Beth yw ecosystem

beth yw ecosystem

Nid yw llawer o bobl yn gwybod beth yw ecosystem. Systemau biolegol yw ecosystemau a ffurfiwyd gan grwpiau o organebau sy'n rhyngweithio â'i gilydd a chyda'r amgylchedd naturiol y maent yn byw ynddo. Mae llawer o berthnasoedd rhwng rhywogaethau a rhwng unigolion o'r un rhywogaeth. Mae angen lle i fyw ar bethau byw, sef yr hyn rydyn ni'n ei alw'n gynefin naturiol. Yn yr amgylchedd yr ydych yn byw ynddo, cyfeirir ato'n aml fel biom neu fiom. Mae amrywiaeth o ecosystemau yn bodoli ledled y byd, pob un â fflora a ffawna unigryw wedi'u dylanwadu gan amodau daearegol ac amgylcheddol.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw ecosystem, beth yw ei nodweddion a'r gwahanol fathau sy'n bodoli.

Beth yw ecosystem

jyngl

Pan rydyn ni'n dweud bod pob rhywogaeth yn byw mewn ecosystem, mae hynny oherwydd ei fod i'w gael mewn ardal lle mae pethau byw ac anfyw yn rhyngweithio. Trwy’r rhyngweithiadau hyn, gellir cyfnewid mater ac egni, ac mae'r cydbwysedd rydyn ni'n ei wybod yn cynnal bywyd. Ychwanegwch y rhagddodiad eco- gan ei fod yn cyfeirio at le cwbl naturiol.

Gallwn ddweud bod rhai cysyniadau wedi'u creu ar lefel ecolegol, megis biome, sy'n cyfeirio at ardal ddaearyddol fawr sy'n cynnwys ecosystemau lluosog sy'n cael eu hamffinio mewn ardaloedd mwy cyfyngedig. Mewn ecosystem, astudiaeth o'r rhyngberthynas rhwng organebau a'r amgylchedd. Gallwn ddweud bod maint yr ecosystem yn amrywiol iawn, oherwydd gallwn ddweud bod coedwig yn ecosystem ac mae pwll o'r un ffwng hefyd yn ecosystem gyffredin. Yn y modd hwn, dim ond bodau dynol all ddiffinio terfynau'r ardal i'w hastudio.

Mae rhanbarthau yn aml yn cael eu gwahaniaethu ar sail eu nodweddion oherwydd eu bod yn wahanol i ranbarthau eraill. Os awn yn ôl at yr enghraifft flaenorol, y pwll i mewn mae gan y jyngl amodau amgylcheddol gwahanol na rhan ddaearol y jyngl. Dyna pam y gall gartrefu gwahanol fathau o fflora a ffawna a chael mathau eraill o amodau.

Yn yr ystyr hwn, gallwn weld sut mae'r gwahanol fathau o ecosystemau yn cael eu dosbarthu yn ôl meini prawf gwahanol. Gallwn siarad am ecosystemau naturiol ac ecosystemau artiffisial. Yn yr olaf, mae ymyrraeth ddynol.

Componentes

Byddwn yn dysgu beth yw gwahanol gydrannau ecosystem a sut maen nhw'n rhyngweithio â'r cydrannau anfiotig a biotig. Mae'r holl gydrannau hyn mewn rhwydwaith cymhleth o gyfnewid mater ac egni yn gyson. Gadewch i ni ddadansoddi beth ydyn nhw yn fwy manwl:

 • Cydrannau anfiotig: Pan fyddwn yn cyfeirio at y cydrannau hyn, rydym yn cyfeirio at yr holl elfennau sy'n ei gyfansoddi ond sydd heb fywyd. Gallwn ddweud eu bod yn gydrannau anfiotig neu anadweithiol fel dŵr, pridd, aer a chreigiau. Yn ogystal, mae yna elfennau naturiol eraill megis ymbelydredd solar, hinsawdd rhanbarth, ac arteffactau a gwastraff sydd hefyd yn cael eu hystyried yn gydrannau anfiotig.
 • Cydrannau biolegol: Mae'r cydrannau hyn yn cynnwys yr holl bethau byw sy'n bresennol yn yr ecosystem. Gallant fod yn facteria, archaea, ffyngau, neu unrhyw blanhigyn neu anifail, gan gynnwys bodau dynol. Gellir crynhoi eu bod yn elfennau byw.

