Achosion cynhesu byd-eang

Cynhesu byd-eang

Yr XNUMXain ganrif yw'r ganrif y mae'r ddau newid yn yr hinsawdd wrth i gynhesu byd-eang ddod dau fygythiad go iawn ar gyfer y blaned gyfan. Yn achos cynhesu byd eang, el mismo yn cael ei achosi gan cynnydd yn tymheredd canolig o'r cefnforoedd a'r awyrgylch oherwydd achosion naturiol ac yn bennaf o ganlyniad i'r gweithredu dynol.

Y gwyddonwyr ac arbenigwyr Yn y maes, maent wedi treulio sawl degawd yn astudio’r ffenomen hon ac yn ceisio rhagweld y newidiadau y mae’r cynhesu hyn yn achosi ledled y blaned mewn ychydig flynyddoedd ac os oes amser i atal y fath o hyd effeithiau dinistriol sy'n bygwth byrhau bywyd naturiol y Ddaear. Yna byddaf yn gwneud sylwadau yn fwy manwl ac yn ei gwneud yn glir i chi, beth yw'r achosion cynhesu byd-eang a'i ganlyniadau posibl yn y tymor canolig a'r tymor hir.

Achosion naturiol cynhesu byd-eang

achosion cynhesu byd-eang

Yn ôl mwyafrif helaeth yr ysgolheigion newid yn yr hinsawdd, mae'n ddigon posib bod rhai o achosion cynhesu'r blaned yn fyd-eang achosion naturiol neu achosion artiffisial a achosir gan weithred y bod dynol ei hun. Yn achos achosion naturiol, wedi bod yn cyfrannu at gynhesu byd-eang y blaned ers miloedd ar filoedd o flynyddoedd. Fodd bynnag, nid yw'r mathau hyn o achosion yn ddigon pwysig i arwain at y newidiadau hinsoddol bod y blaned gyfan yn dioddef heddiw a'u bod yn achosi bygythiad difrifol i'r byd i gyd.

Gweithgaredd solar

Un o'r achosion naturiol cynhesu byd-eang yn bwysicach ac mae hynny'n cael effaith negyddol ar iechyd y blaned ei hun, oherwydd cynnydd mawr yn gweithgaredd solar achosi cylchoedd gwresogi tymor byr. Mae ein haul yn mynd yn fwy ac yn fwy ac, felly, mae hefyd yn cynhyrchu mwy o ymbelydredd solar yn ystod ei weithgaredd ymasiad niwclear. Gwyddom fod pelydrau solar niweidiol yn cael eu gwyro diolch i'r haen osôn a maes magnetig y Ddaear. Fodd bynnag, maent yn cyfrannu at newid yn yr hinsawdd, gan fod rhan o'r ymbelydredd hwn yn aros yn yr awyrgylch sy'n cael ei storio ar ffurf gwres ac yn cynyddu tymereddau cyfartalog y blaned.

Stêm ddŵr

Math arall o achos naturiol sy'n achosi cynhesu byd-eang yw'r cynnydd yn stêm ddŵr yn yr awyrgylch sy'n achosi i'r tymheredd cyfartalog gynyddu o bryd i'w gilydd a chyfrannu at y cynhesu ei hun. Nwy tŷ gwydr yw anwedd dŵr sy'n gallu cadw gwres yn naturiol. Mae'n cyfrannu at yr effaith tŷ gwydr naturiol a diolch i'r anwedd dŵr y gallwn oroesi yn y tymereddau dymunol hyn ar gyfer ffurfio bywyd.

Y broblem yw pan fydd bodau dynol yn addasu'r rhan hon o'r gylchred ddŵr ac yn cynhyrchu mwy o anwedd dŵr. Fe allech chi ddweud mai dyma un o achosion cynhesu byd-eang sy'n edrych yn artiffisial ac yn naturiol ar yr un pryd. Po fwyaf yw maint yr anwedd dŵr atmosfferig, y mwyaf yw cadw gwres.

Cylchoedd hinsoddol

Mae trydydd achos naturiol cynhesu byd-eang oherwydd yr hyn a elwir cylchoedd hinsoddol sydd fel arfer yn croesi'r blaned yn rheolaidd. Rhaid i'r cylchoedd hyn fod i belydrau'r haul o'r brenin seren. Yn y modd hwn, os yw'r Haul yw'r ffynhonnell egni sy'n gyrru'r hinsawdd y ddaear, mae'n rhesymegol bod gan ymbelydredd yr haul ei hun rôl flaenllaw yn y newidiadau tymheredd y mae'r blaned gyfan yn mynd trwy.

