Beth yw'r gwahaniaethau rhwng corwyntoedd a thornados

corwyntoedd a thornados

Pe bai’n rhaid i ni wneud sylwadau ar ba rai yw’r ddau ffenomen meteorolegol fwyaf dinistriol a dinistriol sy’n bodoli ar y blaned, ni fyddai unrhyw amheuaeth eu bod corwyntoedd a thornados.

Fel rheol mae yna ychydig o ddryswch o ran eu gwahaniaethu, dyna pam y byddaf yn egluro isod nodweddion pob un ohonynt fel eich bod o hyn ymlaen yn gwybod pa un yw un a pha un arall.

Gwahaniaethau rhwng corwynt a chorwynt

Y gwahaniaeth mawr cyntaf yw'r man lle maen nhw'n dechrau cael eu creu. Yn achos corwyntoedd, maen nhw bob amser yn ffurfio ar dir neu mewn ardaloedd arfordirol yn agos iawn at dir. I'r gwrthwyneb, bydd corwyntoedd bob amser yn ffurfio yn y cefnforoedd ac y mae yn anmhosibl y gellir eu creu ar y ddaear. Rhaid gweld gwahaniaeth nodedig arall rhwng y ddau ffenomen yng nghyflymder eu gwyntoedd. Mae'r cyflymder mewn corwyntoedd yn llawer uwch nag mewn corwyntoedd, a gall y gwynt ei gyrraedd mewn achosion eithafol y 500 km / h. Yn achos corwyntoedd, anaml y mae cyflymder y gwynt yn uwch na y 250 km / awr.

tornados

O ran maint, mae yna wahaniaethau mawr hefyd gan fod gan gorwynt arferol neu ganolig ddiamedr o tua 400 0 500 metr. Mae corwyntoedd, fodd bynnag, yn tueddu i fod yn llawer mwy gan fod eu diamedr yn gallu cyrraedd y 1500 cilomedr. Mewn perthynas â rhychwant oes y naill a'r llall, mae gwahaniaethau mawr hefyd. Mae corwyntoedd fel arfer yn fyrhoedlog a gall eu rhychwant oes bara ychydig funudau. I'r gwrthwyneb, mae bywyd y corwynt yn llawer hirach, yn para hyd at sawl wythnos. Fel enghraifft ddiweddar, gallaf ddyfynnu Corwynt Nadine a oedd yn weithredol dim llai na 22 diwrnod, ond mae gennym ni hefyd Corwynt Irma sydd wedi bod y mwyaf pwerus mewn hanes yn yr Iwerydd.

Mae'r gwahaniaeth olaf rhwng y ddau yn cyfeirio at fater rhagfynegiad. Mae'r corwynt yn llawer anoddach i'w ragweld nag yn achos y corwynt, sy'n haws rhagweld ei lwybr a'i fan ffurfio.

Os ydych chi eisiau gwybod ychydig mwy am gorwyntoedd neu gorwyntoedd, daliwch ati i ddarllen oherwydd mae gennym lawer o wybodaeth i'w rhoi ichi ar y pwnc o hyd.

Beth yw corwynt?

Beth yw corwynt

Mae corwynt yn fàs o aer sy'n ffurfio gyda chyflymder onglog uchel. Mae pennau'r corwynt wedi'u lleoli rhwng wyneb y Ddaear a chwmwl cumulonimbus. Mae'n ffenomen atmosfferig cyclonig gyda llawer iawn o egni, er eu bod fel arfer yn para am gyfnod byr.

Gall y corwyntoedd sy'n cael eu ffurfio fod â gwahanol feintiau a siapiau a'r amser maen nhw fel arfer yn para rhwng ychydig eiliadau a mwy nag awr. Y morffoleg tornado mwyaf adnabyddus yw cwmwl twndis, y mae ei ben cul yn cyffwrdd â'r ddaear ac sydd fel arfer wedi'i amgylchynu gan gwmwl sy'n llusgo'r holl lwch a malurion o'i gwmpas.

Mae'r cyflymder y gall corwyntoedd ei gyrraedd rhwng 65 a 180 km / awr a gall fod yn 75 metr o led. Nid yw corwyntoedd yn eistedd yn eu hunfan lle maent yn cael eu ffurfio, ond yn hytrach yn symud ar draws y diriogaeth. Maent fel arfer yn teithio hyd at sawl cilometr cyn diflannu.

