac nad oes a wnelont ddim â'r môr na'r cefnforoedd. Fel rheol, mae ganddyn nhw doreth o lystyfiant er bod ganddyn nhw lawer o amrywiadau yn dibynnu ar yr hinsawdd maen nhw a'r lledred a'r uchder. Y rhai mwyaf adnabyddus yw'r twndra, y goedwig, y glaswelltiroedd a'r anialwch.

Biomau'r twndra. Diffiniad

Tundra, biomau daearol

Tundra

Fe'u nodweddir gan dymheredd isel iawn ac amodau garw iawn ar gyfer goroesiad bodau byw. Ychydig iawn o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid sy'n gallu goroesi yn y lleoedd hyn. Maent yn gorchuddio tiriogaethau Rwsia a'r Arctig. Mae bodau dynol hefyd yn cael anawsterau mawr i allu byw yn yr ecosystemau hyn.

Y coedwigoedd

Coedwigoedd trofannol

Coedwigoedd trofannol

Fe'u ceir mewn ardaloedd trofannol ac isdrofannol. Fe'u nodweddir gan eu lleithder mawr. Ynddyn nhw mae'r glawiad blynyddol yn doreithiog iawn ac mae yna gyfoeth mawr o lystyfiant.

Erthygl gysylltiedig:
Mathau o goedwigoedd yn Sbaen

Glaswelltiroedd

Glaswelltiroedd

Glaswelltiroedd

Mae ganddyn nhw doreth o blanhigion, gweiriau a rhywogaethau amrywiol o blanhigion blodeuol. Mae ganddyn nhw dymor sychach a glawog y flwyddyn gyda thymheredd derbyniol a sefydlog trwy gydol y flwyddyn. Diolch i'r amodau sefydlog hyn, gall llawer mwy o rywogaethau fyw'n dda yn yr ecosystemau hyn.

Yr anialwch

Desert

Desert

Dyma'r biome poethaf ar y blaned. Mae'n wahanol i'r twndra. Fe'i nodweddir gan ei amodau hinsoddol eithafol o dymheredd uchel ac ychydig iawn o lawiad. I fodau dynol mae risg fawr o dân oherwydd tymereddau uchel, a dyna pam mae llawer o ardaloedd yn llosgi oherwydd yr ychydig leithder sydd yna. Mae'r organebau sy'n byw yn yr ecosystemau hyn wedi'u haddasu i'r diffyg dŵr ac mae ganddyn nhw fecanweithiau wrth gefn i oroesi.

Erthygl gysylltiedig:
Anialwch Atacama, y ​​lle sychaf ar y Ddaear

Biomau dŵr croyw

Nodweddir y biomau hyn gan y ffaith bod yr organebau yn byw mewn dŵr croyw. Mae bywyd dyfrol yn doreithiog iawn ac mae amodau byw yn hollol wahanol i amodau biomau daearol. Mae'r organebau sy'n byw yn y lleoedd hyn yn dibynnu ar lawer o newidynnau. Dyfnder dŵr, tymheredd, trefn dŵr (hynny yw, os yw'n symud neu'n ddisymud), ac ati.

Afonydd

Pan fyddwn yn siarad am fiomau dŵr croyw, rydym yn tueddu i feddwl am gyrff mawr o ddŵr sy'n gartref i nifer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid. Ond nid oes rhaid iddo fod felly. Mae biomau dŵr croyw yn llynnoedd, afonydd, nentydd, pyllau a gwlyptiroedd. Mae gwlyptiroedd yn berthnasol iawn i newid yn yr hinsawdd gan eu bod yn gartref i nifer o rywogaethau sy'n ddangosyddion newid yn yr hinsawdd. Pan fyddwn mewn llyn neu afon yn gweld ardaloedd yn llawn mwsogl, gallwn wybod bod organebau sy'n byw yn y dŵr ac sy'n bwydo arnynt er mwyn goroesi. Mae mwsoglau yn ddangosyddion lleoedd â lleithder uchel, gan eu bod ei angen i fyw.