Achosion cynhesu byd-eang o waith dyn

dinistrio daear y blaned

Er bod achosion naturiol yn chwarae rhan flaenllaw yn cynhesu byd-eang y blaned, nhw yw'r achosion artiffisial cynhesu byd-eang y rhai sy'n achosi'r dinistr mwyaf ar y Ddaear. Mae'r rhan fwyaf o achosion o waith dyn yn ganlyniad cynnydd o'r enw nwyon tŷ gwydr a achosir gan weithred dyn. Mae'r effaith tŷ gwydr hwn yn cael ei achosi gan allyriadau carbon deuocsid a dyma achos pwysicaf cynhesu byd-eang heddiw. Mae'r math hwn o allyriad wedi dod yn gwir berygl a bygythiad am fywyd y blaned a dyna pam mae'r mwyafrif o arbenigwyr yn ceisio datrysiadau ar unwaith i guro effeithiau mor ddinistriol.

Cynnydd mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr

Mae'r allyriadau carbon deuocsid hyn yn ganlyniad llosgi tanwydd ffosil. AC yw bod y rhan fwyaf o'r llosgi hwn yn cael ei achosi gan gynhyrchu trydan a chan y nwy sy'n defnyddio ceir bob dydd ar ffyrdd y byd. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio ac wrth i boblogaeth y Ddaear gynyddu, bydd mwy a mwy yn cael eu llosgi. tanwydd ffosil, cael effaith negyddol ar yr amgylchedd a chynhesu byd-eang, gan gyrraedd amser pan mae'r tymheredd yn eithaf uchel achosi problemau difrifol ym mhoblogaeth y byd i gyd.

Rhaid inni ddeall dynameg atmosfferig fel rhywbeth sy'n amrywio'n barhaus oherwydd crynodiad y nwyon amrywiol sy'n bresennol yn yr atmosffer. Yn anad dim, gyda CO2, nid yw'r cydbwysedd yr un peth bob amser, gan fod yna lawer o fodau byw sy'n cyflawni ffotosynthesis ac yn defnyddio'r nwy hwn i oroesi.

Datgoedwigo

Achos arall o gynhesu byd-eang yw datgoedwigo o lawer o goedwigoedd y blaned, gan beri i garbon deuocsid godi trwy'r atmosffer. Mae coed yn trosi CO2 yn ocsigen drwyddo proses ffotosynthesis ac yn berchen datgoedwigo yn lleihau nifer y coed sydd ar gael i drosi CO2 yn ocsigen. Mae canlyniad hyn yn fwy Crynodiad CO2 yn yr atmosffer, sy'n arwain at gynnydd mewn cynhesu byd-eang ac felly cynnydd mwy mewn tymereddau.

Mae datgoedwigo hefyd yn dod â gostyngiad mewn bioamrywiaeth oherwydd darnio a dinistrio cynefinoedd naturiol llawer o rywogaethau. Nid yw cyflymder datgoedwigo yn dod i ben a disgwylir erbyn 2050 y bydd mwy na hanner coedwig law yr Amazon wedi cael eu difetha.

Gormodedd gwrtaith

El gor-ddefnyddio gwrteithwyr mewn amaethyddiaeth yw un o achosion pwysicaf y cynnydd gormodol yn y tymheredd cyfartalog o'r blaned. Mae'r gwrteithwyr hyn yn cynnwys lefelau uchel o ocsidau nitrogen,   llawer mwy niweidiol na charbon deuocsid ei hun. Wrth i'r boblogaeth dyfu a chynyddu, mae yna a mwy o angen am fwyd, felly mae cynnydd mewn caeau wedi'u trin ac felly mwy defnyddio gwrteithwyr ynddynt.

Mae cynhyrchu a chyflenwi bwyd ar lefel fyd-eang yn gofyn am gynaeafau cyflym sy'n trosi i'r defnydd diwahân o wrteithwyr, chwynladdwyr, plaladdwyr, ffwngladdiadau a phopeth sy'n gysylltiedig â gwneud y gorau o dwf a datblygiad cnydau. Mae'n angenrheidiol meddwl yn y tymor hir a dechrau bwyta cynhyrchion lleol nad oes angen cymaint o wrteithwyr arnynt ac y mae eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr yn ystod eu cludo yn fach iawn.