Gall y mwyaf eithafol gael gwyntoedd gyda chyflymder sy'n gallu cylchdroi ar 450 km / awr neu fwy, mesur hyd at 2 km o led a pharhau i gyffwrdd â'r ddaear am fwy na 100 km o lwybr.

Sut ffurf tornado?

Sut ffurf tornado

Mae corwyntoedd yn cael eu geni o stormydd mellt a tharanau ac yn aml mae cenllysg gyda nhw. Er mwyn i gorwynt ffurfio, amodau newidiadau i gyfeiriad a chyflymder storm, creu effaith gylchdroi yn llorweddol. Pan fydd yr effaith hon yn digwydd, crëir côn fertigol lle mae'r aer yn codi ac yn cylchdroi o fewn y storm.

Mae'r ffenomenau meteorolegol sy'n hyrwyddo ymddangosiad corwyntoedd yn tueddu i weithredu mwy yn ystod y dydd nag yn y nos (yn enwedig gyda'r nos) ac yn y cyfnos amser o blwyddyn y gwanwyn a'r hydref. Mae hyn yn golygu bod corwynt yn fwy tebygol o ffurfio yn y gwanwyn a chwympo ac yn ystod y dydd, hynny yw, maent yn amlach ar yr adegau hyn. Fodd bynnag, gall corwyntoedd ddigwydd ar unrhyw adeg o'r dydd ac ar unrhyw ddiwrnod o'r flwyddyn.

Nodweddion a chanlyniadau corwynt

Canlyniad corwynt

Mae'r corwynt yn anweledig mewn gwirionedd, dim ond pan fydd yn cludo'r defnynnau dŵr cyddwys o storm aer llaith a'r llwch a'r malurion ar y ddaear, mae'n troi'n llwyd.

Mae corwyntoedd yn cael eu dosbarthu fel stormydd gwan, cryf neu dreisgar. Dim ond dau y cant o'r holl gorwyntoedd yw corwyntoedd treisgar, ond achosi 70 y cant o'r holl farwolaethau a gall bara awr neu fwy. Ymhlith yr iawndal a achoswyd gan gorwynt rydym yn canfod:

 • Pobl, ceir ac adeiladau cyfan yn cael eu taflu trwy'r awyr
 • Anafiadau difrifol
 • Marwolaethau a achosir gan daro malurion hedfan
 • Niwed mewn amaethyddiaeth
 • Cartrefi wedi'u dinistrio

Nid oes gan feteorolegwyr gymaint o gyfleuster i ragfynegi corwyntoedd â chorwyntoedd. Fodd bynnag, trwy wybod y newidynnau meteorolegol sy'n pennu ffurfio corwynt, gall arbenigwyr rybuddio am bresenoldeb corwynt ymhell ymlaen llaw i achub bywydau. Y dyddiau hyn yr amser rhybuddio ar gyfer corwynt yw 13 munud.

Gellir adnabod corwyntoedd hefyd gan rai arwyddion o'r awyr fel troi'n dywyll a gwyrddlas iawn, cenllysg mawr, a rhuo pwerus fel locomotif.

Beth yw corwynt?

Beth yw corwynt

Mae corwyntoedd yn cael eu dosbarthu fel stormydd gryfaf a mwyaf treisgar ar y ddaear. I alw corwynt mae yna enwau gwahanol fel tyffoons neu seiclonau, yn dibynnu ar ble maen nhw'n digwydd. Cylch trofannol yw'r term gwyddonol.

Dim ond seiclonau trofannol sy'n ffurfio dros Gefnfor yr Iwerydd a dwyrain y Môr Tawel sy'n cael eu galw'n gorwyntoedd.

Sut mae corwynt yn cael ei ffurfio?

Sut mae corwynt yn cael ei ffurfio

Er mwyn i gorwynt ffurfio, rhaid bod màs mawr o aer cynnes a llaith (fel rheol mae gan aer trofannol y nodweddion hyn). Defnyddir yr aer cynnes a llaith hwn gan y corwynt fel tanwydd, ac felly mae'n ffurfio ger y Cyhydedd fel rheol.