Mathau a Nodweddion

ecosystemau dyfrol

Cawn weld pa wahanol fathau o ecosystemau sy'n bodoli yn y byd. Gellir eu rhannu'n 4 grŵp mawr, fel a ganlyn:

 • Ecosystem ddaearol: Ecosystem lle mae cydrannau biotig ac anfiotig yn rhyngweithio ar y Ddaear neu oddi mewn iddi. Gwyddom fod y pridd yn ecosystem gyffredin o fewn y Ddaear oherwydd ei allu i gynnal a datblygu amrywiaeth enfawr. Diffinnir ecosystemau daearol gan y mathau o lystyfiant y maent yn ei sefydlu, sydd yn eu tro yn cael eu sefydlu gan amodau amgylcheddol a mathau o hinsawdd. Mae'r llystyfiant yn gyfrifol am ryngweithio â'r fioamrywiaeth gyfoethog.
 • Ecosystemau dyfrol: Ecosystemau a nodweddir yn bennaf gan ryngweithio cydrannau biotig ac anfiotig mewn dŵr hylifol. Gellir dweud, yn yr ystyr hwn, bod dau fath o ecosystemau morol yn bennaf, y mae eu cyfrwng yn ecosystemau dŵr halen ac ecosystemau dŵr croyw. Mae'r olaf fel arfer yn cael eu hisrannu'n lentig a lotig. lentic yw'r dyfroedd hynny lle mae'r dŵr yn araf neu'n llonydd. Llynnoedd a phyllau ydyn nhw fel arfer. Ar y llaw arall, golchdrwythau yw'r rhai sydd â dyfroedd sy'n llifo'n gyflymach fel nentydd ac afonydd.
 • Ecosystemau cymysg: Ecosystemau sy'n cyfuno o leiaf ddau amgylchedd, daearol a dyfrol. Er bod yr ecosystemau hyn yn y rhan fwyaf o achosion hefyd yn cynnwys yr amgylchedd aer cefndirol, rhaid i organebau addasu i sefydlu perthnasoedd rhyngddynt hwy a'r amgylchedd. Gellir ei wneud yn ad hoc neu o bryd i'w gilydd, fel mewn coedwig savanna neu Varzea dan ddŵr. Yma, gwelwn mai adar môr yw'r gydran fiolegol nodweddiadol, gan eu bod yn ddaearol i raddau helaeth, ond hefyd yn dibynnu ar y môr am fwyd.
 • ecosystem ddynol: Ei brif nodwedd yw cyfnewid mater ac egni, gan adael a mynd i mewn i'r ecosystem, sy'n dibynnu'n sylfaenol ar y bod dynol. Er bod rhai ffactorau anfiotig yn gysylltiedig yn naturiol, megis ymbelydredd solar, aer, dŵr, a thir, maent yn cael eu trin yn bennaf gan fodau dynol.

Rhai enghreifftiau

Gadewch i ni restru rhai enghreifftiau o wahanol fathau o ecosystemau.