Nwy methan

problemau newid hinsawdd

Achos olaf i adolygu cynhesu byd-eang ac mae'n rhaid ystyried hynny yw nwy methan. Mae gan y math hwn o nwy gyfres o briodweddau effaith tŷ gwydr yn llawer mwy na CO2 ei hun. Cynhyrchir methan hefyd trwy ddadelfennu gwastraff tirlenwi ac ym mhopeth sy'n gysylltiedig â phwnc tail. Mae deunydd organig wrth ddadelfennu ac yn absenoldeb ocsigen yn cynhyrchu nwy methan. Mae'r nwy hwn hefyd yn cynyddu mewn crynodiad ac mae'r pŵer i storio gwres yn enfawr.

Fel yr ydych wedi gweld a gwirio, maent nifer o achosion sy'n achosi cynhesu byd-eang i gynyddu a pheryglu'r blaned tymor canolig. Er bod achosion cynhesu byd-eang naturiol cael eu mynychder Mewn cynhesu o'r fath, achosion o waith dyn sydd i ddatrys yn yr amser byrraf.

Ychydig ddyddiau yn ôl roedd yn bosibl cadarnhau bod y flwyddyn 2015 wedi bod y poethaf o'r holl hanes ar y blaned gyfan. Mae'r ffaith bryderus hon ynghyd â'r ffaith gynyddol digwyddiadau tywydd eithafol dylai corwyntoedd, corwyntoedd neu seiclonau dynnu ymwybyddiaeth o'r rhan fwyaf o'r cymdeithas y byd i geisio atebion cyn gynted â phosibl.

Yn wyneb y sefyllfa fregus hon, mae llywodraethau'r pwerau mawr y byd rhaid gweithredu'n gyflym a rhoi diwedd ar newid yn yr hinsawdd a cynhesu byd eang bod y blaned gyfan yn dioddef bob dydd.

Erthygl gysylltiedig:
Beth yw effeithiau cynhesu byd-eang?

Beth yw canlyniadau cynhesu byd-eang?

Mae canlyniadau'r cynnydd mewn tymereddau daearol yn effeithio ar y byd i gyd i raddau mwy neu lai. Er enghraifft:

 • Yn Sbaen gwelir bod tonnau gwres yn dod yn amlach, yn barhaus ac yn ddwys. Heb fynd yn rhy bell yn ôl mewn amser, ar Awst 14, 2021, curodd dinas Montov Cordovan ei huchafswm hanesyddol, gyda 47,2ºC, yn ystod pennod tonnau gwres a barhaodd sawl diwrnod.
 • Bydd y cynnydd yn lefel y môr yn ein gorfodi i newid cwrs ar sawl pwynt. Er enghraifft, gallai traethau gael eu colli, heb sôn am y bygythiad y bydd yn ei beri i bawb sy'n byw ar yr arfordir.
 • Bydd ecosystemau yn newid. Mae hyn mewn gwirionedd yn rhywbeth sy'n cael ei weld: mae'r planhigion sy'n gallu gwrthsefyll gwres a sychder yn fwy yn lle'r rhai sy'n llai.
 • Mae rhewlifoedd yn toddi, gan gyfrannu at y cynnydd yn lefel y môr.
 • Mae anifeiliaid yn diflannu yn gyflym. Er y gallem siarad yma am botsio hefyd, mae yna lawer o anifeiliaid, fel eirth gwyn sydd wedi dod yn fwyfwy anodd dal eu hysglyfaeth, wrth i'r rhew doddi cyn ei amser.
 • Gallai bwyd fod yn ddrytach. Mae planhigion yn dibynnu ar yr hinsawdd i dyfu a hefyd i gynhyrchu eu ffrwythau, felly os bydd yr amodau'n newid, anoddaf fydd hi i gael llysiau, grawnfwydydd a / neu lysiau.