Mae'r aer yn codi o wyneb y cefnforoedd, gan adael yr ardal isaf gyda llai o aer. Mae hyn yn creu parth o wasgedd atmosfferig isel ger y cefnfor, gan fod yna llai o aer fesul cyfaint uned.

Yng nghylchrediad aer byd-eang o amgylch y blaned, mae masau aer yn symud o'r man lle mae mwy o aer i ble mae llai, hynny yw, o ardaloedd o bwysedd uchel i bwysedd isel. Pan fydd yr aer o amgylch yr ardal sydd wedi'i adael â gwasgedd isel yn symud i lenwi'r "bwlch" hwnnw, mae hefyd yn cynhesu ac yn codi. Wrth i'r aer cynnes barhau i godi, mae'r aer o'i amgylch yn cylchdroi i gymryd ei le. Pan fydd yr aer sy'n codi yn oeri, gan fod yn llaith mae'n ffurfio cymylau. Wrth i'r cylch hwn barhau, mae'r system cwmwl ac aer gyfan yn cylchdroi ac yn tyfu, wedi'i danio gan wres o'r cefnfor a dŵr sy'n anweddu o'r wyneb.

Nodweddion a nodweddion corwynt

Corwynt Katrina

Yn dibynnu ar yr hemisffer y mae'r corwynt yn ffurfio ynddo, bydd yn troi un ffordd neu'r llall. Os yw'n ffurfio hemisffer y gogledd, bydd y corwynt yn cylchdroi yn wrthglocwedd. I'r gwrthwyneb, os cânt eu ffurfio yn hemisffer y de, byddant yn cylchdroi yn glocwedd.

Pan fydd yr aer yn parhau i gylchdroi yn barhaus, mae llygad (a elwir yn llygad y corwynt) yn ffurfio yn y canol, sy'n bwyllog iawn. Yn y llygad mae'r pwysau'n isel iawn ac nid oes na gwynt na cheryntau o unrhyw fath.

Mae corwyntoedd yn gwanhau wrth fynd i mewn i dir, gan na allant barhau i fwydo a thyfu ar egni'r cefnforoedd. Er bod corwyntoedd yn diflannu wrth iddynt lanio, maent yn ddigon cryf i achosi difrod a marwolaeth.

Categorïau Corwynt

Siawns eich bod erioed wedi clywed bod "corwynt Categori 5." Beth Yw Categorïau Corwynt Mewn gwirionedd? Mae'n ffordd o fesur dwyster a phwer dinistriol corwyntoedd. Fe'u rhennir yn bum categori ac maent fel a ganlyn:

Categori 1

categori corwynt 1

 • Gwyntoedd rhwng 118 a 153 cilomedr yr awr
 • Y difrod lleiaf posibl, yn bennaf i goed, llystyfiant, a chartrefi symudol neu ôl-gerbydau nad ydynt wedi'u diogelu'n iawn.
 • Dinistrio llinellau pŵer neu arwyddion wedi'u gosod yn wael yn llwyr neu'n rhannol. Chwyddiadau o 1.32 i 1,65 metr yn uwch na'r arfer.
 • Mân ddifrod i ddociau ac angorfeydd.

Categori 2

Corwynt Categori 2

 • Gwyntoedd rhwng 154 a 177 cilomedr yr awr
 • Difrod sylweddol i goed a llystyfiant. Difrod helaeth i gartrefi symudol, arwyddion a llinellau pŵer agored.
 • Dinistrio toeau, drysau a ffenestri yn rhannol, ond ychydig o ddifrod i strwythurau ac adeiladau.
 • Chwyddiadau o 1.98 i 2,68 metr yn uwch na'r arfer.
 • Mae ffyrdd a llwybrau ger pethau dan ddŵr.
 • Difrod sylweddol i bileri a phileri. Mae Marinas dan ddŵr ac mae llongau llai yn torri angorfeydd mewn ardaloedd agored.
 • Gwacáu trigolion yr iseldir mewn ardaloedd arfordirol.