 • Jyngl: Mae'n fath o ecosystem gyda chyfuniad cymhleth o gydrannau lle rydyn ni'n dod o hyd i organebau amrywiol sy'n adeiladu gweoedd bwyd cymhleth. Mae coed yn cynhyrchu cynradd ac mae popeth byw yn cael ei ailgylchu ar ôl cael ei ladd gan ddadelfenwyr pridd yn y jyngl.
 • Creigresi cwrel: Yn yr ecosystem hon, elfennau canolog y cyfansoddiad biolegol yw'r polypau cwrel. Mae riffiau cwrel byw yn gartref i lawer o rywogaethau dyfrol eraill.
 • Coedwig Varzea: Mae'n goedwig sy'n cael ei ffurfio gan wastadedd gweddol embalch sy'n cael ei orlifo o bryd i'w gilydd. Mae'n ffynnu mewn biomau a elwir yn werthoedd trofannol. Mae'n cynnwys ecosystem gymysg lle mae hanner yr ecosystem yn fwy daearol a'r hanner arall yn ddyfrol i raddau helaeth.

Mathau o ecosystemau

coedwigoedd

Ecosystem ddaearol

Ymhlith y mathau o ecosystemau daearol, mae angen ystyried y mannau lle mae organebau'n datblygu. Arwyneb y tir lle maent yn datblygu a sefydlu perthynas â'i gilydd yw'r biosffer. Mae'r ecosystem hon yn digwydd uwchben ac o dan y ddaear. Mae'r amodau y gallwn ddod o hyd iddynt yn yr ecosystemau hyn yn cael eu pennu gan ffactorau fel lleithder, tymheredd, uchder a lledred.

Mae'r pedwar newidyn hyn yn bendant ar gyfer datblygiad bywyd mewn maes penodol. Tymheredd sy'n gyson o dan y rhewbwynt maent yn wahanol tua 20 gradd. Gallwn hefyd nodi dyddodiad blynyddol fel y prif newidyn. Bydd y dyddodiad hwn yn pennu'r math o fywyd sy'n datblygu o'i gwmpas. Mae'r fflora a'r ffawna o amgylch yr afon yn wahanol i'r hyn y gallwn ei ddarganfod yn y safana.

Po uchaf yw'r lleithder a'r tymheredd, a'r isaf yw'r uchder a lledred, y mwyaf amrywiol a heterogenaidd y byddwn yn dod o hyd i'r ecosystemau. Maent yn aml yn gyfoethog mewn rhywogaethau ac mae ganddynt filiynau o ryngweithiadau rhwng rhywogaethau a'u hamgylchedd cyfagos. Mae'r gwrthwyneb yn wir am ecosystemau sy'n datblygu ar uchderau uchel a lleithder a thymheredd isel.

Yn gyffredinol, mae ecosystemau daearol yn fwy amrywiol ac yn gyfoethog yn fiolegol nag ecosystemau dyfrol. Mae hyn oherwydd bod mwy o olau, gwres o'r haul, a mynediad haws at fwyd.

Ecosystem forol

Ecosystem forol

Y math hwn o ecosystem yw'r mwyaf yn y blaned gyfan gan ei bod yn gorchuddio 70% o arwyneb y blaned. Mae'r cefnfor yn fawr ac mae'r dŵr yn gyfoethog mewn mwynau, felly gall bywyd ddatblygu ym mron pob cornel.

Yn yr ecosystemau hyn, rydym yn dod o hyd i gymunedau mawr fel morwellt algaidd, awyrellau dyfnfor, a riffiau cwrel.

ecosystem dŵr croyw

Er eu bod yn mynd i mewn i ecosystemau dyfrol, nid yw'r ddeinameg a'r berthynas rhwng rhywogaethau yr un peth mewn dŵr croyw ag mewn dŵr halen. Mae ecosystemau dŵr croyw yn ecosystemau sy'n cynnwys llynnoedd ac afonydd, sy'n cael eu rhannu'n systemau dŵr llonydd, systemau dŵr rhedeg, a systemau gwlyptir.