Fel y gallwch weld, mae cynhesu byd-eang yn broblem ddifrifol iawn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

38 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Hawlio'r Prosiect Ail-drawsnewid a Rheoli Cydbwysedd Atmosfferig
  Awdur Rolando Escudero Vidal
  Rwy'n credu bod yr amser wedi dod i siarad am Niwmoponics. Yn sydyn mae fy nyddiau wedi'u rhifo. Nid wyf am gael hynny pan nad yw ond llwch yn y gwynt, mae'n ddrwg gennyf beidio â dweud hynny, gweld dynoliaeth yn dioddef canlyniadau cynhesu byd-eang. Cadarn, bydd rhai yn dweud fy mod yn dweud gwirion. Mae gan bawb yr hawl i ddweud eu barn. Ond, byddai'n ddiddorol pe byddent yn dangos imi fy mod yn dweud yn dwp. Os felly, yn sydyn, dwi'n dod i adnabod rhywbeth sy'n gwneud i mi ddweud pethau gwirion. Yna gallwn hyd yn oed ddiolch i chi. Ond, bod y prawf yn rhesymegol, bod ganddo seiliau go iawn.
  Beth yw niwmonia? Mae niwmoponeg yn ddull, system sy'n cynnwys bwydo planhigion, hynny yw, llysiau, gydag aer trwy'r gwreiddyn. Gellir ei alw'n ddyfais hefyd. Sydd wedi ei patentio yn INDECOPI, ar ddiwedd 2014. Mae'n system sy'n dangos yn glir bod llysiau'n cael eu bwydo gan y gwreiddyn yn unig a bod y dail yn gwasanaethu i ddiarddel y nwyon a gynhyrchir y tu mewn i'r planhigyn yn unig, o ganlyniad i'r prosesau cemegol sy'n digwydd y tu mewn iddynt. Ac un o'r nwyon hynny, a'r mwyaf niferus, yw ocsigen. Gall y dull hwn, a gymhwysir mewn cyfrannau mawr, ddatrys cynhesu byd-eang yn hawdd iawn. Ac, nid yn unig yn datrys y broblem, ond hefyd yn gallu helpu dyn i reoli'r awyrgylch, gwella amaethyddiaeth, ac ati. Gan fod llysiau'n defnyddio sawl math o nwy fel bwyd. Efallai pob math o nwy yn yr atmosffer.
  Ar beth mae'r ddyfais hon yn seiliedig? Mae'r ddyfais hon yn seiliedig ar y Theori Radicular, wedi'i ynganu gan y llyfr o'r enw Project of Reconversion and Control of Atmospheric Equilibrium, a ysgrifennwyd gan Rolando Escudero Vidal. Mae'r theori hon yn seiliedig ar lawer o ffeithiau a phethau y gellir eu harsylwi ym myd natur. Mae'r ddamcaniaeth hon yn dweud bod llysiau'n cael eu bwydo gan y gwreiddyn yn unig. Bod y dail yn gwasanaethu i ddiarddel y nwyon a gynhyrchir gan y prosesau cemegol sy'n digwydd y tu mewn yn unig.
  Ond amcan sylfaenol y prosiect hwn yw datrys y problemau atmosfferig sy'n effeithio ar ddynoliaeth. Am y rheswm hwn, yn nyddiau cyntaf mis Mawrth, fe’i gwnaed yn hysbys i Wladwriaeth Periw, gan gyflwyno cyfrol o’r crynodeb o La Neumoponia i Dŷ’r Llywodraeth, ar ran Arlywydd y Weriniaeth. Cyfrol yn enw Gweinidog y gweinidogaethau canlynol: Gweinidogaeth yr Amgylchedd, y Weinyddiaeth Amaeth, y Weinyddiaeth Economi, y Weinyddiaeth Materion Tramor, ac ati. Hefyd i Gyngres y Weriniaeth, ar ran Llywydd y Gyngres, Mrs. Ana María Solórzano, a oedd, yn ôl La Primera, yn ddigon caredig i wneud rhai sylwadau yn hyn o beth. Cyflwynwyd cyfrol i'r Brifysgol Amaeth hefyd.

 2.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Hawlio'r Prosiect Ail-drawsnewid a Rheoli Cydbwysedd Atmosfferig
  Awdur Rolando Escudero Vidal
  A beth yw canlyniadau cynhesu byd-eang? Llawer a difrifol iawn. Rhaid ystyried bod llawer o garbon deuocsid yn cronni yn yr atmosffer. Mae gan y nwy hwn garbon. Mae carbon yn cronni gwres ac yn ei drosglwyddo i'w amgylchoedd, ac yn achos yr awyrgylch y ddaear ydyw. Pan fydd rhywbeth yn cael ei gynhesu mae'n ehangu a phan mae'n ehangu mae'n gwanhau. Ac yn yr achos hwn, mae cramen y ddaear yn cynhesu. Felly mae'n ehangu. Ac os yw'n ehangu, mae'n gwanhau.
  Canlyniad y broses hon yw'r craciau sy'n ymddangos mewn sawl man. Un o'r lleoedd hynny yw fy annwyl Callejón de Conchucos. Ffenomenon sy'n effeithio ar ddinas Piscobamba, Socosbamba ac ati. A'r unig ateb, yn anffodus, yw gadael y lle. Nid oes unrhyw un arall. Wel, o bosib, dim ond blwyddyn sydd gan y lleoedd hyn i fyw.