Categori 3

Corwynt Categori 3

 • Gwyntoedd rhwng 178 a 209 cilomedr yr awr
 • Difrod helaeth: coed mawr wedi'u cwympo, ynghyd ag arwyddion ac arwyddion nad ydyn nhw wedi'u gosod yn gadarn.
 • Niwed i doeau adeiladau a hefyd i ddrysau a ffenestri, yn ogystal ag i strwythurau adeiladau bach. Cartrefi symudol a charafanau wedi'u dinistrio.
 • Chwyddiadau o 2,97 i 3,96 metr uwchlaw'r arferol a llifogydd mewn ardaloedd helaeth o ardaloedd arfordirol, gyda dinistr helaeth o adeiladau sydd ger yr arfordir.
 • Mae strwythurau mawr ger yr arfordir yn cael eu difrodi'n ddifrifol gan ymosodiad tonnau a malurion arnofiol.
 • Mae tiroedd gwastad 1,65 metr neu lai uwchlaw lefel y môr yn gorlifo mwy na 13 cilomedr tua'r tir.
 • Gwacáu'r holl drigolion ar hyd yr ardaloedd arfordirol.

Categori 4

categori corwynt 4

 • Gwyntoedd rhwng 210 a 250 cilomedr yr awr
 • Difrod eithafol: mae coed a llwyni yn cael eu chwythu i ffwrdd gan y gwynt, ac mae arwyddion ac arwyddion yn cael eu rhwygo neu eu dinistrio.
 • Difrod helaeth i doeau, drysau a ffenestri. Cwymp llwyr y toeau mewn cartrefi bach.
 • Mae'r mwyafrif o gartrefi symudol yn cael eu dinistrio neu eu difrodi'n ddifrifol. - Chwyddiadau o 4,29 i 5,94 metr yn uwch na'r arfer.
 • Mae tiroedd gwastad 3,30 metr neu lai uwch lefel y môr dan ddŵr hyd at 10 cilometr tua'r tir.
 • Gwacáu torfol yr holl drigolion mewn ardal tua 500 metr o'r arfordir, a hefyd ar dir isel, hyd at dri chilomedr yn fewndirol.

Categori 5

categori corwynt 5

 • Gwyntoedd o fwy na 250 cilomedr yr awr
 • Difrod trychinebus: mae coed a llwyni yn cael eu golchi i ffwrdd yn llwyr a'u dadwreiddio gan y gwynt.
 • Difrod mawr i doeau adeiladau. Mae hysbysebion ac arwyddion yn cael eu rhwygo i ffwrdd a'u chwythu i ffwrdd.
 • Cwymp llwyr toeau a waliau preswylfeydd bach. Mae'r mwyafrif o gartrefi symudol yn cael eu dinistrio neu eu difrodi'n ddifrifol.
 • Chwyddo 4,29 i 5,94 metr yn uwch na'r arfer.

Gyda'r wybodaeth hon gallwch chi wybod yn well y gwahaniaethau rhwng corwynt a chorwynt yn ogystal â'i nodweddion. Oherwydd newid yn yr hinsawdd, bydd y ffenomenau hyn yn dod yn amlach ac yn ddwysach, felly fe'ch cynghorir i fod yn wybodus amdanynt.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Hector meddai

  Esboniad rhagorol; didactig iawn

 2.   Romina meddai

  Esboniad syml a dealladwy iawn i bobl fel fi nad oeddent yn gwybod eu gwahaniaethau

 3.   TABATA meddai

  Diolch am y wybodaeth, rhaid imi gyfaddef fy mod yn hollol anwybodus ar y pwnc.

 4.   JUAN CARLOS ORTIZ meddai

  Bore da, nid wyf yn gwybod a yw rhywun eisoes wedi'i gynnig, ond credaf pe bai bom yn cael ei daflu at lygad corwynt neu gorwynt sy'n creu gwactod gyda'r ffrwydrad, byddai hyn yn dod â grym y ceryntau i ben a'r bygythiad y mae hyn yn ei gynrychioli. .

 5.   CRESPO ANTONIO MIRANDA meddai

  yn yr esboniadau mae'n dweud mai corwyntoedd yw'r stormydd cryfaf ond mae corwyntoedd yn cyrraedd bron i 500 km yr awr, byddai'n rhaid dweud bod corwyntoedd yn gryfach na chorwyntoedd

 6.   defnyddiwr Natsïaidd meddai

  Esboniad da, ar y dechrau rydych chi'n rhoi'r gair '' .piuedo. dyfynnwch y
  corwynt ’ac ati Roeddwn yn dweud wrthych pam eich bod yn rhoi piuedo.
  Ond esboniad da iawn. ei gadw i fyny