Biomau morol

Mae biomau morol yn wahanol yn bennaf i fiomau dŵr croyw gan eu bod yn cynnal dŵr halen. Yn eu plith rydyn ni'n dod o hyd y moroedd, cefnforoedd, aberoedd a riffiau cwrel. Y biome morol yw'r mwyaf yn y blaned gyfan. Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn effeithio'n ddifrifol ar riffiau cwrel. Pan fydd tymheredd y cefnfor yn codi (fel maen nhw'n ei wneud ar hyn o bryd oherwydd yr effaith tŷ gwydr cynyddol a chynhesu byd-eang), mae riffiau cwrel yn dioddef "afiechyd" o'r enw cannu. Mae'r riffiau'n troi'n wyn ac yn colli eu gallu i atgenhedlu nes iddynt farw. Pan fydd riffiau cwrel yn marw, mae'r holl rywogaethau sy'n gysylltiedig â nhw ac sy'n ddibynnol am eu goroesiad hefyd yn cael eu heffeithio'n negyddol.

Biomau morol

Heddiw gallwn astudio perthynas bodau byw yn y biomau morol hyn diolch i ddatblygiad technolegau newydd (fel camerâu tanddwr) sy'n caniatáu inni gofnodi gwely'r môr a phopeth sy'n digwydd arno.

Biomau endolytig

Mae biomau endolytig yn cael eu trafod gan arbenigwyr rhag ofn eu bod yn rhan o ddosbarthiad hollol wahanol. Fodd bynnag, mae yna lawer o wyddonwyr sy'n honni eu bod yn haeddu'r categoreiddio cywir rydyn ni'n ei roi iddyn nhw. Gellir dod o hyd i'r math hwn o fïom yng ngweddill y biomau gan eu bod yn cynnwys pob math o ffurflenni bywyd microsgopig.

biomau endolytig

Mae organebau sy'n byw yn y biomau hyn fel arfer yn gwneud hynny yn pores y creigiau ac mewn lleoedd sy'n anodd iawn eu gweld a'u hadnabod, ond sy'n ffactorau cyflyru am oes.

Biomau anthropogenig

Er bob tro rydyn ni'n siarad am yr amgylchedd, biomau, ecosystemau, ac ati. Rydyn ni'n siarad am natur, anifeiliaid a phlanhigion, y bod dynol mae'n hanfodol ei gynnwys gan mai hwn yw'r prif ffactor sy'n cyflyru newidiadau mewn biomau. Mae'r biomau hyn yn cwmpasu'r ardaloedd sydd wedi'u newid fwyaf gan fodau dynol. Yr ardaloedd a ddefnyddir ar gyfer amaethyddiaeth a da byw maent yn perthyn i fiomau anthropogenig. Os cynhelir astudiaethau ar ba lystyfiant sy'n tyfu'n well ac ym mha leoedd, gellir optimeiddio plannu o un flwyddyn i'r llall a sicrhau buddion gwell gyda chnydau mwy a mwy cynhyrchiol.

Yn dibynnu ar yr ardaloedd o'r blaned yr ydym yn eu hastudio, gallwn astudio'r gwahanol rywogaethau o blanhigion sy'n cael eu tyfu a'u masnachu. Trwy optimeiddio amodau naturiol gallwn wneud cnydau'n well ac yn llai niweidiol. Hynny yw, os ydym yn cynnal astudiaeth ar ba rywogaethau planhigion sy'n tyfu'n well yn dibynnu ar amodau'r lle ac rydym yn ei blannu, byddwn yn sicrhau canlyniadau gwell gyda llai o ymdrech. Er enghraifft, plannu rhywogaethau dyfrhau fel afocado a mangoes mewn ardaloedd sych lle mae'r glawiad yn isel. Os tyfir y ffrwythau hyn mewn ardaloedd mwy glawog a mwy llaith, ceir gwell cynaeafau gyda chostau cynhyrchu is, felly bydd y buddion a geir yn fwy a'r effeithiau ar natur yn llai (effeithiau ar ddefnyddio dŵr dyfrhau mewn lleoedd heb lawer. glawiad blynyddol).