  1.    Carolina meddai

   yn ddeuocsid

  2.    Francisco Garcia meddai

   Rwy'n cytuno, efallai mai hwn fydd y cam nesaf ar gyfer hydroponeg ac aeroponeg, sydd ar hyn o bryd yn llwyddiannus iawn fel dulliau cynhyrchu amaethyddol. Yn bersonol, credaf fod bodau dynol eisoes wedi sylweddoli'r difrod y mae'n rhaid ei "atgyweirio" trwy chwilio am ddewisiadau amgen newydd, heb anghofio mai planhigion yw dechrau cynhyrchu ynni yn y biosffer.
   diolch a'ch gweld yn fuan

 3.   Jose Maria meddai

  Mae yna lawer o achosion cynhesu byd-eang, llawer o broblemau oherwydd cynhesu byd-eang, gall llawer o bobl farw, y polion yn toddi, gallai fod llawer o lifogydd, oherwydd hynny, nid yw pobl yn meddwl beth allai ddigwydd.

 4.   Enrique jr meddai

  Nid yw pobl nad ydyn nhw'n meddwl ond nad ydyn nhw'n rhoi llawer o bwysigrwydd i'r hyn a allai ddigwydd pan fydd anffawd yn gwahardd Duw ac maen nhw ddim ond yn mynd i sylweddoli beth yw peidio â rhoi pwysigrwydd i'r blaned.

 5.   pinc meddai

  haha mae hynny'n wir.

 6.   Luis meddai

  Mae nitrogen ac ocsigen yn yr awyr sydd mewn cysylltiad ag arwynebau poeth iawn (AR GYFER PEIRIANNAU AWYR ENGHRAIFFT), yn cael eu trosi'n ocsid nitraidd, sy'n adweithio yn y stratosffer ag osôn, o dan weithred ymbelydredd tonfedd llai na 0,31 micromedrau, gan arwain at ddisbyddu'r haen osôn.
  Pam nad yw'r miliynau o hediadau blynyddol byth yn cael eu crybwyll? Mae arian Mr yn ŵr bonheddig pwerus !.

 7.   lalo meddai

  mae pobl mor dwp nes bod llifogydd oherwydd cynhesu byd-eang, gallwn ddweud ei bod yn ddrwg gen i

  1.    Monica sanchez meddai

   Helo Lalo.
   Yr hyn sy'n sicr yw ei bod yn broblem a fydd yn hwyr neu'n hwyrach yn effeithio ar (fwy) pob un ohonom. Oni chymerir mesurau gwirioneddol effeithiol i'w osgoi, wrth gwrs.
   A cyfarch.

 8.   Agustin Chavez meddai

  Mater cynhesu byd-eang, mae llawer ohonom yn pryderu gan fod ffactorau canlyniadol sy'n effeithio ar yr awyrgylch, fodd bynnag nid ydym yn gwneud dim, mae'n bwysig bod cymdeithas, endidau llywodraethol ac anllywodraethol, dynion busnes, sefydliadau addysgol a phawb sy'n dymuno atal neu liniaru'r problemau hyn. ein bod yn wynebu, gadewch inni ddechrau ymgyrchoedd sy'n codi ymwybyddiaeth am ofal a diogelu'r amgylchedd ac felly'n osgoi cymaint o epidemigau, afiechydon a phresenoldeb newid carbon deuocsid.