Mae'r system lentig yn cynnwys llynnoedd a phyllau. Mae'r gair lentic yn cyfeirio at y cyflymder y mae'r dŵr yn symud. Yn yr achos hwn, mae'r symudiad yn isel iawn. Yn y math hwn o ddŵr, mae haenau'n cael eu ffurfio yn dibynnu ar y tymheredd a'r halltedd. Ar yr adeg hon y mae'r haenau uchaf, thermoclein ac isaf yn ymddangos. Mae systemau lotig yn systemau lle mae dŵr yn llifo'n gyflymach, fel afonydd a dyfroedd gwyllt. Yn yr achosion hyn, mae'r dŵr yn symud yn gyflymach oherwydd llethr y tir a disgyrchiant.

Mae gwlyptiroedd yn ecosystemau biolegol amrywiol oherwydd eu bod yn dirlawn â dŵr. Mae'n wych ar gyfer adar mudol a'r rhai sy'n bwydo trwy ffilterau, fel fflamingos.

Mae rhai mathau o fertebratau, gan gynnwys rhai canolig a bach, yn dominyddu'r ecosystemau hyn. Wnaethon ni ddim dod o hyd i'r rhai mawr oherwydd doedd ganddyn nhw ddim llawer o le i dyfu.

Anialwch

Gan fod y glawiad yn isel iawn yn yr anialwch, felly hefyd y fflora a'r ffawna. Mae gan yr organebau yn y mannau hyn allu mawr i oroesi oherwydd miloedd o flynyddoedd o brosesau addasu. Yn yr achos hwn, gan fod y berthynas rhwng rhywogaethau yn fach, dyma'r ffactorau penderfynu, felly ni fydd y cydbwysedd ecolegol yn cael ei aflonyddu. Felly, pan fydd rhywogaeth yn cael ei heffeithio’n ddifrifol gan unrhyw fath o effaith amgylcheddol, rydym yn cael ein hunain ag effeithiau cyfochrog difrifol iawn.

Ac, os bydd un rhywogaeth yn dechrau lleihau ei niferoedd yn sylweddol, byddwn yn gweld bod llawer o rywogaethau eraill dan fygythiad. Yn y cynefinoedd naturiol hyn rydym yn dod o hyd i fflora nodweddiadol fel cacti a rhai llwyni dail mân. Mae'r ffawna yn cynnwys rhai ymlusgiaid, adar a rhai mamaliaid bach a chanolig. Mae'r rhain yn rywogaethau sy'n gallu addasu i'r lleoedd hyn.

Mynydd

Nodweddir y math hwn o ecosystem gan ei ryddhad. Ar uchder uchel, nid yw llystyfiant a ffawna yn datblygu'n dda. Yn yr ardaloedd hyn, nid yw bioamrywiaeth mor uchel â hynny. Mae'n mynd i lawr wrth i ni godi mewn uchder. Mae llawer o rywogaethau yn byw ar odre'r mynydd yn aml ac mae yna ryngweithio rhwng y rhywogaeth a'r amgylchedd.

Ymhlith y rhywogaethau a geir yn yr ecosystemau hyn mae bleiddiaid, antelopau a geifr mynydd. Mae yma hefyd adar ysglyfaethus, fel eryr moel ac eryrod. Rhaid i rywogaethau addasu a chuddliwio i sicrhau goroesiad heb gael eu hela gan ei gilydd.

Coedwigoedd a systemau coedwigoedd

bioamrywiaeth

Nodweddir ecosystemau coedwigoedd gan ddwysedd uchel o goed a nifer fawr o fflora a ffawna. Mae yna sawl math o ecosystemau coedwig, ymhlith y rhain rydyn ni'n dod o hyd i jyngl, coedwig dymherus, coedwig sych a choedwig conwydd. Po fwyaf o goed, y mwyaf o fioamrywiaeth.

Mae uchder yn chwarae rhan bwysig ym mhresenoldeb fflora. Po uchaf yw'r uchder, y lleiaf o bwysau ac ocsigen sydd ar gael. Felly, o uchder o 2500 metr uwchben lefel y môr, ni fydd y coed yn tyfu.

Rwy'n gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am beth yw ecosystem a beth yw ei nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.