Amaethyddiaeth, biomau anthropogenig

Mae hefyd yn bwysig gwybod y math o berthynas sydd â'r planhigion rydyn ni'n eu tyfu gyda'r anifeiliaid cyfagos. Yn y ffordd honno gallwn wybod y math o gydbwysedd sydd ganddynt a gallu defnyddio mwy neu lai o blaladdwyr.

Dyn, newid yn yr hinsawdd a biomau

Wrth sôn am y bod dynol, mae'n rhaid i ni sôn am newid yn yr hinsawdd. Ni allwn amau ​​bod dyn wedi effeithio ar ein planed mewn ffordd negyddol. Mae'r Effeithiau cynhesu byd-eang maent yn dod yn fwyfwy trychinebus mewn ecosystemau. Maent wedi cynyddu tymheredd llawer o ecosystemau oer. Mae hyn yn achosi newidiadau mewn ystod o lawer o rywogaethau sydd angen tymereddau is i fyw ac ar yr un pryd, cynnydd yn yr ardaloedd lle gall rhai rhywogaethau sydd angen tymereddau uwch oroesi.

Effeithiau dynol ar yr amgylchedd

Trwy astudio’r biomau anthropogenig y soniwyd amdanynt uchod, gellir cael y cyfle i allu cyflawni gweithgareddau mewn ffordd fwy cywir gyda’r amgylchedd fel bod mae'r effaith mor fach â phosib. Mae hefyd yn caniatáu inni wneud penderfyniadau da ynghylch sut y gall ein gweithgareddau economaidd effeithio ar fodau byw eraill.

Dyna pam mae gwybod biomau'r blaned yn hanfodol bwysig gwybod perthnasoedd pob unigolyn, yn anifeiliaid a phlanhigion, a ninnau gyda gweddill yr organebau sy'n poblogi ein planed.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Lan_ Miguel meddai

  Gwych! ddim yn gwybod y biomau endolithig! Hyd yn oed yn darllen o gwmpas yma ac wrth gwrs mae'n swnio dim ond ogofâu, twneli lafa, rhwng y ddaear, ac ati. diolch

 2.   alya meddai

  diolch ichi arbed gwaith imi

 3.   belen meddai

  Allwch chi roi'r diffiniad i mi !! Beth yw'r biome? Os gwelwch yn dda

 4.   MIRACLES O IESU FILL meddai

  Diolch ei fod yn hynod ddiddorol ac yn waith gwych a wnaethoch ac yn rhy dda. :); )

 5.   John meddai

  Helo. Diolch am yr erthygl.
  Un cwestiwn yn unig, pam siaradwch am fiomau anthropogenig, os tybir mai penderfynydd y dosbarthiad hwn yw'r hinsawdd.
  Er bod dyn yn astudio nodweddion hinsoddol y man lle mae eisiau datblygu amaethyddiaeth, ac yn cynhyrchu newidiadau yn yr ecosystem, nid ef yw'r un sy'n diffinio'r amodau hinsoddol, na lledred nac uchder y lle hwnnw.
  Oni fyddai'n well siarad am ecosystemau anthropogenig?

  1.    Portillo Almaeneg meddai

   Juan da, diolch am eich sylw. Rydyn ni wir yn siarad am fiomau anthropogenig oherwydd bod newid y bod dynol ar yr hinsawdd yn achosi creu biomau â nodweddion unigryw lle rydyn ni'n cynnwys y fflora a'r ffawna sy'n gysylltiedig ag ef. Er enghraifft, mae gan diroedd amaethyddol nodweddion sy'n nodweddiadol o fïom anthropogenig, gan fod pH y pridd, amodau cyfnewid nitrogen rhwng pridd ac awyrgylch, tymheredd a hyd yn oed newid mewn albedo ar raddfa fach, yn achosi creu amgylchedd gwahanol. gyda fflora a ffawna yn nodweddiadol ohono.

   Rwy'n gobeithio fy mod i wedi eich helpu chi 🙂