 9.   Ivanka meddai

  Helo,

  Rwy’n argymell y rhaglen ddogfen COWSPIRACY i agor trafodaeth ddiddorol ar y pwnc hwn, oherwydd yn ôl y rhaglen ddogfen, cyfrifoldeb da byw yn bennaf yw prif achos cynhesu byd-eang, nad oes a wnelo â dim llai na’n ffordd o fwyta. Ac mae'r rheswm yn syml: mae bwyta cig yn gofyn am ddefnydd enfawr o adnoddau ac os edrychwch ar unrhyw fwydlen bwyty, mae'r cyflenwad cig yn ymarferol bron. Mae hyn yn rhywbeth nad ydym yn gwbl ymwybodol ohono, ac i wneud unrhyw gyfraniad, byddai'n rhaid i'r rhan fwyaf o DDYNOLIAETH newid eu harferion bwyta gyda rhywbeth mor dyner â bwyd, un o'r mathau mwyaf o bleser. Wrth ddadansoddi'r pwnc, y tu allan i adlewyrchiad difrifol iawn y rhaglen ddogfen y soniaf amdani, mae'n gwneud synnwyr heb feddwl llawer amdano. Mae'n bwnc cain a chyffyrddadwy, oherwydd mae'n debyg bod gan benaethiaid y diwydiant da byw ddylanwad enfawr mewn termau gwleidyddol ledled y byd. Mae'n rhaglen ddogfen anodd, anghyfforddus, a hoffem iddo beidio â chael sylfaen, ond yn fyr, mae'n datgelu bod yn rhaid i fater cynhesu byd-eang ymwneud yn uniongyrchol â'r angen am newid ar ran pob un o drigolion y byd, gyda newid agwedd nid yn unig yn y daflod ond gyda datblygiad mwy o empathi tuag at bopeth yr ydym ni amgylchynu. Gobeithio eich bod chi'n ei hoffi a gobeithio y gallwn ni sylweddoli hyn mewn pryd. Ni allwn barhau i wneud hwyl am ben feganiaeth dim ond oherwydd bod rhai yn filwriaethus ac yn annifyr, rhaid inni ystyried opsiynau naturiol fel ffordd barchus o fyw tuag at fyd sydd wedi rhoi popeth inni. Mae'n bryd rhoi rhywbeth yn ôl. Cofion.

  1.    M meddai

   Dylid hefyd ystyried mai un o achosion mwyaf datgoedwigo yw, yn ogystal â da byw, perllannau i gynnal miloedd o bobl. Ac mae'n rhaid i chi hefyd ystyried y gwrteithwyr.

 10.   cristhian meddai

  Pobl yw'r cyntaf i feio am lygru'r amgylchedd, oherwydd ei fod yn boeth iawn, mae'r awyrgylch yn cael ei ddinistrio a ni sy'n ei ddinistrio pan rydyn ni'n dangos y coedwigoedd, rydyn ni'n torri coed i lawr, mae llawer o fwg yn effeithio arnon ni, ac ati.

 11.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Mae holl brosesau absenoldeb natur yn aros, yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi cyfeiriad cywir i'r gweddillion hynny.

 12.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Nid yw dod o hyd i dramgwyddwyr yn datrys problem, ond yn hytrach, defnyddio'r dull priodol.

  1.    Monica sanchez meddai

   Cytuno'n llwyr.

 13.   Jorge Ventura meddai

  Maen nhw'n dweud nad ydyn ni'n gwybod beth sydd gyda ni nes ein bod ni'n ei weld yn cael ei golli, felly bydd yn digwydd pan fydd llygredd yn fwy na'r blaned, bydd cymaint o dechnoleg o ddefnydd os ydyn ni'n aberthu ein hunain i'n planed sy'n anadferadwy yn fwy na'r holl arian a thechnoleg wnaeth Duw ein gadael planed iach fel ein corff os nad ydym yn gofalu am ein corff a'n bod ni ein hunain yn achosi afiechydon anadferadwy trwy ein ffordd o fwyta mae'n rhaid i ni gael mwy o ddoethineb ynglŷn â sut rydyn ni'n ymddwyn mewn bywyd. Rydyn ni eisoes yn gwybod nad oes raid i ni sbwriel, rhaid i ni beidio â llygru ein hafonydd a moroedd ac er hynny rydyn ni'n ei wneud er uchelgais arian ond mae pawb yn gwybod sut maen nhw'n ymddwyn a does dim ond rhaid i ni wneud ein rhan sef gwneud y peth iawn

 14.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Gellir datrys unrhyw broblem.

  1.    M meddai

   datrys, ond nid gwrthdroi

 15.   actisal gan rl Atisal meddai

  Mae'r ddaear yn cael ei thrawsnewid gan ddiofalwch enfawr a diffyg gwybodaeth wrth arsylwi ar yr amseroedd, y diffyg agosrwydd i atal dirywiad system yr awyr, dylech edrych uchod i weld ymatebion isod, i gyd yn sylwgar, edrych i fyny ac i fyny ac i fyny i weld mwy a mwy a mwy isod

 16.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Sut mae CO2 yn dadelfennu
  Mae'n amlwg bod CO2 yn dadelfennu pan fydd glo yn cael ei gynhesu. Mae dangosyddion clir o'r ffaith hon yn ddau ddigwyddiad sy'n digwydd ym myd natur: pan ddaw'r gwanwyn mae glawogydd ysgafn yn cwympo. Pan fydd yr haf yn mynd a dod, mae'r glaw yn cynyddu, gan ostwng glaw trwm. Pam hyn? Yr hyn sy'n digwydd yw bod pelydrau'r haul yn dal i fod mewn sefyllfa lle na allant gynhesu llawer o hyd. Ar y llaw arall, yn yr haf mae'r pelydrau hyn yn cyrraedd yn syth ar yr awyrgylch ac yn cynhesu llawer. Mae hyn yn brawf bod CO2 yn dadelfennu wrth wresogi, rhyddhau ocsigen. Yna mae ocsigen yn ymuno â hydrogen, yn doreithiog yn yr atmosffer, gan ffurfio dŵr, H2O. Ac yna glaw.

 17.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Huaycoloro
  Mae Huaycoloro yn lle sydd wedi'i leoli yn nhalaith Huarochirí. Os yw ei enw yn dod o ddau enw Kech-huas: huay-ghó a loj-ro, mae'n lle a all fod yn beryglus. Mae'r huay-ghó yn fath o neidr fach denau iawn, tua 30 centimetr o hyd a mwy neu lai na 4 milimetr o drwch. Mae ei symudiad yn donnog ar lawr gwlad. Mae'n byw o dan y ddaear. Gellir ei rannu'n ddwy ac mae'r ddwy ochr yn dal yn fyw. Mae pob un yn mynd ei ffordd ei hun ac yn mynd o dan y ddaear lle maen nhw'n byw.
  Daw Huayco o enw'r neidr hon, felly, mae ei phriodweddau'n debyg iawn i briodweddau nadroedd bach. Oherwydd bod trigolion hynafol y lleoedd hyn wedi enwi lle yn ôl yr hyn a welsant. Ac mae'r huaycos yn symud mewn ffordd donnog, fel nadroedd bach, ac os ydyn nhw'n rhannu maen nhw'n parhau i gylchredeg.
  Ac mae'r hyn sy'n dweud "parot" yn ddeilliad o'r enw "loj-ro" sef enw Kech-hua ar fwyd sydd fel cawl, ond yn drwchus, yn gymysgedd o lawer o bethau: llysiau, tatws, ffa, cig, ac ati. . Mae'r huayco pan fydd yn cyrraedd man lle gellir ei stopio yn cronni gan ffurfio rhywbeth tebyg i'r bwyd uchod. O hynny ganwyd yr enw Huaycoloro.

 18.   john jhair meddai

  Os bydd y pelydrau uwch fioled yn pasio byddwn yn llosgi nes i ni farw

 19.   Gino Gallo meddai

  Pa mor drist ar ôl ychydig flynyddoedd y byddwn yn marw yn cael ei losgi, os na wnawn ddim rhaid i ni wneud pobl yn ymwybodol i roi'r gorau i ddefnyddio ffatrïoedd. Gwnewch ymdrech i helpu'r amgylchedd. Os gwelwch yn dda ffrindiau, gadewch i ni geisio atal hyn cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Ailgylchwch goed planhigion a gallwn ymestyn bywyd i y bod dynol Helpwch 🙁

 20.   Gino Gallo meddai

  rhaid i chi osgoi hyn

 21.   Rolando Escudero Vidal meddai

  Gall achosion cynhesu byd-eang fod yn niferus. Ond mae yna ddull a all ddatrys y broblem; y Prosiect ar gyfer Gwrthdroi a Rheoli Cynnwys Atmosfferig neu Niwmoponeg.

 22.   Luis meddai

  gwybodaeth dda iawn

 23.   donais sebastian herrera medina meddai

  Mae bywyd ar y blaned yn brydferth iawn os ydym yn ei niweidio cyn i ddyfodol eu plant gyrraedd, am fyd y byddant yn gadael cyfle iddo, ni all fod yn hei, pob un ohonom i gyd-fynd yn erbyn y conmination, hei popeth, rydym yn ddynol, nid anifeiliaid, gadewch i ni ofalu am y byd. mae hyd yn oed yr anifeiliaid yn gofalu amdanyn nhw

 24.   MATTHEW-YT meddai

  RHAGOROL… ..

 25.   Lucia Paredes meddai

  bod pobl yn stopio dweud celwydd ac yn gwrando ar wyddoniaeth.

 26.   Moisés Ugido Cedeño meddai

  Prif achos cynhesu byd-eang yw da byw, mae'r nwyon methan o fuchod, gyda'u stiercol a'u flatulence, yn llygru llawer mwy na'r holl CO2 a gynhyrchir gan ddynoliaeth i gyd, y datgoedwigo mawr sy'n angenrheidiol ar gyfer porfeydd sydd angen cymaint o le ac adnoddau, i cynhyrchu cyn lleied ...

  Ydych chi am helpu i atal cynhesu byd-eang? Peidiwch â bwyta cig.

  Rwyf hefyd yn argymell gwylio'r beudy dogfen sy'n cael ei egluro'n dda iawn

 27.   Alberto compagnucci meddai

  Yn fwy na gwneud sylw, rwyf am lunio ymholiad. Y tu hwnt i'r achosion a restrir fel cynhesu byd-eang gwreiddiol, a yw'n bosibl ein bod yn cychwyn ar gylchred hinsawdd nad oes gennym unrhyw gyfeiriadau hanesyddol ato? Rwy’n cyfeirio at symudiad y ddaear, sydd â chylch sy’n para tua 25.000 o flynyddoedd ac wrth gwrs, oherwydd ei hyd, nid oes gennym unrhyw gyfeiriad ac yn llai meteorolegol. Yn ôl yr hyn rydw i wedi'i glywed, rydyn ni tua 12.000 o flynyddoedd i mewn i oes yr iâ ac yn gyd-ddigwyddiadol, mae'n cyd-fynd yn fras â hyd hanner cylch y cyflwyniad. Ai tybed ein bod ar gwrs sefydlog i oes nad oes gennym unrhyw gyfeiriadau ar ei chyfer? Yn yr un modd, mae'n gydlynol meddwl, gan wybod bod orbit y Ddaear o amgylch yr haul mewn gwirionedd yn elips, mae'r cyflwyniad yn cynhyrchu newid yn y pellter rhwng ffocysau'r elips hwnnw ac felly'n addasiad ohono a'i fod yn cael ei adlewyrchu, er ond nid yn rhannol, yn y newidiadau hinsoddol a welwyd?

 28.   diego saavedra gonzalez meddai

  Wel fe helpodd hyn lawer i mi, diolch, ond mae yna ymchwil sy'n dweud bod cynhesu byd-eang yn chwedl a bod hyn eisoes wedi digwydd 3 gwaith felly'r hyn rydw i'n edrych amdano yw os yw hyn yn wir?

 29.   Noemi meddai

  Sut alla i ddefnyddio'r wybodaeth hon yn fy ngwaith neu draethawd ymchwil os nad oes awdur neu o leiaf un brifysgol sy'n cefnogi'r wybodaeth a rennir, mae hyn yn fy nigio ar y tudalennau gwe, ble mae cyfeiriadau neu wefannau pobl a wnaeth ymchwil neu waith maes. llên-ladrad llwyr.

 30.   Malena meddai

  Rwy'n credu bod yn rhaid i ni achub y byd trwy atal hyn i gyd

 31.   Alex Gonzales-Herrera meddai

  Nid yw'n iawn y byddwn wedi ei roi mewn rhestr oherwydd ei fod yn llawer ar gyfer achosion gwael iawn byth yn mynd i mewn i'r wefan hon nid oedd yn fy ngwasanaethu o gwbl

 32.   Arth Camila meddai

  Mae'n ymddangos i mi na aeth heb ddweud yn y nodyn mai un o'r tramgwyddwyr mwyaf yw'r diwydiant da byw sy'n achosi'r swm mwyaf o nwyon tŷ gwydr, y tu hwnt i losgi tanwydd ffosil. Y nwyon sy'n cael eu hallyrru gan anifeiliaid da byw yw'r hyn sy'n achosi nwyon tŷ gwydr ac os ydym yn ei gyfuno â datgoedwigo i dyfu bwyd ar gyfer pesgi gwartheg, mae effeithiau cynhesu byd-eang yn lluosi.